חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מ

אות מ'

מ"א

מראות אלהים (ס)

מאדש"ו

מאחר דרישת שלומך וטובתך

מאו"ת

מאור תורתו

מאחדש"ו

מאחר דרישת שלומך וטובתך

מאמ"ץ

מארץ מצרים

מא"ע

מאור עיני

מ"א ע"כ הנז"ל

מודים אנחנו על כל הנזכר לעיל

מאש"ל

מאשר לפני

מא"ת

מאנין תבירין

מב"ו

מבשר ודם

מבח"ש

מכל בעלי חוב שעליה

מבג"א

מנוחתו בגן אלהים

מב"י

מנשים באהל יבורכו

מב"ע

מנוחתו בגן עדן

מב"ת

[סוף] מעשה במחשבה תחילה

מ"ג

מתנה גמורה

מדו"ם

מדה ומדה

מ"ה [יש"ו]

מספר החיים

מהד"ן

מה הדין נותן

מהה"ש

מורינו הרב ר' יחיא

מהריצ"א

מורינו הרב ר' יחיא צאלח, ר' יחיא צאהרי

מהרי"ק

מורינו הרב ר' יוסף קארה

מהרש"ק

מורינו הרב ר' שלום קרח

מהרח"א

ר' חיים אבולעאפיה

מהרח"ש

ר' חיים שבתאי

מהר"י

ר' יצחק [ונה]

מהרי"ב

ר' יחיא בשירי

מהריב"ש

מהר"י בן שושן

מהרי"ד

ר' יצחק דילואן

מהרי"ו

ר' יצחק ונה

מהרי"ז

ר' ישועה זין

מהרי"ח

ר' יהודה חאזי

מהריי"ץ

ר' יחיא יצחק

מהרימ"ט

ר' ישועה מטראני

מהרינ"ח

ר' יעקב בן חביב

מהרי"ץ

ר' יחיא צאלח, ר' יהודה צעדי

מהרי"ק

ר' יחיא [בן שלום] קרח, ר' יחיא [בן שלמה] קאפח

מהריק"א

ר' יוסף קארה, ר' יחיא קאפח

מהרלנ"ח

ר' לוי בן חביב

מהרמ"ב

ר' מאיר ברוך

מהר"ץ

ר' צאלח (זקנו של מהרי"ץ)

מהררי"ץ

ר' יהודה צעדי

מהרש"א

ר' שלמה אוזירה

מהרש"ג

ר' שלמה גאון

מהרש"ח

ר' שלמה חקאן

מהש"מ

מן השמים

מה"ת, [ותשובות רבותי] מהת"צ

מהרה תצמח

מ"ו

מעמד ומושב, משה ואהרון

מו"א

מורי ואדוני

מוד"א

מודה אני

מוה"ר

מורנו הרב

מווע"ר

מורי ורבי ועטרת ראשי

מו"ט

מצוות ומעשים טובים

מו"מ

מודה ומתחייב, מעכשיו ומעתה, מדה ומדה, מדעתי ומרצוני

מו"מ

מנוקה ומשופר; מעצמו ומאליו; מעתה ומעכשיו

מור"ם

מורנו ורבנו משה, מורנו ורבנו משרקי (ר' דוד משרקי מחבר ראשי בשמים)

מוש"ש

מורינו שלם שבזי

מז"ר

מזה זמן רב

מזר"ק

מזרע קדש

מחב"ה

מחסי בה'

מחה"ל

משח חנוך הלוי (סוחר תושב עדן)

מח"ז

מחודש זה

מח"מ

מחנה מקומנו

מחנ"ת

מחנה תורתו

מח"ע, מחע"י

מחמד עיני

מח"ק, מחק"ד

מחנה קדשו

מח"ת

מחנה תורתכם

מ"ט

מן טרף [מצד]

מטואגמ"ק

מטלטלי ואגבן מקרקעי

מ"י

משפטים ישרים (ס), מנחת יעקב (ס)

מיכ"ל יש"א

מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי (שיר השירים ח', א')

מי"ם

אות מ"ם

מי"ע ומי"ת וז"ס מ"ד ומ"ן

מים עליונים ומים תחתונים, וזה סוד מיין דוכרין ומיין נוקבין

מ"כ

מעכשיו כראוי

מכבו"ת

מעלת כבוד תורתו

מכי"ד

מכתב ידו

מכי"ק

מכתב יד קדשך

מכמ"ש

מטה, כסא, מנורה, שלחן

מכצ"ו

מכל צרה וצוקה

מכצו"ף

מכל צד ופנה

מכתו"ר

מכבוד תורתו

מכתי"ק

מכתב יד קדשך

מל"ת

מכשפה לא תחיה (שמות כ"ב, י"ז)

מל"ת

כלי שלותתין בו טבק לנרגילה – ר"ת "מכשפה לא תחיה" (שמות כ"ב, י"ז)

מ"מ

מוסר מלכים (ס), משא מלך (ס)

מ"מ

מכל מני

ממ"ח

מתנה מחיים

ממר"ב

מאן מלכי רבנן

מ"ן

מאורות נתן (ס)

מנ"ב

מנחה בלולה (ס)

מנב"ת

מנשים באהל תבורך (שופטים ה' כ"ד)

מנ"י

מנחת יהודה (ס)

מנ"כ

מנוחתו כבוד (ברכה למתים)

מנע"י

מנעיצת יתד

מס"ג

מן סק גדול; מסבת גבייתו

מסד"ק

מסדר קידושין (עדן)

מסע"ד

מארי סעיד דרין

מ"ע

מאור עיני, משל ערב

מע"א

מעשה אומן

מע"ד

מאי עמא דבר

מעה"ש

מעלות השחר

מעו"ל

מחמד עיני ולבי

מעו"מ

מעמד ומושב, מעלה ומטה

מעט"ו

מועדים טובים

מעי"א

מעיר אלהים

מעיו"ט

מעדני יום טוב

מעי"ת

מעיר תהלה

מעכת"ק

מעלת כבוד תורת קדשנו

מעכת"ר

מעלת כבוד תורת רבנו

[זה שנה] מע"מ

מעלה מטה

מעמו"מ

מעמד ומושב

מעמ"ט

מעלה מטה

מע"ש

מעשר שני

מעש"ט

מעשים טובים

מ"פ

מכל פנה

מפ"ז ומפז"ז

מפי זרעך ומפי זרע זרעך (ישעיה נ"ט, כ"א)

מצ"ה

מצד המועד

מצ"ו

[ויציל אותך] מכל צרה וצוקה

מצו"י

מצרה ונזק יצילכם, מכל צרה ונזק יצילכם. נ"א: צרה וצוקה (וכן להלן)

ומצוי"א

ומכל צרה ונזק יצילהו אמן

מצוי"ץ

מצרה ונזק יצילכם, מכל צרה ונזק יצילכם

מ"צ ומ"פ

מכל צד ומכל פנה

מצו"ף

מכל צד ופנה, מכל צד ומכל פנה

מצו"ץ

מכל צרה וצוקה

ומצו"ת

[אתה ה' תשמרם] ומכל צרה וצוקה תצילם

מצ"ח

מצד חדשות, מצד חסדו

מצ"ע

מצה עשירה

מ"ק

מחנה קדשכם, מחברי קטן, משתא קטן (?)

מקו"א

מקום אחר

מקואגמ"ט

מקרקעין ואגבן מטלטלי

מקמ"ע

[שלמה גו שלמא] /מן קדם מרי עלמא

מקע"י

מן קדם עתיק יומין

מקענ"ע וטמ"מ

מים קרים על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק (משלי כ"ה, כ"ה)

מק"ש, מקש"כ

מקרא שכתוב

מרז"ל

מאמר רבותינו זכרונם לברכה

מרל"ר

מרשות לרשות

מר"ק

מעשה רוקח (ס)

מ"ש

מרומי שדה (ס), מצת שמורים, מעיל שמואל (ס), מה שעלה

מ"ש

מתנה שלמה

מש"ל

[כל מה דעבדין] מן שמיא לטב; מה שנראה לי

משל"ט

[וימלא] משאלות ליבך לטובה

משל"מ

משנה למלך (ס)

מש"ל היעמ"ר

מן שמיא לטב השם יגן עלינו מכל רע; מנחה שלוחה לאדוני השם יגן עליו מכל רע

מש"מ

משאת משה (ס)

מש"ע

מלכו של עולם, משל ערב, מאת שוכן ערבות, מלפני שוכן ערבות

מש"פ

ממון של פלוני

מש"ק

משכנות קודשנו; משלי, שיר השירים, קהלת

מ"ת

ממשלת תימן

מ"ת

[ותשובתכם] מהרה תצמח, מנשים תבורך

מתהו"ד

מתהומא דארעא

מתהו"ר

מתהום רבה

מת"ן

[ויראנו] מתורתו נפלאות

מת"צ

[ותשובתך] מהרה תצמח

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד