חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יג שבט


סימן ל"ה - הלכות ברכת היין וברכת הטוב והמטיב

[ג] יין מעורב במים או בשאר משקים, אם אין ביין אלא אחד מששה חלקים שבמים ודאי בטל היין ואינו רק כמים. ואם יש בו יין יותר מששית, אם דרך אנשי המדינה למזוג אותו כל־כך כמו בזמנינו כאן, רבים סוברים שמברכים עליו בורא פרי הגפן ולאחריו על הגפן. ואם לאו, בטלה דעתו{ו}. וירא שמים יצא מהספק ולא יקדש עליו, ולא יברך עליו בורא פרי הגפן אלא שהכל. וגם לא ישתה רביעית בבת אחת, כדי שלא יכנס לספק בברכת מעין שלוש. עד שיהא בו לכל הפחות חצי יין נגד חצי מים, או מעט יותר{ז}:

[ד] יין, פוטר כל מיני משקין, כי הוא ראש ועיקר לכל המשקין. הן מברכה ראשונה והן מברכה אחרונה. ודוקא אם המשקין היו עומדין לפניו בשעה שבירך על היין, או שהיה על־כל־פנים בדעתו לשתות אותן משקים{ח}. ואפילו לא שתה מלוא לוגמיו מן היין אלא מעט, פוטר שאר משקין מברכה ראשונה{ט}:

[ה] מקומות שדרכם להביא למסובין בסעודות גדולות, קפה אחר כוס של ברכת־המזון, אין לברך עליו, כי נפטר ע"י ברכת היין כאילו כיוונו דעתם עליו. ודוקא אותם שטעמו מהכוס של ברכת־המזון. וטוב להרהר הברכה בליבו כדי לצאת מן הספק{י}:

[ו] ויין של קידוש, כל שכן שפוטר את כל המשקין הבאים אחריו, שכיון שבא לצורך הסעודה הוי התחלת סעודה, ואפילו דעתו שלא לשתות ממנו עוד אחרי הקידוש. ונפקא מינה במה שסילק עצמו מלשתות יין, שאם ירצה אח"כ לשתות יין צריך לחזור ולברך בורא פרי הגפן מדין נמלך, אעפ"י שעדיין שאר המשקין לפניו. שכיון שברכתם שהכל, אינו פוטר את היין אעפ"י שמכח ברכת היין הוא בא{יא}:

[ז] על היין שבתוך הסעודה, כל אחד ואחד מברך בורא פרי הגפן לעצמו אפילו היסבו יחד, דחיישינן כשיענו אמן שמא יקדימו קנה לושט ויבואו לידי סכנה{יב}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד