חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כו ניסן


סימן מ"ו - הלכות ברכות הראִיָּה

[ה] על הַיַּמִּים, ועל ההרים הגבוהים המפורסמים מחמת גבהם שניכרת גבורת הבורא בהם (כגון הר חרמון בצפון ארץ ישראל, והרי האַלְפִּים בארצות אירופה{ח}), מברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם עושה (מעשה) בראשית. ועל הים הגדול מברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שעשה את הים הגדול. יש אומרים דהיינו ים אוקינוֹס, ודעת מָרַן הש"ע שהוא הים שהולכים בו לארץ ישראל ומצרים. לפיכך מספק ראוי לברך עליו עושה (מעשה) בראשית, שבזה יוצא אליבא דכולי עלמא{ט}:

[ו] הרואה חמה בתקופתה והוא משמונה ועשרים לשמונה ועשרים שנה, שתקופת ניסן אז בתחילת ליל רביעי, מברך ביום רביעי בבוקר כשהיא זורחת, ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם עושה (מעשה) בראשית. ולכתחילה יש לברך בבוקר מיד בהנץ החמה, משום דזריזין מקדימין למצות. וטוב אם אפשר לברך באסיפת עם, משום שנאמר{י} ברָב־עם הדרת מלך (ויש להכריז ביום שלפניו למען ידעו להתאסף). אם אי אפשר להתאסף תֶּכֶף בבוקר, אל יתאחרו בשביל זה, אלא כל אחד יברך מיד כשרואה זריחת השמש, כי עניין זריזין מקדימין, דוחה עניין ברב עם. ובדיעבד אם לא בירך בבוקר יכול לברך עד שלש שעות ביום, ובשעת הדוחק עד חצות היום. ולכן אם בבוקר יש עננים המכסים אותה, ימתין עד קרוב לחצות אולי תתגלה ויברך בשם ומלכות, ואם לא נתגלתה יברך בלא שם ומלכות{יא}. ברכת החמה האחרונה, היתה בשנת ה'תשמ"א לבריאת העולם, ב'רצ"ב לשטרות. ותהיה אם ירצה ה' בשנת ה'תשס"ט. ויהי רצון שנזכה לאור שבעת ימי בראשית:

[ז] מי שעשה לו הקדוש ברוך הוא נס שלא כדרך הטבע, כשרואה את המקום שנעשה לו הנס מברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה (ועיין לקמן סימן מ"ז סעיף ו'). וגם בנו ובן בנו אפילו אותם שנולדו קודם שנעשה הנס, גם כן מברכין. כיצד מברכין, בנו מברך שעשה לאבי נס במקום הזה, ואם הם רבים אומרים לאבינו. בן־בנו אומר לאבותי, ואם הם רבים אומרים לאבותינו. ומי שנעשו לו נסים הרבה, בהגיעו לאחד מכל המקומות שנעשה לו נס, צריך להזכיר כל שאר המקומות, ויכלול כולם בברכה אחת, ויאמר, שעשה לי נס במקום הזה, ובמקום פלוני. גם על נס של רבו מובהק, צריך לברך שעשה נס לרבי במקום הזה{יב}:

[ח] הרואה מלך ממלכי אומות העולם, מברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שנתן מכבודו לבשר ודם. ואפילו אינו רואה את המלך ממש, אלא שהוא רואה בכבודו ויודע בבירור שהמלך הוא שם, יכול לברך ברכה זו. וסוֹמֶא, יברך בלא שם ומלכות. ומצוה להשתדל לראות בכבוד מלכים, שאם יזכה יראה בכבוד המלך המשיח, ויבחין כמה יָתֵר כבוד נוחלי שכר מצוה, יותר ממה שהיה כבוד האומות. ואם ראה אותו פעם אחת, אל יבטל יותר מלימודו לראותו, אלא אם בא אחר־כך בחיל יותר ובכבוד גדול יותר{יג}:

[ט] הרואה קברי ישראל, מברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר יצר אתכם בדין וכו'. ועל קברי גויים אומר{יד} בוֹשה אמכם מאד חָפְרָה יולדתכם, הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה{טו}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד