חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת נשא

[י] אחרי שנתחייבה העיסה בחלה מפני שהיה בה כַּשֵּׁיעוּר, אינה נפטרת מזה אפילו אם יחלקוה מיד בעודה עיסה. אלא אם־כן נעשית מתחילה על דעת לחלקה אז לשני בני־אדם (שאינם מבני הבית, והם מקפידים זה על זה{לג}) או יותר, באופן שבכל חלק אין כשיעור. אבל על דעת לחלקה רק אחרי האפייה, חייבת בחלה בברכה{לד}:
[יא] שתי עיסות{לה} שאין בשום אחת מהן כַּשֵּׁיעוּר, אבל בשתיהן יחד יש כַּשֵּׁיעוּר, אם הדביקו אותן מעט באופן שנושכות זו מזו דהיינו כשיפרידון תתלוש אחת מֵחֲבִרְתָּהּ מעט עיסה, נצטרפו ונתחייבו בחלה בברכה. וכן מצטרפות אפילו בלא דיבוק, אם שתיהן בתוך כלי אחד (כמו שיתבאר בס"ד לקמן סעיף י"ב). וכל זה דוקא כששתיהן מין אחד, דהיינו כגון שזו וזו חטים, או זו וזו שעורים וכדומה, [או על כל פנים שתיהן מהמינים המצטרפים זה עם זה כגון חטים עם כֻּסְּמִין וכו'{לו}], ובתנאי שאין להן טעם שונה. שאם באחת יש כַּרְכּוֹם או שאר מיני תְבָלִין ובאחת אין, או אחת מתוקה ואחת מלוחה, או אחת נילושה עם חָלָב (באופן המותר כדלעיל הלכות בשר בחלב סימן קל"ו סעיף כ"ב) ואחת לא, או אחת בצק שמרים ואחת בצק עלים, כל אלו וכיוצא בהן אינן מצטרפות, כיון שמקפידים שלא תתערבנה. וכן דוקא כששתיהן של־אדם אחד, אבל לא של־שני בני אדם, אלא אם כן ידוע שאינם מקפידים זה על זה{לז} ואף על פי שאין דעתם לאכול אותן יחדיו{לח}:
[יב] גם כאשר בכל עיסה בפני עצמה לא היה כַּשֵּׁיעוּר, ואף לא נדבקו זו בזו באופן המבואר בסעיף הקודם, מכל מקום אם בתום האפייה הניח את הככרות או העוגות וכדומה, לתוך כלי אחד שיש לו דְפָנוֹת, הכלי מצרפן וחייבות בחלה בברכה. וצריך להשגיח שיהיו כולן ממש מונחות בתוך הכלי (אלא שיש אומרים כי אף על פי שמקצת של־אחת מן הככרות בתוך הכלי, ומקצתה בולט חוץ ממנו, גם כן מצטרפת). וכן אם מניח אז את הככרות על גבי מפה או סדין, ומכסה אותן גם־כן מלמעלה באותה מפה או אותו סדין, נחשב דבר זה כמו כלי ומצטרפות, אף על פי שבאמצע קצת מהן מגולות, כיון שמהצדדים הן מכוסות. וכל זה דוקא כשהן ממין אחד, ושל־אדם אחד, או שנים שאינם מקפידים, וכמו שביארנו בסעיף הקודם לגבי צירופן בעודן עיסות, כן הוא גם לאחר האפייה{טל}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד