חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ט סיון


סימן נ"ה - הלכות מלאכת גוי בשבת, והלכות אמירה לגוי שְׁבוֹת

[טז] גוי שקנה סחורה מישראל, ובא בשבת לקחתה, יש למנעו אם אפשר{לב}:

[יז] מי שיש לו "יאר־צייט" בשבת ושכח להדליק הנר של יאר־צייט{לג}, יכול לומר לגוי בין־השמשות שידליק, אבל לא בשבת{לד}:

סימן נ"ו - הלכות בישול והטמנה מערב שבת ובשבת

[א] כשם שמותר להתחיל כל מלאכה מערב שבת סמוך לכניסת השבת, אף־על־פי שהיא נמשכת ונגמרת מאליה בשבת, כמו־כן הוא דין הבישול על גבי אש מערב שבת הנמשך בשבת. אלא שחז"ל אסרו לבשל זולת באופנים מסויימים, כשיש חשש שמא יבואו לְחַתּוֹת (פי' לנענע) בגחלים בשבת כדי להבעירם לצורך השלמת הבישול או הרתחת המים{א}:

 [ב] והוא הדין בזמנינו מטעם הנזכר בסעיף הקודם, אסור להשהות תבשיל או מים על להבת ה"גאז", דהיינו שמא יבואו לסובב את הכפתור כדי להגדיל את האש. לכן צריך לכסות סמוך לכניסת שבת (לפני הדלקת הנרות{ב}) את הלהבה במכסה של־פח או נחושת וכיוצא, שבזה יש היכר וסימן שלא לסובבו, וגם הוא גילוי דעת שאינם רוצים להגדיל את האש. וטוב לכסות גם את הכפתור, או להוציאו. והוא הדין לארגז סגור העשוי מפח או נירוסטה וכיו"ב, שהאש מתחתיו, בעל דלת אחת או שתיים, שמכניסים בתוכו את הקדירות. ועל גבי פלאטה חשמלית המיוחדת לשבת, מותר להשהות את הקדירות בלי שום תוספת היכר, כיון שאי אפשר להגדיל את חֻמָּהּ. ובתנור אפייה חשמלי, מותר גם כן להשהות, אלא שצריך לכסות את הכפתור, או להוציאו (או לבטל את פעולת ה"טרמוסטאט"). וכן בפלאטה חשמלית שיש לה כפתור{ג}:

[ג] בכל חמשת האופנים שהזכרנו בסעיף הקודם (דהיינו, א' מכסה על הגאז. ב' ארגז. ג' פלאטה חשמלית ללא כפתור. ד' תנור חשמלי. ה' פלאטה חשמלית עם כפתור), מותר להשהות אפילו דברים שעדיין לא נתבשלו כלל, או נתבשלו מעט{ד}. אבל אינו נכון להשהותם אלא כשהם מבושלים כבר כל צרכם. בפרט המשתמשים בארגז או בתנור חשמלי, כי אם יפתחו בשבת את הדלת בעוד שלא נתבשלו כל צרכם, יהיה אסור לסגרה, כיון שעל ידי זה נגרם בישול{ה}:

[ד] קדירה שניטלה בשבת מעל־גבי הפלאטה או מכסה הפח שעל האש, או בשאר האופנים הנז' לעיל סעיף ב', אסור להחזירה עליהם, משום דמִחֲזִי (פי' שנראה) כמבשל, אלא אם כן לא הונחה בנתיים על גבי הקרקע, או על דבר המחובר לקרקע (כגון אבן השיש שבמטבחים בזמנינו). אבל אם הונחה על גבי דבר המיטלטל כגון שולחן או כסא או ספסל או מטה וכיו"ב (וכל שכן אם החזיקה בידו), מותר להחזירה, גם אם מתחילה בשעת נטילתה היתה דעתו שלא להחזירה{ו}. וזה דוקא כשנתבשל כבר התבשיל כל צרכו{ז}. ויש אומרים שצריך גם־כן תנאי נוסף, והוא שהתבשיל יהיה עדיין חם בשיעור שהיד סולדת בו, בין אם הוא לח (דהיינו שיש בו רוטב) בין אם הוא יבש{ח}:

[ה] כמו־כן מותר בתנאים שנזכרו בסעיף הקודם, להעביר בשבת את הקדירות מפלאטה לפלאטה אחרת וממכסה למכסה וכיו"ב, גם אם חומה רב מן הראשונה{ט}. וקל וחומר להעבירה באותה פלאטה עצמה ממקום למקום{י}. אבל אסור להפוך בשבת את הכובאנה כדי שיתבשל גם חלקה העליון, אלא אם כן נתבשל כבר גם שם כל הצורך{יא}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד