חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ע

אות ע'

עא"ק

עד אין קץ

עא"ש

עליו אשלום [עליו השלום]

עב"ב

[ושלום] על בני ביתך

עב"ה

עבד השם

עב"ה

עבד השם

עב"ו

עוסקים בתורה והוגים

עב"ז

עם בת זוגו

עב"י

על בני ישראל, עיין בית יוסף (ס), עמו בית ישראל

עב"כ

עלבא כחי

עדב"ש

[המב"ה יעזור אתכם] על דבר שמו

עד"י

[ושלום] על דייני ישראל (צעדה)

עד"י

על דא יתברך (נוסח חתימה של מתרגם ההפטרה, על שם פתיחתה)

עדי"ג

עדים גמורים

עדי"כ

עדים כשרים

עדעתב"ה

עתיקא דעתיקין בריך הוא

ע"ה

על ה'

עה"ב

על הבריות

ע"ה

על האופן

עהה"ז

עד היום הזה

עה"ח

על החשבון

עה"מ

[ברוב] עם הדרת מלך

עו"א

עוד אפשר

עוב"י

עיר ואם בישראל

[ושלום] עוכה"א

עליכם ועל כלל האהובים

עו"ל

עיוות לשון

עו"ק

עוד קבלתי

ע"ז

עקב זה

עז"ה

על זה הדרך

עח"מ

על חשבון מחניכם

עט"ר

ע' (שבעים) טרפיות

ע"י

עין יוסף

עיאהע"ז

עיין אבן העזר (ס)

עי"ת

עיר תהלה

עכב"ה

"עיני כסיל בקצה הארץ" (משלי י"ז, כ"ד)

עכ"י

על כל ישראל

עכלה"ק

עד כאן לשונו הקדוש

עכל"ל

עד כאן לשונו לעניינו

עכנל"ל

עד כאן נראה לי לומר

עכש"ו

עם כל שוחד והוצאה

עכת"ד

עד כאן תורף דבריו

ע"מ

עולם מלא

עמב"י

עמו בית ישראל

עמ"ז

על מה זה

עמ"י

עמו ישראל

עמ"י עש"ו

עזרי מעם ה' עשה שמים וארץ (תהלים קכ"א, ב')

עמ"ר

[ומן השמים יסייעו אתכם] על מעשה רצונו

עמ"ש

[ויקויים] עליך מקרא שכתוב

עמש"א

עיין מה שאמרו

ענ"ף

עד נפש

עסכהמ"ו

עד סוף כל המודעות

עס"פ

עד סוף פרוטה

עספ"א

עד סוף פרוטה אחרונה

ע"ע

[ירחם השם] על עמו

עע"ג

עומד על גבו

עע"צ

ענק על צוארי

עפ"ר

עפר רגליך

עפר"ה

עפר רגלי החכמים

עפר"ח

עפר רגלי חכמים

עצ"ו, עצ"וח

[נחלו גן עדן] עם צדיקים וחסידים (ברכה לנפטר)

ע"ק

עדה קדושה

ע"ר

עסיס רמונים (ס)

ערג"ח

עפר רגלי חכמים

ער"ח

עפר רגלי חכמים

עריו"ט

ערב יום טוב

ער"ך

ערב כיפור

ערפ"ס

ערב פסח, ערבי פסחים

ע"ש

עמודי שמים

עש"ב

ערעור שבעולם

עש"ג

ערכאות של גוים

עשו"ש

עיין שם ושם

עשט"ז

על שטר זה

עשי"ק קבדי"ץ

עד שיקרע קריעת בית דין, יכון צדק

עש"ת

עד שתישאר

ע"ת

עד תשלום

ע"ת

עיר תהלה

עתב"ט

עליהם תבוא ברכת טוב

עתויו"ט

עיין תוספות יום טוב

עת"י

ערי תימן

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד