חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כג ניסן


סימן מ"ה - הלכות ברכת שהחיינו והטוב והמטיב

[טו] נוהגים לברך את מי שלובש בגד חדש, כגון תְּבַלֶּה ותחדש{כט}:

[טז] פרי שהוא מתחדש משנה לשנה, בפעם הראשונה בשנה שהוא אוכלו יברך שהחיינו. וכן הוא המנהג, אעפ"י שמן הדין היה צריך לברך בשעה שרואהו{ל}. ויברך תחילה ברכת הפרי, ואחר־כך שהחיינו ולא הוי הפסק, וכ"ה מנהגינו{לא}. ואם לא בירך באכילה הראשונה, יש מחלוקת בין הפוסקים אם יברך בפעם שנייה, לכך מספק אין לברך{לב}. אם יש לפניו כמה מינים חדשים, די בברכת שהחיינו אחת לכולם{לג}. שני מינים, אף על פי שהם דומים קצת, ואפילו אם אינם חלוקים בשמות אלא בטעם, כמו תאנים לבנים ותאנים שחורים, אם בירך שהחיינו על מין אחד, כשנזדמן לו אחר־כך מין השני מברך גם עליו שהחיינו, כי שתי שמחות הן{לד}. ופרי מורכב, יש מחלוקת אם לברך עליו שהחיינו, הלכך שב ואל תעשה עדיף{לה}:

[יז] אם בירך שהחיינו על ענבים, אינו חוזר ומברך עוד שהחיינו על היין החדש, כי שמחה אחת היא, שהיין יוצא מן הענבים{לו}. וכיון שיש אומרים דמכל מקום צריך לברך עליו שהחיינו משום דיש בו שמחה יתירה מבענבים, על כן טוב שאם בירך שהחיינו על ענבים, אזי כששותה יין חדש יברך תחילה שהחיינו על איזה מין חדש לפטור גם את היין. אבל אם בירך תחילה שהחיינו על היין, לכולי־עלמא אינו מברך עוד על ענבים. וכל זה דוקא כשהוא שותה את היין כשהוא תירוש, שהוא ניכר שהוא יין חדש. אבל אם אינו שותהו עד שהוא יין, אפילו לא בירך שהחיינו על ענבים, אינו מברך עליו שהחיינו, משום דאינו ניכר בין חדש לישן{לז}:

[יח] אינו מברך שהחיינו על הבוסר, אלא כשהבשילו האשכולות ענבים. וכן כל פרי אחרי גמרוֹ{לח}. ופירות שבקטנן ראויין יותר מבגדלן, מברך, כיון שנהנה{טל}:

[יט] כשאוכלין אתרוג אין מברכין שהחיינו, כי אינו מתחדש משנה לשנה, וכ"ה מנהגינו{מ}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד