חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ש

אות ש'

ש"א

שמרו אל

שאע"א כש"ר

שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב (תהלים קי"ט, קס"ב)

שאפו"ס

שאר פוסקים

שב"ו

שנתן בלבו ודעתו

שב"ח ושבא"ר

(יהי) שלום בחילם ושלווה בארמנותם

שב"י

שבות יעקב (ס)

שבל"ח

שבק לכולא חיי

שב"ק

שבת קודש

שבר"ב

[תינוקות] של בית רבן

ש"ג

של גלויות

שד"ח

שדי חמד (ס)

שה"י פה"י

בטלה, שעמום (עפ"י בבלי מגילה י"ג, ב')

שהיס"ב

שהיד סולדת בו

שה"מ

שושנת המלך (ס), שער המים (ס)

ש"ו

שחיטות ובדיקות, שלומך וטובתך

שוא"ב

שום אדם בעולם

שואוכ"כ

שום אונס וכפייה כלל

שוא"מ

שום אחד מהם

שובו"ק

שריר ובריר וקיים

שוב"ש

שוה בשוה

שו"ד

שום דבר

שוד"פ

שום דבר פלוני

שוו"ה

שוחד והוצאה

שו"ט

שום טענה

שוטס"א

שלום וכל טוב סלה אמן

[בורות] שומ"ע

שחין ומערות

שונ"ד

[בלי] שום נדר

שוע"ר

שתי וערב

שוע"כ

שום עיכוב כלל

שו"פ

שוה פרוטה

שו"צ

שום צד

שו"ש

שום שבועה

שו"ש

שנה ושנה

שושה"מ

שושנת המלך (ס)

שושר"ש

שלים ולא שלים רחמי שמיא (חתימת מעתיק בסיום העתקת ספר)

ש"ז

שתילי זתים (ס)

שחדה"ו

ראה "סימניך"

שח"ם וה"ל

שמעו חכמים מלי, ויודעים האזינו לי (איוב ל"ד, ב')

שח"ע

שחיק עצמות

שחת"ש

שחתם שמו

שט"ד

שטרא דנא, שטרא דא

שט"ו, שטו"ב

שלום טובה וברכה

שט"ז

שטר זה

שטז"ק

שטר זה קיים

ש"י

שרש ישי (ס)

שי"א

שיש אומרים

שי"ה

שיר השירים

שיו"ת

שינוי ותמורה; שיכות ותביעה

שי"ח

שלום יחיא חבשוש (מחבר "שושנת המלך")

שי"ט

שמחת יום טוב

שי"ל

של מכון ישגא לעלמין, שמו יהי לעולם

שיל"ת

שמו יהי לעולם תמיד, שויתי ה' לנגדי תמיד (תהלים ט"ז, ח')

שי"ל

שיבוש לשון

שיס"ל

[ואין להאריך כי אם בשלומך] שירבה סלה לעד

שי"ש טו"ב

שים שלום טובה וברכה (לשון תפילת העמידה)

שכומ"ה

שכרו כפול ומוכפל מן השמים

שכ"ט

שכר טירחה

שכ"ם

שחיטה, כתיבה, מילה

שכמ"ה

שכרך כפול מאת ה', שכרך מאת ה'

שלב"ר

[תינוקות] של בית רבן

שלו"ב

שלום בחילם, שלוה בארמנותם (עדה"כ תהלים קכ"ד, ז')

שלי"ב ושמפ"ר

שומע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה (משלי א', ל"ג)

שליט"א

שמעו לעולם יהיה טוב אמן

שלי"ת, שליי"ת

שבח לשם יתברך

של"ע

שלא עשני

ש"מ

שערי מות

שנו"ח

שנות חיים

שנו"ק

שנתן וקיבל

שנ"ז

שנה זו

שנ"ט

שנה טובה

שנטו"ק

שנטלנו וקנינו

שנטו"ק

שנטל וקיבל

שנש"ע

שנה שעברה

ש"ע

שחיק עצמות

שעב"ב

שלום על בני ברית

שעד"י

שלום על דייני ישראל

שעה"ץ

שער הציון

שע"ז

[פנים] של זעם

שע"כ

שני עדים כשרים

שעמ"ז

שערי מזון

שעמ"ל

שלא על מנת להחזיר

שעפ"ו

שערי פרנסה וכלכלה

שער"י

שאר ערי ישראל

שפ"ו

[ויפתח לכם] שערי פרנסה וכלכלה

ש"ץ

שמרו צור

שצ"א

שמרו צורו אמן

שצ"ב

שמרו צור בוראו

שצ"ו

שמרו צורו ויוצרו

ש"ק

של קבורה

שק"ו

שקנה ושיקנה

שרו"ט

שלום רב וטובה, שנים רבות ומועדים טובים

שרט"ו

שלום רב טובה וברכה

שרל"ת

שלום רב לאוהבי תורתך (תהלים קי"ט, קס"ה)

שרל"ת ול"ם

שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול (שם, שם)

ש"ש

שלום שלום

שש"ה

שובי שובי השולמית (שיר השירים ז', א'); שושנת המלך (ס)

ששיי"א, שש"י יש"א

שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך (תהלים קכ"ב, ו')

ששל"ו

שלום שלום לאלף ולרבבה

ששמ"ה

שלום שלום מאדון השלום

ששמ"ע

שלום שלום ממלאכי עליון

שתו"י כאל"ש

שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום (תהלים ל"ז, ל"ז)

שתלי"ת כ"ט

[מצד] שלומנו תהלה לשם יתברך כי טוב

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד