חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ל

אות ל'

לאב"ה וכח"ב

לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם (תהלים ט"ז, ג')

לאד"ן

לגבר אשר דרכו נסתרה (איוב ג', כ"ג)

לאת"י

לעד אל תיצרהו

לבהפ"ח

לבית הפחות

ל"ד

לא דייקי

לדו"ע, לד"ע

לדורות עולם

לו"א

לוא אליכם

לו"ל

לחיים ולשלום

לחהעוה"ב

[ואלו שהלכו] לחיי העולם הבא

לחו"ח

1.לחופת חתנים 2. לב חדש ורוח חדשה (יחזקאל י"ח, ל"א)

לחול"ט

לא חכים ולא טפש

לחיטו"ל

לחיים טובים ולשלום

לח"ן

לחיי נצח

לח"ש

לחלק שווה

לח"ת

לחם תודה (ס)

לט"ח

לו טענת חלקנו

ל"י

לא יכול

לי"ב

לא יזכר ברחמים

לי"ד

לא ידמה

ליהו"י

לא יהיה הדבר ולא יבוא (דברים י"ח, כ"ב)

ל"י ול"י

לא יהיה ולא יבוא

ליז"ב

לא יזכר ברחמים

לייס"ל

לא יאבה ה' סלוח לו (דברים כ"ט, י"ט)

לישמ"ע

לישיבה של מעלה

לי"ת

ליקוטי תורה, לשם יתברך

לכ"ה

לכיס השותפות

לל"ל

לית ליה למהדר

למה"ד

[וה' יאמר] למדת הדין די

למהו"ה

[אוי] לנו מיום הדין ומיום התוכחה

למהש"י

למען השם יתברך

למו"ל

למעלת ולהדרת

למ"ן

למנוחת נפש

למעכ"ה

למעלת כבוד האדון

למעכ"ת

למעלת כבוד תורתו

למעק"י

למען קדושת ה'

ל"נ

לוי נגאר

לנ"ב

[ועולה] לא נמצא בשפתיו (מלאכי ב', ו')

לס"ג

לסילוק גמור

לס"י

לפורקנך סברית ה' (תרגום לישועתך קיויתי ה', בראשית מ"ט, י"ח)

ל"ע

לשון ערב

[וה' אלהים עמם] לע"ל

לעד לעולם

לע"ר

לשון ערבי

לעל"ב

לעתיד לבוא

לע"נ, לענש"מ

לעילוי נשמתו

לעע"ת

לעת עתה

לפו"ד

לפום דינא

לפי"ד

לפי דעתו

לפו"ל

לפרוע ולתת

לפמ"ה

לפנים משורת הדין

לפ"ע

לפי עדות

לפענ"ד

לפי עניות דעתי

לפ"ק

לפי קטנו

לקה"ק

לקט הקמח (ס)

לקהו"ל

לא קודם הפרעון ולא לאחריו

לק"ו, לקו"ם

לקראת ומעלת

לק"י

לישועתך קיויתי ה' (בראשית מ"ט, י"ח)

לק"י, אשמעצב"ע

לישועתך קיויתי ה' (בראשית מ"ט, י"ח), אשרי שומרי משפט עשה צדקה בכל עת (תהלים ק"ו, ג')

לרא"מ

לראיה מעולה

לרו"מ

[תזכו] לרגלים ומועדים

לרח"ף

לראיה חתמנו פה

לשוא"ב

לשום אדם בעולם

לשו"ן

לשון נברא

לשטת"ך

לריח שמניך טובים תורק כבוד (?)

לשר"ג

לשלוש רגלים

לשרו"ט

[ותזכה] לשנים רבות ומועדים טובים

לתא"ר

לא תאונה אליך רעה (תהלים צ"א, י')

לתלכה"ב

"למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו" (יהושע א', ח')

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד