חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

* ראשי תיבות שבתנ"ך

אב"י ביי"ל

  אהל בל יצען בל יסע יתדותיו לנצח  (ישעיה לג כ)

אא"ת

את ה' תשמרם (תהלים י"ב, ח')

אבכ"ם בכמת"ה

אשר בנינו כנטיעים מגדלים, בנותינו כזויות מחטבות תבנית היכל (תהלים קמ"ד י"ב)

אה"ת

אתה ה' תשמרם (תהלים י"ד ח')

אי"ת

אתה ה' תשמרם (תהלים י"ב ח')

אלתט"ם בלי"ל

אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות (משלי ג, כז)

אם אש"י תש"י

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני (תהלים קל"ז ה')

את"מ

אתי תלין משוגתי (איוב י"ט ד')

באא"ד

באין אומר ואין דברים (ע"פ תהלים י"ט ד')

בב"ה

ברכה בקרב הארץ (ישעיה  י"ט, כ"ד)

בי"ץ ואע"י

ברוך ה' צורי (תהלים ו, מ"ד, א') ולאין אונים עצמה ירבה (ישעיה מ', כ"ט)

בתמ"ה

ברוך תהיה מכל העמים (דברים ז', י"ד)

גיצשק"י

גאלנו ה' צבאות שמו קדוש ישראל (ישעיה מ"ז, ד')

האחור"כ

ה' אלהים חילי וישם רגלי כאילות (חבקוק ג', י"ט)

ואל"ש, ואלש"ל

וכל אשר לך שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ואמילמ"ת

ואין מי יאמר לו מה תעשה (איוב ט' י"ב)

ואע"י

ואין אונים עצמה ירבה (ישעיה מ' כ"ח)

וא"ש, ואש"ל

ואתה שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ואשוב"ש

ואתה שלום וביתך שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ואש"לש

וכל אשר לך שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ובי"ו

והגית בו יומם ולילה (יהושע א', ח')

וב"ש

וביתך שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ובנ"ת

ובינת נבוניו תסתתר (ישעיה כ"ט, י"ד)

ול"ב

ולבקר בהיכלו (תהלים כ"ז, ד')

ור"י

ושם רשעים ירקב (משלי י', ז')

ור"ת

וכצנה רצון תעטרנו (תהלים ה', י"ג), ועיני רשעים תכלינה (איוב י"א כ')

ושואל"ש

ואתה שלום וכל אשר לך שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ושו"ש

ואתה שלום וביתך שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ושלואל"ש

[ואתה שלום] וביתך שלום וכל אשר לך שלום (שמואל א' כ"ה ו')

זריפ"ת קי"ש

זית רענן יפה פרי תאר קרא ה' שמך (ירמיה י"א ט"ז)

חלי"ם

חכם לב יקח מצות (משלי י', ח')

חמ"י, סל"ו

חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם (תהלים ל"ד, ח')

חפ"ר וקל"ע ולי"ד

חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך (תהלים ל"ז, י"ד)

יא"ל

יהי אחריתו להכרית (תהלים ק"ט, י"ג)

יג"א

[והחלש] יאמר גבור אני (יואל ד', י')

יהלא"ו

ימלוך ה' לעולם אמן ואמן (תהלים קמ"ו, י')

יוה"ך

שם קדוש היוצא מסופי תיבות של פסוק "כי מלאכיו יצוה לך" (תהלים צ"א, י"א) /חנך וחסדך תשלח לעבדך ביוה"ך /

ייא"ע כהע"א

יהי ה' אלהינו עמנו כאשר היה עם אבותינו (מלכים א' ח', נ"ז)

יילא"ו

ימלוך ה' לעולם אמן ואמן (תהלים קמ"ו, י')

ימ"ח

ימחו מספר חיים (תהלים ס"ט, כ"ט)

יעל"י ייאע"מ

ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו (תהלים כ"ט, י"א)

יש"ב

ישכן בטח (משלי א', ל"ג)

ישב ושמ"ר

[ושומע לי] ישכן בטח ושאנן מפחד רעה (משלי א', ל"ג)

יש"ב שב"א

יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך (תהלים קכ"ב, ז')

כא"ת צי"כ ר"ת

כי אתה תברך צדיק ה' כצנה רצון תעטרנו (תהלים ה', י"ג)

כגעחויל"ה

כי גבר עלינו חסדו ואמת ה' לעולם הללו-יה (תהלים קי"ז, ב')

כמ"ל

כמשפט לאוהבים (ע"פ תהלים קי"ט, קל"ב)

כמליצ"ה

כי מלאך ה' צבאות הוא (מלאכי ב', ז')

כצר"ת

כצנה רצון תעטרנו (תהלים ה' י"ג)

לאב"ה וכח"ב

לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם (תהלים ט"ז, ג')

לאד"ן

לגבר אשר דרכו נסתרה (איוב ג', כ"ג)

לחו"ח

לב חדש ורוח חדשה (יחזקאל י"ח, ל"א)

ליהו"י

לא יהיה הדבר ולא יבוא (דברים י"ח, כ"ב)

לייס"ל

לא יאבה ה' סלוח לו (דברים כ"ט, י"ט)

לנ"ב

[ועולה] לא נמצא בשפתיו (מלאכי ב', ו')

לתא"ר

לא תאונה אליך רעה (תהלים צ"א, י')

לתלכה"ב

"למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו" (יהושע א', ח')

מיכ"ל יש"א

מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי (שיר השירים ח', א')

מל"ת

מכשפה לא תחיה (שמות כ"ב, י"ז)

מל"ת

כלי שלותתין בו טבק לנרגילה – ר"ת "מכשפה לא תחיה" (שמות כ"ב, י"ז)

מנב"ת

מנשים באהל תבורך (שופטים ה' כ"ד)

מפ"ז ומפז"ז

מפי זרעך ומפי זרע זרעך (ישעיה נ"ט, כ"א)

מקענ"ע וטמ"מ

מים קרים על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק (משלי כ"ה, כ"ה)

נאתבול"א

"נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה" (ירמיה ל"א, ל"ב)

נב"ת

נפש ברכה תדשן (משלי י"א, כ"ה)

נב"ת וגה"י

נפש ברכה תדשן ומרוה גם הוא יורא (כנ"ל)

נב"ת וי"א

נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ (תהלים כ"ה, י"ג) – ברכה למתים

עכב"ה

"עיני כסיל בקצה הארץ" (משלי י"ז, כ"ד)

עמ"י עש"ו

עזרי מעם ה' עשה שמים וארץ (תהלים קכ"א, ב')

פצי"ח

פי צדיק יהגה חכמה (תהלים ל"ז, ל')

פצי"ח ות"ם

פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט (שם,שם)

צב"ת וש"ב

ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה (ישעיה א', כ"ז)

צו"י

[ומכל] צרה ונזק יצילם (עדה"כ תהלים נ"ד, ט')

צפי"ת

צפירת תפארה (ישעיה כ"ח, ה')

צ"ת

צפירת תפארה (ישעיה כ"ה, ה')

שאע"א כש"ר

שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב (תהלים קי"ט, קס"ב)

שח"ם וה"ל

שמעו חכמים מלי, ויודעים האזינו לי (איוב ל"ד, ב')

שיל"ת

 שויתי ה' לנגדי תמיד (תהלים ט"ז, ח')

שלו"ב

שלום בחילם, שלוה בארמנותם (עדה"כ תהלים קכ"ד, ז')

שלי"ב ושמפ"ר

שומע לי ישכן בטח ושאנן מפחד רעה (משלי א', ל"ג)

שרל"ת

שלום רב לאוהבי תורתך (תהלים קי"ט, קס"ה)

שרל"ת ול"ם

שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול (שם, שם)

שש"ה

שובי שובי השולמית (שיר השירים ז', א'); שושנת המלך (ס)

ששיי"א, שש"י יש"א

שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך (תהלים קכ"ב, ו')

שתו"י כאל"ש

שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום (תהלים ל"ז, ל"ז)

תא"ב לת"א

תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשוריו (תהלים ל"ז, ל"א)

תב"י תב"ם

תובלנה בשמחות וגיל תבאינה בהיכל מלך (תהלים מ"ה, ט"ז)

תו"א

תולעת ולא איש (תהלים כ"ב, ז')

תח"ו

תחרוב ותצדי [תרגום  "תשאה שממה "(ישעיה ו' י"א ) קללה על ישוב בנכר ]

תכ"ב

[לא] תחסר כל בה (דברים ח', ט')

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד