חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ג' שבוע פרשת משפטים

[ח] "בובות" המיועדות למשחק תינוקות, נתפשט בזמנינו אצל רבים לעשותן ולקנותן, אף־על־פי שהיא צורה בולטת, גם אותן שהצורה שלימה דהיינו הראש עם כל הגוף. וטעם שמקילים בדבר, מפני שאינן צורות קבועות ועומדות כמו אנדרטאות שיש מקום לרואה לטעות כאילו יש מהן איזו תועלת. ועוד לפי שהרבה פעמים מבזים אותן, כי דרך התינוקות לשחק בהן גם במקומות בלתי נקיים, ולגוללם בעפר ועל הרצפה. אם כן אין מקום לחשד שזה פסל. והמחמיר תבוא עליו ברכה{לג}:
[ט] אסור לעשות בית כפי תבנית ההיכל שהיה בבית המקדש (שיבנה במהרה בימינו אמן). ודוקא כשיעור גבהו ארכו ורחבו. אבל אם שינה אפילו קצת, מותר. וכן אסור לעשות אכסדרה תבנית האולם, חצר תבנית העזרה, שלחן תבנית השלחן שהיה בבית המקדש. מנורה, תבנית המנורה שהיתה בבית המקדש. אבל יכול לעשות של־חמשה קנים או של־ששה או של־שמונה, אך לא של־שבעה{לד}. ולא רק מזהב לא יעשה, אלא אפילו משאר מיני מַתְּכוֹת{לה}. ואפילו בלא גביעים כפתורים ופרחים, אסור, וכן אפילו אינה גבוהה שמונה־עָשָׂר טפחים, מפני שכל אלו הדברים גם במנורה שבמקדש אינם מעכבים. אבל של־עץ, חרס וזכוכית וכדומה, מותר אפילו של־שבעה קנים{לו}. וכל מה שנזכר בסעיף זה, דוקא בתבניתם אסור כדבר האמור, ולכן קל וחומר שציור וכדומה מותר{לז}:
[י] העושה שמן המשחה כמעשה וכמשקל האמור בתורה{לח}, חייב כרת. ובשוגג, חייב קרבן חטאת. שנאמר{טל} ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, קודש הוא וגו' איש אשר ירקח כמוהו וגו' ונכרת מעמיו. והוא שעשה אותו כדי להימשח. והעושה קטורת מאחד־עשר סַמָּנים שבתורה{מ} לפי משקלם הקבוע, כדי להריח בה, אפילו לא עשה אלא חצי המשקל או שלישיתו, חייב כרת. שנאמר{מא} והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם וגו' איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו. אבל אם עשאה כדי להתלמד, פטור. וכן בשמן המשחה{מב}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד