חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ב סיון


סימן צ"ה - הלכות מוקצה ביום טוב

[ו] עצים לא הותרו בטלטול אלא לצורך הסקה, אבל שלא לצורך הסקה אסורים בטלטול. ולכן אין סומכין לא את הקדרה ולא את הדלת בְּבַקַּעַת (פי' חתיכת־עץ){ט}:

סימן צ"ו - הלכות הכנה מיום טוב ראשון ליום טוב שני(בראש השנה או בחוצה־לארץ) או לחול

[א] אפייה ובישול, וכן כל יתר המלאכות המותרות לעשותן ביום־טוב, זהו דוקא לצורך אותו היום. אבל אסור להכין מיום ראשון ליום שני (אפילו בראש השנה) וכל־שכן ליום חול. אך כשיש צורך לבשל בשביל היום, מותר לאשה (והוא הדין לאיש) לקחת קדרה יותר גדולה ולמלאות אותה בשר וכיוצא בו, אף־על־פי שאינה צריכה היום כל־כך, שישאר גם ללילה או למחרת. ודוקא בתבשיל בקדרה מותר, מפני שהתבשיל מוטעם יותר כשמתבשל הרבה בשר ביחד. ותיזהר שלא לומר בפִיהָ שהמוֹתר יהיה לצורך הלילה או לצורך מחר, אלא תבשל סתם. אבל בשאר מאכלים, אסור להוסיף בדבר שיש קצת טירחא במה שהוא מוסיף{א}:

[ב]אפילו דבר שאינו מלאכה, כגון להביא מים{ב} או אפילו יין לקידוש או להבדלה, אסור להכין{ג}:

[ג] לפיכך נוהגין לאחֵר את תפילת ערבית בליל יו"ט שני של גליות ואין מתחילין להתפלל עד הלילה, כדי שלא תבואנה הנשים לטעות לבשל ולהכין צרכי הלילה מבעוד יום{ד}:

[ד] גוי שהביא ביום־טוב ראשון דגים או פירות, שיש לחוש שמא ניצודו היום או נתלשו היום (או הובאו מחוץ לתחום{ה}), אסורים היום בטלטול, ולערב מותרים. שאם הגוי מכירו ונותנם לו בלא קציצת דמים, מותר לקחתם ולאכלם. חוץ מיום טוב של ראש־השנה, שאפילו הובאו ביום ראשון, אסורים גם ביום שני{ו}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד