חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כא אלול


סימן קי"ד - הלכות תפילות יום הכיפורים 

[יט] המדקדקים במצוות, מתחילים לעסוק מיד במוצאי יום הכפורים בעשיית הסוכה, ובארבעה מינים שבלולב, לקיים{כט} ילכו מחיל אל חיל{ל}:

[כ] בימים שבין יום הכפורים לסוכות, אין להתענות אפילו ביום שמת בו אביו או אמו{לא}, לפי שהם ימי שמחה שהיו מחנכים בהם את המזבח בימי שלמה, וגם אנחנו עוסקים במצות בניין סוכה והכנת אתרוג ושאר המינים, לכבוד אדון האדונים מקדש ישראל והזמנים{לב}:

סימן קט"ו - הלכות עשיית סוכה 

[א] מצוה לגמור הסוכה מיד ביום שלאחר יום הכפורים, ואפילו אם הוא ערב־שבת, שמצוה הבאה לידך אל תחמיצנה{א}. ויבחר מקום נקי להעמידה שם{ב}. ומצוה על כל אדם שיעסוק בעצמו בעשיית הסוכה ובהנחת הסכך, ואף־על־פי שהוא אדם נכבד, זהו כבודו שעוסק בעצמו במצוה{ג}. ומן הראוי היה לברך שהחיינו על עשיית הסוכה, אלא שאנו סומכין על שהחיינו שאומרים בקידוש{ד}. ויהדר לייפות את הסוכה ולנאותה בכלים נאים ומצעות נאות לפי יכלתו{ה}:

[ב] בענין דָּפְנות־הסוכה יש הרבה חילוקי דינים ואין הכל בקיאים, על־כן צריכין לעשות דְּפָנות שלימות וחזקות שלא תהא הרוח מניעה אותם. ומי שאין לו די צרכו לדפנות, מוטב שיעשה שלוש דפנות שלימות, מארבע שאינן שלימות{ו}. ומי שידו משגת, טוב להדר שתהיה לו סוכה עם גג שנפתח ונסגר על־ידי צירים לסגרו בשעת הגשמים, וכשנפסקים הגשמים פותחים הגג והסכך נשאר יבש, ויוכל לקיים מצות סוכה כראוי{ז}:

[ג]גם בסכך יש כמה־וכמה דינים. וענפי אילנות או קנים, אין בהם שום חשש, לפי שהם גידולי קרקע, ותלושים, ואינם מקבלים טומאה, ואינם קשורים יחד. ויש כלי־עץ שאסור לסכך בהן אפילו אם נתפרקו או נשברו, וצריך לשאול מורה־הוראה{ח}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד