חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כל אחד אחראי לכל הציבור

0טיזר: במשך תקופה ארוכה מנהלת ישיבת בית מתתיהו מאבק נוקב בנגע הסלולרי. כבר תקופה ארוכה שהמכשיר הזה הוא בבל יראה ובבל ימצא. במכתב להורים הם התבקשו שלא לאפשר לבניהם לשאת את המכשיר הסלולרי אף בימי בין הזמנים, בגלל סכנותיו. עתה, בימי החנוכה, בא הגאון הגדול רבי אהרן ליב שטינמן שליט"א להיכלה של הישיבה שהיתה בין החלוצים לפני המחנה להלחם בתופעה, כדי לזרז את המזורזין וכדי לשאת דברים בעניני דיומא על מלחמה במסירות נפש וכוחם של היחידים להשפיע על הכלל.

 

@5הגאון הגדול רבי אהרן ליב שטינמן שליט"א בהיכלה של ישיבת בית מתתיהו:

@5"אם אחד ישאל: וכי אני אהפוך את העולם? התשובה היא-כן! כל אחד בכחו להפוך את העולם"

 

אני שמח מאד על מה ששמעתי מראשי הישיבה כי זרקתם את הדברים הפסולים, וזה מאד משמח שהגעתם ברוך ד' להכרה הנכונה. ונוסיף בענין זה דברים מענינא דיומא:

 

הנה בחנוכה יש שני דברים: האחד הוא "הלל והודאה" - מה שקבעו חז"ל לומר הלל ועל הנסים, ודבר שני הוא הדלקת נרות חנוכה על הנס של פך השמן.

 

ובעצם מה שתקנו חז"ל לעשות זכר לנס זה רק על נסים שהיתה בהם תשועה לכלל ישראל, כי נס שלא היה נוגע לכלל ישראל לא עושים על זה זכר לדורות. כך למשל הנס שקרה לרבי חנינא בן דוסא שהביאו העיזים בקרניהם את הדובים אף שבדרך הטבע זה הפוך והדובים הורגים את הכבשים - אך האם קבעו על זה משהו מיוחד? הרי לא עשו שום דבר, אע"פ שקרה נס כזה גדול - כי זה לא נוגע לכלל ישראל, ומה שעושים זכר לנס זה רק על מה שהיה תשועה לכלל ישראל.

 

וא"כ, הנס שהיה לכלל ישראל הרי הוא מה שנמסרו רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים וכו' - כמו שאומרים בעל הנסים. אולם על זה לא תקנו חז"ל לעשות שום דבר אלא רק לומר בפה על הנסים והלל, ומה שקבעו הדלקת נרות שמונה ימים הוא לזכר הנס של פך השמן. ולכאורה, איזה שייכות יש לזה עם התשועה של כלל ישראל? הרי הנס קרה בבית המקדש, והרי היו ג"כ עשרה נסים בבית המקדש, האם עושים על זה משהו? וא"כ למה על זה תקנו לעשות זכר?

 

 

@5נס פך השמן הוא ל"אות הערכה" על מסירות הנפש

 

וע"כ צריך לומר כך, ומסתמא אני לא אומר שום חידושים: הנה דבר ראשון צריך להבין למה הוצרך בכלל הנס של פך השמן. ומשמע שהיות והנס היה על ידי שהגבורים האלה הלכו במסירות נפש, והקב"ה עזר שהם נצחו, אז למרות שזה נס, אבל זהו נס כזה שאפשר להבין אותו ואיננו נחשב לנס שיוצא מדרך הטבע, היות ולא נשתנה הטבע, רק שהקב"ה נתן להם כח שיוכלו ללחום נגד הרבים. אמנם בודאי שהאמת היא כי הכל הוא נס משמים, אבל לבני אדם זה לא כ"כ מורגש, ולהבדיל, יכול להיות שגם אצל אומות העולם קרה פעם שגבור אחד יכול לנצח רבים. אמנם זה לא כל כך מצוי, אבל זה דבר אפשרי, משא"כ מה שקרה בנס השמן שבעיקרו היה נס שלא כדרך הטבע, כששמן ידלק יותר מהזמן ששייך.

 

והענין הוא שהקב"ה עשה נס שלא כדרך הטבע, כי הקב"ה רוצה לעשות כעין "אות הערכה" על מה שהם עשו, ובעצם הרי על כל הענין של הנס הזה שואלים קושיות, שהרי היה כשר להדליק בטומאה וכו', אבל זוהי התשובה שהנס היה מפני שהקב"ה רצה להראות עד כמה שהוא מעריך את מסירות הנפש של כלל ישראל.

 

 

@5האיך פסקו הגזירות?

 

וצריך להבין: האם כלל ישראל עשו את הנצחון, הרי רק יחידים נלחמו, וא"כ גם זה שהקב"ה מחשיב את נצחון החשמונאים כנצחון של כלל ישראל, גם זה איננו רגיל - כי באופן רגיל היה צריך לומר שאנשים מסוימים הם שעשו. וכן צריך להבין האיך הפסיקו כל הגזירות של היונים? וכי החשמונאים הרגו את כל היונים ולא נשארה ממשלה יונית? הרי נשארה ממשלה יונית שיכולה לעשות גזירות, ומה קרה שהפסיקו עם הגזירות?.

 

אלא הפשט הוא שבזמן שיחידים מוסרים את נפשם על התורה ועל המצות, עושה הקב"ה נס שיפסיקו לרדוף אחרי כלל ישראל, ויפסיקו את הגזירות שלהם. זה לא מכח המציאות, רק שהקב"ה עושה את זה בזמן שכלל ישראל מוסרים את נפשם.

 

וממילא מה שנתבטלו הגזירות, זה לא בגלל שלא יכולים להמשיך עם הגזירות. ובודאי שמצד היוונים עדיין נותרו בידם מספיק אופנים לגזור את כל הגזירות האלה. אולם בזמן שכלל ישראל הולכים במסירות נפש, עושה הקב"ה נס ומבטל כל הגזירות. ולא זאת בלבד, אלא שהקב"ה רוצה ג"כ להראות כאילו "אות של הערכה": אני מעריך אתכם - ובשביל זה נעשה הנס עם השמן.

 

 

@5הקב"ה מחשיב כאילו כולם מסרו את נפשם

 

וא"כ נס פך השמן היה באמת נס שנעשה לכל כלל ישראל, וזה לא כמו כל נס שקורה ליחידים, אלא זה ניתן לכלל ישראל בגלל מסירות הנפש. ואפילו שמסירות הנפש היתה רק ליחידים, אבל הקב"ה מחשיב את זה כאילו כל כלל ישראל עשה במסירות נפש, ועי"ז יש הערכה לכל כלל ישראל.

 

ומזה אנחנו רוצים לראות, עד כמה שזה חשוב אם אחד מוסר את נפשו, כי לא רק שהוא זוכה, ולא רק שהוא מנצח, אלא זה נחשב ג"כ שכל כלל ישראל עושה את זה, ועי"ז יש הערכה לכל כלל ישראל. א"כ, עד כמה הוא הכח העצום שיכול לעשות כל יחיד מכלל ישראל.

 

 

@5שהעמדתי להם רבי וחכמי הדורות

 

עוד מצינו מה שחז"ל אומרים במגילה )דף י"א ע"א( על הפסוק ואף בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים וגו', במתניתא תנא לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה, ולא געלתים בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיה כהן גדול, לכלותם בימי המן שהעמדתי להם מרדכי ואסתר, ובסוף הוא אומר אני ד' אלוקיהם שהעמדתי להם בית רבי וחכמי הדורות. זאת אומרת שבכל הדורות יש כזה דבר, אפי' בדורות ירודים מאד, ועד כדי כך שאפי' בדור שלנו שהוא כל כך דור ירוד, בכל זאת תמיד הקב"ה עושה נסי נסים, שאפי' אם יחידים עושים דברים לשם שמים, כל הדור ניצול על ידי זה, אפילו בדברים שבדרך הטבע לא שייך. וכמו שהחשמונאים מסרו את נפשם, והקב"ה החשיב את זה כאילו כל כלל ישראל עשה, הכח הזה עושה הקב"ה תמיד גם בכל חכמי הדורות.

 

 

@5כל אחד בכחו להפוך את העולם!

 

וממילא עלינו לדעת "שכל אחד אחראי לכל הציבור", ואם אחד ישאל מה אני יכול לעשות? האם אני אהפוך את העולם? התשובה היא-כן! "כל אחד בכחו להפוך את העולם", כי עי"ז שהוא מתמסר להקב"ה, הוא יהי' מחכמי הדורות, ואז מה שהוא יעשה, אף אחד לא יכול לעשות. מה שהוא יכול לעשות, לא יכול אף אחד אחר לעשות! ואפי' דבר שאלפי אנשים לא יכולים לעשות, הוא יכול לעשות!

 

וכל אחד צריך לשאוף למדרגה כזאת שהוא יהי' מחכמי הדורות, שהוא יגדל ויעשה מה שהוא יכול לעשות בכלל ישראל.

 

 

@5מסירות נפש של יחיד בכוחה להפוך את לב כל ישראל לטוב

 

ואפי' אדם קטן מאד, אם הוא יתמסר להקב"ה הוא יכול לעשות מהפיכה, אפי' מהפיכה כזאת שכל כלל ישראל פתאום ישתנו. וכמו שהיה בזמן החשמונאים כשהחלק הגדול ביותר מכלל ישראל התחילו להתיוון והיתה ממש סכנה גדולה, ואף מה שרצו היונים להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך הם באמת הצליחו... אך אח"כ, עי"ז שהאנשים האלה הלכו במסירות נפש, התחוללה מהפיכה - ופתאום השתנה ג"כ הלב של כלל ישראל. זה הכח שהקב"ה הטביע, וזה נס יותר גדול מהכל, שכלל ישראל יכול להתהפך! הלב של כל אחד ואחד התהפך על ידי זה שקומץ אנשים מסרו את נפשם בשביל הקב"ה.

 

כך זה בכל הדורות, ולכן נוקטת הגמ' דניאל חנניה מישאל ועזריה, שכל אלה הרי היו יחידים! אבל היחידים האלה עשו מהפיכה בכל כלל ישראל. והאיך נהפך הלב של הכלל, זה כחה של מסירות נפש, שאם אחד מוסר נפשו בשביל הקב"ה, נהפך מחמת זה הלב של כל כלל ישראל לטובה, ולהיפך, ליונים כבר אין להם כח לגזור גזירות.

 

 

@5מי יהיו חכמי הדורות אם לא בני הישיבות!!!

 

וזה הדבר שאנחנו רוצים להתחזק בו, ומה שצריך היום כל אחד להתחזק, כי מי יהיו חכמי ישראל אם לא הבני תורה שלומדים בישיבות, שמוסרים את נפשם בשביל התורה. כל אחד צריך להרגיש שהוא בכחו להפוך, שבכחו לעשות נסים גדולים, ואפי' שלא כדרך הטבע. ולא שהוא יכול לעשות בעצמו נסים, שהרי הוא לא יכול לעשות שהשמן ידלק, אבל הוא יכול לעשות כזה דבר שהקב"ה יעשה "לאות הוקרה והערכה" אפי' נס שלא כדרך הטבע. ולא צריכים להגיע עד כדי כך, כי בימינו שיש כ"כ הסתר פנים, מי יודע אם נזכה לזה, אבל מה שכן יכולים, שכל אחד יכול למסור את נפשו לתורה ולמצות, ובזה הוא יכול להיות גדול מאד.

 

 

@5טוב מאד שבטלו את המהרסים לבני תורה-לחכמי הדורות!

 

וזה דבר טוב מאד מה שבטלו את הדברים שיכולים ח"ו להיות ההיפך, דברים שיכולים להרוס את הבן תורה ולגרום שלא יהי' חכמי ישראל, שלא יהי' בני תורה אמתיים. כל אחד ואחד מכם צריך להיות שמח על שבטלתם את זה, ותראו כולכם לעלות מה שיותר בתורה ויראת שמים, ומה שיותר יראת שמים, תהיו גדולים מאד, וכל אחד יכול להיות מחכמי ישראל אשר עליהם העולם עומד, וכלל ישראל ימשיך וימשיך עד שנזכה לגאולה האמתית במהרה בימינו אמן סלה

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד