חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ה אדר א


סימן ל"ו - הלכות ברכה ראשונה מברכות הנִּהְנִין

[יא] אבל אם הם שני מינים, כגון פרי העץ ופרי האדמה, או דבר שברכתו שהכל, אף על גב דבדיעבד אם בירך על כולם שהכל, או שבירך על פרי העץ בורא פרי האדמה יצא, מכל־מקום לכתחילה אסור לעשות כן, אלא יברך על כל אחד ואחד ברכה המיוחדת לו{כז}. וברכת בורא פרי העץ קודמת כדלקמן סימן מ"א סעיף ד'{כח}, ואפילו יש לפניו יין וענבים ורוצה לשתות יין קודם ומברך בורא פרי הגפן, אף על פי שאם הוא מתכוין לפטור בברכה זו גם הענבים, יצא{כט}, מכל־מקום לכתחילה לא יעשה כן, כדי לברך גם עליהם ברכה המתוקנת להם שהיא בורא פרי העץ{ל}:

[יב] מנהגינו שעל פירות ושאר אוֹכָלין ומשקין כל אחד ואחד מברך לעצמו, כגון בני חבורה שמתאספים לשמחת חתן או מילה וכיוצא, וכן בני הבית. ודוקא כשנתועדו לאכול פת או לשתות יין, אחד מברך לכולם, עיין לעיל סימן כ"ח סעיף י"א וסימן ל"ה סעיף ז'{לא}:

[יג] אם יצא מחדר לחדר, או מבית לבית, באמצע אכילת הפירות, עיין לעיל סימן כ"ט סוף סעיף י"ט:


יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד