חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום א' שבוע פרשת קדושים

[כו] חייב אדם לנהוג כבוד גדול וקדושה מרובה בספר־תורה, כי אין דבר קדוש יותר ממנו. ומצוה לייחד לו מקום, ולכבד את המקום ההוא ולהדרו ביותר. ולא יָרוֹק כנגד הספר־תורה, וכן לא יגלה את ערותו או יפשוט את רגלו כנגדו, וכדומה{קלב}. ולא יאחזנו בלא מטפחת{קלג}. וישב לפניו בכובד ראש באימה ופחד. והרואה את הנושא ספר־תורה, צריך לעמוד מפניו, עד שיכניס את הספר למקומו, או עד שאינוּ רואהו עוד{קלד}. ואמרו חכמינו ז"ל{קלה} כל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות. וכל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות:

סימן קס"ו
הִלְכּוֹת ספרי־קודש וכבודם
[א] כל כתבי הקודש דהיינו תורה נביאים וכתובים, וכן כל פירושיהם וביאוריהם כגון המשנה והתלמוד, אַגָּדות ומדרשים, פוסקים ומפרשים ראשונים ואחרונים, קבלה ומוסר, צריך לנהוג בהם כבוד, ואסור לשרפם או להשחיתם או לזרקם וכדומה, ולא רק כשהם בכתיבת־יד אלא אפילו בדפוס. בין ספר שלם, בין קוּנְטְרִיס ("חוברת"), בין דף אחד או אפילו רק מקצתו. וגם אם הם כבר בלויים, אסור להשתמש בהם גם כשנקרעו, ואפילו לעשות מהם כריכה לספרי־קודש על־ידי הדבקת הדפים זה בזה, אלא חייבים גניזה במקום מוצנע ומכובד. וכן הדין בכל תשמישי קדושה, כגון רצועות תפילין ומכסה־מזוזה ותיק ספר־תורה ומטפחותיו וכיוצא בהם{א}:
[ב] כתבי הקודש, הם ארבעה ועשרים ספרים. חמישה חֻמְשֵׁי תורה, ושמונה נביאים, ואחד־עשר כתובים. ואלו הם, א' בראשית ב' שמות ג' ויקרא ד' בְּמִדְבַּר ה' דברים. ו' יהושע ז' שופטים ח' שמואל ט' מלכים י' ירמיה י"א יחזקאל י"ב ישעיה י"ג תְּרֵי־עֲשַר. י"ד רות ט"ו תהלים ט"ז איוב י"ז משלי י"ח קהלת י"ט שיר השירים כ' איכה כ"א דנִיֵּאל כ"ב אסתר כ"ג עזרא{ב} כ"ד ודברי־הימים. וסדר זה מבואר ומנומק בתלמוד{ג}, וכן פסקו הרמב"ם{ד} והשלחן ערוך{ה}. וכך הוא בספרים שכתבו קדמונינו בתימן{ו}, ולא כמו בשאר קהילות ישראל ששינו סדרן של־מקצת מהנביאים והכתובים{ז}. ובין כל נביא לנביא, משאירים חָלָק (דהיינו פנוי בלא כתיבה) שלוש שיטין, כגון בין יהושע לשופטים וכו', וכן בין כל נביא לנביא מתרי־עשר{ח}, והוא הדין בין כל ספר לספר מן הכתובים{ט}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד