חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ב'


[ג] הקידושין עדיין אינם מתירים אותה לו, אלא בצירוף הנישואין. ונישואין, עניינם הוא שיכניס אותה לַחֻפָּה, דהיינו שיביאנה לתוך ביתו, ויתייחד עמה שם ויפרישנה לו. ויֵחוּד זה, הוא הנקרא כְּנִיסָה לַחֻפָּה לדעת רבינו הרמב"ם {יד}, על שם שמסתתרים שם, מלשון {טו} חופף עליו כל היום. דהיינו מְכַסֶּה ומסתיר. ועל זה נאמר {טז} חתן מֵחֶדְרוֹ וכלה מחופתה, וכן {יז} והוא כחתן יוצא מחופתו, וזהו מה ששָׁנִינו {יח} בן שמונה עשרה לחופה. וכך פסק מָרַן השלחן ערוך {יט}, כדעת הרמב"ם שהזכרנו, וכן היה מנהגינו בתימן {כ}. ואף בזמנינו כאן שעורכים את הנישואין  [] באולמות מיוחדים, ולא בבתים כמו שהיה נהוג שם, מכל־מקום מתקיים הדבר כשמביא אותה לחדר־הייחוד הסמוך לאולם, אחר אמירת שבע ברכות הנישואין. כי חדר זה הוא מושׂכר לו, בכלל שכירות האולם לאותו ערב, ונחשב כמו ביתו {כא}. ולכן ראוי להתנות זאת במפורש, שהוא מושכר לחתן בלבד {כב}. אמנם כבר הורגלו בזמנינו לקרוא חופה, לא לייחוד, אלא ליריעה מוגבהת ופרושׂה על־גבי ארבע כלונסאות {כג} שמכניסים תחתיה את החתן והכלה, ומברכים שם ברכות האירוסין והנישואין {כד}. ואף־על־פי שדבר זה לא היה נהוג כלל בֶּעָבַר אצלינו, מכל־מקום יש לו יסוד ושורש גם במנהג קהילותינו {כה}, על כן גם אנחנו נְכַנֶּה לזאת בהלָכות דלקמן בשם חופה {כו}. אבל צריך לדעת ולהודיע כי חובה על־כל־פנים שיתייחדו לאחר מכן, לפי שהייחוד הוא עיקר הנישואין לדידן כדבר האמור. ופרטי הדינים והמנהגים השייכים לזה, נבאר בסייעתא דשמיא לקמן מסעיף ע"א ואילך:


[ד] וקודם שיתייחדו, צריך לברך ברכת חתנים, דהיינו שבע ברכות, וכמו שיתבאר בסייעתא דשמיא לקמן מסעיף נ"ט ואילך. אבל ברכות אלו, עדיין אינן עושות אותה נשואה גמורה, אלא הייחוד, שהוא עיקר מה שנקרא כְּנִיסָה לחופה, וכמו שביארנו (לעיל בסעיף ג') {כז}. וכן צריך החתן לתת לה כְּתֻבָּה תחילה. כיון שבלא כתובה, אסור לבֹא אליה {כח }, והייחוד צריך להיות ראוי לביאה {כט}. אבל בלעדי חופה וכתובה, היא אסורה גם עליו, כיון שעדיין אינה אלא ארוסה, והרי זו פריצות {ל}. ועל זה אמרו חז"ל {לא} שהבא על ארוסתו, מכים אותו מַכַּת־מַרְדּוּת {לב}. ולכן אנו מברכים, אשר קידשנו במצוותיו והבדילנו מן העריות {לג}, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות וכו' {לד} כדלקמן סעיף ל"ג:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד