חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כו תמוז


סימן ק"ו - הלכות תשעה באב שחל בשבת או ביום ראשון

[ד]במנחה, מנהג השאמי שלא לומר צד ק תך{ה}, ומנהג הבלדי לומר{ו}:

[ה] ק ודם ערבית, אין אומרים מזמורי המעלות{ז}. ומתחיל ב ק ינת על נהרות בבל וכו' כבשאר ימי תשעה באב, כיון שמתפללים אחרי צאת הכוכבים{ח}. ואומרים הבדלה בחונן הדעת, אבל אין מבדילים על הכוס. ובשאמי אין אומרים ויהי נועם וגו' יושב בסתר וגו', משום שנתיסד על ה ק מת המשכן (כדלעיל סימן ס"א סעיף ד') ועתה נחרב{ט}. ובבלדי אומרים, מטעם שהוא שיר שלִּ־פְגעים, כדי להגן מן המזי ק ים שמתעוררים לצאת במוצאי שבת, ו ק ל וחומר שראוי לאמרו לעת כזאת שהוא זמן רעה ח"ו להגין על צאן ק דשים{י}:

[ו] ומברך בורא מאורי האש ק ודם ק ריאת איכה{יא}, אבל לא על הבשמים. ובמוצאי תשעה באב מבדילים על הכוס, אבל אין לברך על הבשמים, ולא על הנר, אפילו אם לא בירך עליו במוצאי שבת. ויזהיר לבני־ביתו, שלא יעשו מלאכה במוצאי שבת עד שיאמרו ברוך המבדיל בין ק ודש לחול, בלא שם ומלכות. ואם שכח מלהבדיל בתפילה, אינו צריך לחזור, שהרי יבדיל במוצאי תשעה באב על הכוס. ולא יטעם ק ודם. ואם צריך לעשות מלאכה, יאמר תחילה ברוך המבדיל בין ק ודש לחול, בלא שם ומלכות{יב}. וה ק טנים אוכלים ושותים אעפ"י שלא הבדילו{יג}. ואין אומרים ויתן לך, דלאו זמן ברכה ושמחה הוא{יד}. וכן שאר תפילות וב ק שות שנוהגים לומר ק ודם ההבדלה{טו}:

[ז] תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון, בלילה שלאחר התענית יש אומרים שאסורים בבשר ויין לפי דעת המחמירים בשאר תשעה באב כדלעיל סימן ק "ה סעיף כ"ג, מפני אבילות היום. אבל למחרת, מותרין מיד בכל{טז}:

[ח] כשיש מילה בתשעה באב שנדחה, יש אומרים שמותר לבעלי הברית, דהיינו אבי הבן ואמו והמוהל והסנד ק , להתפלל מנחה גדולה דהיינו חצי שעה אחר חצות היום, ואז מותר להם להבדיל על הכוס ולאכול ולרחוץ, אך סעודה גדולה לא יאכלו עד הלילה{יז}. אבל מנהגינו שלא להתיר אפילו לאבי־הבן מבעוד יום, ואפילו בשאר ד' צומות שנדחו{יח}. והוא הדין שאין להתיר למעוברות ומני ק ות בתשעה באב דחוי, אלא משלימות היום בתענית{יט} כבשאר תשעה באב (כדלעיל סימן ק "ה סעיף י"ב):


יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד