חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות

"כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו" )י, ג(.

 

הגמרא בסוף פ"ק דמגילה )דף טו' ע"ב( מדייקת: לרוב אחיו ולא לכל אחיו - מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין, כי נעשה מקורב למלכות )ומובא ברש"י(. ומוסיפה הגמרא על זה: אמר רב יוסף, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, מעיקרא חשיב ליה למרדכי בתר ארבעה ולבסוף בתר חמשה, מעיקרא כתיב "אשר באו עם זרובבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן" )עזרא ב, ב(, ולבסוף כתיב "הבאים עם זרובבל ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי בלשן" )נחמיה ז, ז(.

 

וקשה, הרי אין דבר העומד בפני פיקוח נפש, ודוחה אף תלמוד תורה. ותירץ הט"ז )יו"ד סי' רנא סק"ו( דבודאי אין דבר העומד בפני פיקוח נפש, ומה שאמרו בגמרא שגדול תלמוד תורה יותר מפיקוח נפש, היינו שיש יותר זכות למי שעוסק בתורה ולא באה לידו הצלת נפשות, ממי שבאה לידו הצלת נפשות ועל ידי זה צריך לבטל מתלמוד תורה ולעסוק בהצלת נפשות. תלמוד תורה גדול יותר מהצלת נפש, משום שהצלת נפש אחת מישראל מקנה לאדם המציל מציאות נצחית ומכניסה אותו לעולם הקים לעולם ועד, שהרי המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא )סנהדרין דף לו ע"א(, ומדה כנגד מדה זוכה המציל להיות עולם מלא שנעשה נצחי.

 

אולם תלמוד תורה גדול מזה, כי גם בנצחיות יש דרגות שונות זו מעל גבי זו, ואינו דומה עולם מלא אחד למשנהו, וכמו שאמרו חז"ל שלעתיד לבוא עושה הקב"ה לכל צדיק שבע חופות וכל אחד נכוה מחופתו של חברו )ב"ב דף עה ע"א( ומדוע כל צדיק יהיה נכוה מחופתו של חבירו, כי למרות שכל אחד יזכה לחופה בעולם הנצח, אבל לא ראי נצח זה לזולתו, וכל צדיק יזכה לעולם הנצחי רק כפי מעשיו וכפי שראוי למדרגתו. לכן כל אחד יהיה נכוה מהעולם הנצחי של זולתו.

 

בכך גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, אכן מי שבאה הצלת נפשות לידו חייב לעסוק בה וזוכה לעולם מלא, אבל הנצחיות שזוכים על ידי תלמוד תורה היא גדולה לאין ערוך מהנצחיות שזוכים על ידי הצלת נפשות, כי הנצחיות הגדולה ביותר והעיקרית באה אך ורק על ידי התורה.

 

וכפי שמצינו שאסתר המלכה שלחה לחכמים ובקשה כתבוני לדורות )מגילה דף ז ע"א(. לשם מה ביקשה בקשה זו? ביאר מרן המשגיח ממיר זצוק"ל שאסתר לא הסתפקה בכך שהיא נכנסה לשערי הנצח על ידי כך שהצילה את עם ישראל וכל מעשיה הטובים. היא רצתה להיות נצח בבחינת תורה, שזו הדרגה העליונה ביותר שבמידת נצח וקיים.

 

לכן מי שזוכה ולא הזדמנה לו הצלת נפשות ועוסק בתורה, זוכה למדרגת נצח העליונה ביותר שבאה לאדם על ידי התורה, ונצח זה יותר גדול מהנצח והעולם המלא שבא בגין הצלת נפשות.

 

)מתוך הספר "דעת שרגא", ד, על מגילת אסתר(

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד