חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

נ

אות נ'

 

נ"א

נושא אדם

נא"ה

נאום אוהבך

נאפו"ז

נאפוליון זהב

נאתבול"א

"נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה" (ירמיה ל"א, ל"ב)

נבג"ם

נוחו בגן עדן (ברכה למת)

נב"ע

נוחו בגן עדן

נברשט"ו

נבלגכם [נמסור לכם] רוב שלום טובה וברכה

[משום] נב"ש

נברא שבעולם

נבשט"ו

נבלגכם [נמסור לכם] שלום טובה וברכה

נב"ת

נפש ברכה תדשן (משלי י"א, כ"ה)

נב"ת וגה"י

נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא (כנ"ל)

נב"ת וי"א

נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ (תהלים כ"ה, י"ג) – ברכה למתים

נג"ב

נעקרה גלגלת בשר

נג"ר

נגד רבים

נדל"ח

נודה לשם חסדו

נה"ד

נוסח הדפוס

נוא"ד

נושא אדם

נו"ב

נות ביתו

נוב"ה

נתחיל ונגמור בעזרת ה'

נוב"ה, נו"ה

נשלם וברוך העוזר

נוב"ק

נודע ביהודה קמא (ס)

נוב"ת

נודע ביהודה תנינא (ס)

נוה"ב

נות הבית

נו"נ

נכתב ונחתם

נו"ן

נשא ונתן

נו"ע ארק"ו

סימן שבע הפטרות הנחמה שבישעיה: נחמו נחמו, ותאמר ציון, עניה סוערה, אנכי אנכי, רני עקרה, קומי אורי, ונודע בגויים

נ"ח

נתיב ח'

נט"ר

נטע רבעי

ני"ל

נרו יאיר לעד (ברכה לחי)

ניל"א

נרו יאיר לעד אמן (כנ"ל)

נכ"י

נוהג כצאן יוסף (ס)

נלאר"פ

[ואין] נותנין לחכם אלא ראשי פרקים

נל"ח

נודה לשם חסדו

נל"י

נודה לשם יתברך

נל"ע

נפטר לבית עולמו

נ"מ

נראה מפורש

נמב"ט

נשמע מכם בשורות טובות

נמצ"ח

נא מצד חסדך

נמק"י

נמוקי יוסף (ס)

נסה"ד

נוסח הדפוס

נסת"י

נוסחאות תימן; נוסחאות תימן ישנות

נע"א

נחלו עדן אמן (ברכה לנפטר)

נע"ג

נחלו עדן גן (כנ"ל)

נעו"ט

[תזכו לשנים רבות] נעימות וטובות

נע"מ

נעלם מכם

נפב"פ

נתראה פנים בפנים

נפו"ז

נפוליון זהב

נפ"ץ

נופת צופים

נצ"י

נצרו יה (צעדה)

נ"ר

נצרו רם

נר"ו

נצרו רם ונישא, נטריה רחמנא ופרקיה

נרשט"ו

נבלגכם [נמסור לכם] רוב שלום טובה וברכה

נ"ש

נאמן שמואל (ס)

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד