חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת לך לך

[ו] דיני ביצים טמאות וביצי נבילות וטריפות וכו', יתבארו בס"ד לקמן בהלכות בהמה חיה ועוף סימן קל"ד סעיפים י"ב י"ג י"ד:
סימן ק"ל
הִלְכּוֹת מליגת העוף ואכילת בשר חי
[א] מְלִיגַת העופות, דהיינו מריטת נוצותיהם, אסור לעשותה לפני המליחה על־ידי הכנסתם לתוך מים רותחים שבכלי ראשון (ר"ל הכלי שנתבשלו בו המים על־גבי האש, ואפילו אם הסירוהו מעל האש כל זמן שהיד סוֹלֶדֶת בהם מרוב חומם) כדי להקל את מריטתם. והוא הדין שאסור להסיר את השׂער של־גדיים וטליים בדרך זו לפני הניקור והמליחה. לפי שכלי ראשון מבשל, ונמצא שנתבשל הבשר עם הדם והחֵלב ואסור יהא לאכלו אפילו על־ידי צלייה. כמו־כן אין לעַרות (דהיינו לשפוך) רותחים מכלי זה על העופות, כיון שעירוי מכלי ראשון נחשב ככלי ראשון. ואפילו בכלי שני (דהיינו הכלי שעירו לתוכו את המים שהיו בכלי ראשון) יש להחמיר לכתחילה שלא למלוג, כיון שיש אומרים שאף על פי שכלי שני אינוּ מבשל, מכל מקום הוא מבליע ומפליט מעט כל זמן שהיד סולדת בהם. אבל אם נצטננו המים מעט באופן שכבר אין היד סולדת בהם, מותר למלוג בהם לכתחילה, וזה לא רק בכלי שני אלא אפילו בכלי ראשון{א}. וכן יש נוהגים. אמנם יש שאינם חוששים לסברא זו ונוהגים כדעת המתירים למלוג בכלי שני אף בעוד שהיד סולדת בהם{ב}. ויש נוהגים להקל יותר, ומְעַרים מכלי ראשון בעוד היד סולדת במים שֶׁבּוֹ, ואפילו סמוך מיד אחרי הרתיחה{ג}, ואין צריך לְמַחוֹת בהם כי יש להם על מה שיסמוכו{ד}:
[ב] יש ליזהר שלא לחזור ולהרתיח את המים שמלגו בהם כשהיד היתה סולדת בהם, כדי למלוג בהם שנית, וכן לא להָדִיח בהם קערות אפילו קערות של־בשר. מפני שכבר נאסרו מן הדם שנתערב בהם במליגה הראשונה{ה}. ושיורי הנוצות הקטנות שנותרו אחרי המריטה, מותר לחרכם בידו (ולא להניחם) על גבי אש בלתי חזקה בזהירות ובמהירות אחת הֵנָּה ואחת הֵנָּה, כדי שלא יתחמם העוף וְיִקָּרֵשׁ בו הדם, שאז לא תועיל המליחה להוציאו{ו}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד