חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ב

אות ב'

באא"ש

בארצות אשכנז

בא"ב

בישול אחר בישול

באה"ר

באהבה רבה

באא"ד

באין אומר ואין דברים (ע"פ תהלים י"ט ד')

באו"ד

בלי אומר ודברים, באומר ודברים (?)

באו"ר

באורך ורוחב

בא"ח

בן איש חי (ס)

באלב"ה

בעון אללה (=בעזרת השם) ברוך הוא

באלפ"י

הצעיר באלפי ישראל

בא"מ

בר אבא מארי, בן אדוני מורי

בא"ר

באהבה רבה

באר"ש

בארשת שפתי

באשט"ו

באלף שלום טובה וברכה

באת"י

בארץ תימן

בבאה"ל

בבאור הלכה

בבאכי"ר

במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון

בב"ה

ברכה בקרב הארץ (ישעיה  י"ט, כ"ד)

בב"י

במהרה בימינו

בבל"ט שכ"ט

ברוך גומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב

בג"ב

בשלישי בשבת

בג"ו

ברוך גוזר ומקיים

בגו"ב

בגופו ובממונו

בדו"ד

בעל דין ודברים

בדב"ז

בדבר זה

בד"ה

ברוך דיין האמת

בדי"ץ

בית דין צדק

בדרז"ל

בדברי רבותינו זכרונם לברכה

בהו"ג

בהודאה גמורה

בהוה"ז

[תכתבו] בספר החיים ובספר הזכרון

בהוק"ר

בהוקרה רבה

בהו"ש

בריך הוא ובריך שמיה

בהו"ש

ברוך הוא וברוך שמו

בהושע"ר

בהושענא רבה

בהי"ו

בעזרת השם יתברך וישתבח

בה"ל כו"א ע"י

ברוך הנותן ליעף כח ולאין אונים ירבה

בהל"י

ברוך הוא לשם יתברך

בה"מ

בן המנוח, בת המנוח, בעל המלוה

בהק"ב

בית הקברות, [ואל יהי] ברכת הדיוט קלה בעיניך

בה"ר

בן הרב

בהררי"ץ

בן הרב יצחק

בו"ב

[יאריך ימיכם] בטוב ושנותיכם בנעימים

בו"ק

בעגלא ובזמן קריב, בשש קצות

בוק"א

בעגלא ובזמן קריב

בוקו"א

בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן

ב"ז

בכל זמן

בזה"ז

בזה הזמן

בז"ך

בנים זכרים

בז"ק

בזמן קריב

בחב"מ

בקבלת חרם בר מינן

בחג"ה

בהמה, חסרון, גלודה , הרותה

בח"ל

בחוץ לארץ

בחל"מ

בחמה, לבנה, מאדים

ב"ט

ברכה טובה

בטו"ב

[ויאריך ימיכם] בטוב ושנותיכם בנעימים, בטוב  ובנעימים

ב"י

בעזרת ה', בת יומא, [ובטח] בשם יתברך, ברוך יהיה, ברוך יצרהו

ביאענ"ו

בשם ה' אל עולם נעשה ונצליח - תפילה שגורה לפני כל מעשה ופעולה

ביה"ל

ביאור הלכה

ביה"ש

בית השחיטה

ביו"ר

בישועה ורחמים

ביחו"ל

בית חולים

בי"מ

ביד מוצאו

בינ"ו

בשם ה' נעשה ונצליח

בי"ע

בית עלמין

ביעמ"ד

ברחמתיה יסייעינן על מה דמשתאר

בי"ץ ואע"י

ברוך ה' צורי (תהלים ו, מ"ד, א') ולאין אונים עצמה ירבה (ישעיה מ', כ"ט)

ביפשא"ק

במהרה, יפה שעה אחת קודם (לשון זירוז במכתבים)

בי"ר

בית רב

בי"ת

[בטוחים] בשם יתברך, בית תפילה

בכא"ז

בן כבוד אדוני זקני

בכאמ"ו

בן כבוד אדוני מורי ורבי

בכה"מ

בן כבוד המנוח

בכו"ף

בכלל ופרט

בכחו"ח

בכל חודש וחודש

בכ"ל

בכל כשון; בכינוי לעצמו

בכמ"ו

בן כבוד מורי ורבי

בכמו"ר

בן כבוד מורי ורבי

בכ"ס ש"כ

בית כסא של כבוד

ב"ל

בן לאדוני

בלנ"ס

בוקא, לקתה, ניקב, סימנים

בל"ש

בלב שלם, בלי שום

בל"ש ונ"ח

בלב שלם ונפש חפצה

בלש"ן

בלי שום נדר

במב"א

במהרה בימינו אמן

במדל"ב מ"ך

במנא דכשר למקנא ביה מעכשיו כראוי

במד"ר

בית מדרש

במ"ו

בן מורינו ורבינו

במו"מ

בכל מקום ומקום

במח"ר

במחילה רבה במקנ"כ

במקנת כספו

במש"ו

במה שכתוב וחתום

במש"ל יעמ"ר

ברוך מי שסייעני [שעזרני] להשלימו יסייעני [יעזרני] על מעשה רצונו

במשל"כ

ברוך מי שנתן לעייף כח. תודת מעתקי ספרים לאלהים עם השלמת ההעתקה

בנ"ה

בן האדון

בנה"כ

בני הבית כללם

בנ"ח

בני חיי, בנפש חפיצה

בני"ש

בני ישראל

בנ"ך

בן כבוד

בנע"מ

בני עמנו

בנ"ק

בן קדושים

בנ"ר

בנחיצה רבה

בנש"ק

בנן של קדושים

בסהחובה"ז

[תכתבו] בספר החיים ובספר הזכרון [תיכתב] בסהוב"ה בספר החיים ובספר הזיכרון

בסט"ו

בסימן טוב והצלחה

ב"ע

בורא עולם

בע"ה

בעזרת השם (תרגום "בסייעתא דשמיא"); בעזר האל; בעזרת הצור

בעב"י

בעד בית ישראל

בע"ד

ברוך עוזר דלים

בעה"ח

בעלי החוב

בעה"י

בעזרת ה' יתברך

בעה"ב

בעל העיטור (ס)

בעהש"י

בעזרת השם יתברך

בעובז"ק

בעגלא ובזמן קריב

בעוב"י

בעיר ואם בישראל

בעו"י

בעוד יום

בעו"ק

בעגלא ובזמן קריב

בעזה"י

בעזרת השם יתברך

בעזר"ה

בעזרת השם

בע"ח

בעל "עץ חיים" (מהרי"ץ)

בע"ט

[ויתקננו] בעצה טובה [מלפניו]

בע"י ובספ"י

בעין יפה ובסבר פנים יפות

בעיה"כ

בערב יום הכפורים

בעכ"ר

בעל כורחו

בענ"ז

בעניין זה

בעקו"ת

בעיר קדשנו ותפארתנו

בפ"א

בפירוש איתמר

בפג"ש

בפרק ג' שאכלו

בפ"י

בספר פנים יפות

בפע"צ

בפני עצמו

בקציו"ש

[נפטר] בקוצר ימים ושנים

בקר"ש

במקום קריאת שלוחים (הזמנה לחתונה)

בק"ש

בקניין שלם

בקש"מ

בקנין שלם מעכשיו

ב"ר

באר רחובות (ס)

ברג"ח

בישנים, רחמנים, גומלי חסדים

ברד"ב

בריך רחמנא דסייען בהדין

ברד"ב הב"י עמ"ד

בריך רחמנא דסייען בהדין, הוא ברחמתיה יסייען על מה דאשתאר- תפילת חתימה בחיבור ספר, בהעתקתו ובלימודו

בר"ט

ברום טפח

ברי"מ

ברית מילה

בר"כ, בר"ך

ברוב כבוד

בר"ל

ברכה לבטלה

ברמ"ה

[כלם ישאו'] ברכה מאת השם

ברנ"ו

בשם רחמן נעשה ונצליח

ברצוה"ש

ברצות השם

ברצו"ן

ברצון נפשו

בר"ש

בי רב שלום

ברשט"ו

ברוב שלום טובה וברכה

ב"ש

ברכות שמים

בשב"ה,[נשלם] בשב"ה

בעזרת שדי ברוך הוא

בשב"ה

ברוך שמו ברוך הוא

בשבה"ע

בשבוע העבר

בשה"ט

בשלומך הטוב

בש"ה

בשבועת ה', בשיתוף ה'

בשוזא"ך

בלי שום זכר אונס כלל

בשו"ט

בשורות טובות, בשלומכם וטובתכם

בשחז"ך

בשום חזקה כלל

בש"ט

בשרות טוב

בשי"ש טו"ב

[ואחתום] בשים שלום טובה וברכה

בש"ל

בריך שמיה לעלמין, ברוך שמו לעד

בש"ל, בשל"ה

ברוך שעזרני להשלימו

בש"ל כיעמר"א

ברוך שעזרני להשלימו, כן יעזרני על מעשה רצונו אמן

בש"מ

ברוך שמו, בישיבה של מעלה

בשמ"ע

בישיבה של מעלה

בשמ"ר

בשמחה רבה

בשעה"ד

בשעת הדוחק

ב"ת

ברוך תהיה, ברוכים תהיו

בתומ"ץ

בתורה ומצוות

בתמ"ה

ברוך תהיה מכל העמים (דברים ז', י"ד)

בתע"ג

בתורת עדות גמורה

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד