חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

התורה היא החיים עצמם - מדברי רבנים

טרום כותרת: "תורה לשמה היא היסוד שעליו בנה הראש ישיבה את הישיבה, ואם לא הזכיר והסביר ענין תורה לשמה עדין אינם יודעים מה זה ישיבת ליקוואד" * כשראו את זעזועי העולם בפולניה היתה לו ההרגשה ומחשבותיו התרוצצו: תורה מה תהא עליה ומי ינחילה הלאה. ומכח זה התעוררו להוסיף ולהרבות ללבן ולידע עומקה של התורה * אין שתי דרכים, הדרך בלי תורה מובילה לנפילה בטוחה לתהום ולמות ודאי, האם כזה דרך יקרא, אין דרך רק אחת, דרך התורה שהיא דרך החיים, אי אפשר לקרוא לדרך המובילה אל מות בטוח לדרך כלל וכלל * נענה מרן החזו"א ואמר, שלדעתו ע"י התדבקות בתענוגי התורה פוסקת המשיכה לתענוגי עוה"ז, ואינם תופסים אצלו מקום כלל, והתבטא מרן החזו"א זת"ע, שאיננו מאמין שלבעל ה"קצות החושן" הי' כל טעם ב"קוגל" מרוב דבקותו בתענוגי התורה * ושמעתי ממו"ר מרן הגראמ"מ שך זצללה"ה שאמר על עצמו שלפני שלומד הגמ' שמונה פעמים אינו מרגיש שמבין הגמ' )ודאי לפי ערכו( ושאלתיו האם כוונתו לפעם ראשונה שלמד בצעירותו, וענה, לא לא, עכשיו המסכת שאני לומד בישיבה, והדבר מבהיל לכל מי שהכיר גודל ידיעתו *

 

 

 

 

 

טיזר: @5מזה חמש שנים מופיע קובץ "חיזוק" בהיכלי הישיבות לקראת ימי בין הזמנים בתקופת הקיץ. קובץ חיזוק יוצא לאור על ידי ארגון "דרשו ד' ועוזו" בנשיאות הרב דוד הופשטטר, הקובץ קנה לו שם בהיכלי הישיבות ועשרות אלפי עותקיו מחלוקים לבני הישיבות היוצאים לימי בין הזמנים.

 

@5בקובץ חיזוק חלק ה' המחולק בימים אלו, קובצו אמריהם של גדולי הדור שליט"א מרנן ורבנן וגדולי ראשי הישיבות שליט"א ובצידם מאמרי חיזוק מכתבים לבן ישיבה עובדות והנהגות ועוד.

 

@5לתועלת הציבור, אנו מביאים כאן לקט נבחר מתוך מאמרי ראשי הישיבות שליט"א למאור עיניים לבן ישיבה לעת חיזוק בימים אלו. בלקט זה התמקדנו בדברים שסיפרו גדולי ראשי הישיבות שליט"א אודות הנהגות ודרך חיים ממה שראו ושמעו אצל גדולי הדור זיע"א.

מדברי הגאון רבי ירוחם אולשין שליט"א - בית מדרש גבוה ליקוואד

שמעתי ממו"ר הגאון רבי שניאור זצ"ל סיפור נפלא, כשהראש ישיבה זצ"ל רבינו הגדול )מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצוק"ל( הי' בבית חולים כמה ימים קודם פטירתו, והי' חלש מאוד, שמע איך רבי שניאור זצ"ל מדבר לרופא א' מומחה גדול, ומסביר לו מהי ישיבת ליקוואד, )כונת הר"י הי' להסביר להרופא חשיבותו של החולה כדי שיתן נפשו לטפל בו(, שזו הישיבה הכי גדולה והחשובה בהמדינה ועוד הירבה דברים על חשיבותה של הישיבה, ומרחוק שמע מרן הגר"א זצ"ל, ושאל את רבי שניאור: "אמרת לו תורה לשמה?

 

לכאורה הרי סיפר להרופא כל מה שהוא שייך להבין על גדלות וחשיבות הישיבה, ואעפ"כ הגיב ראש הישיבה מתוך חלישות וצער גדול: "הרי לא סיפרו שלומדים בה תורה לשמה", וכיון שכן עדיין לא סיפרו על חשיבות הישיבה - ותורה לשמה היא היסוד שעליו בנה ראש הישיבה את הישיבה - ואם לא הזכיר והסביר ענין תורה לשמה, עדין אינם יודעים מה זה ישיבת ליקוואד. ונתבונן קצת לעמוד ולהבין מהי תורה לשמה ואיך ענין זה הוא יסוד ועיקרה של הישיבה.

מדברי הגאון רבי בן ציון ברודיאנסקי שליט"א - ישיבת קול תורה

שמעתי מאחד שסיפר לו ראש ישיבת פוניבז' מורי ורבי מרן הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל שכשהם עלו מפולניה לארץ ישראל והיו עוסקים בתורה בישיבת פתח תקוה וראו את זעזועי העולם בפולניה היתה לו ההרגשה ומחשבותיו התרוצצו: תורה מה תהא עליה ומי ינחילה הלאה. ומכח זה התעוררו להוסיף ולהרבות ללבן ולידע עומקה של התורה. וזהו הוא משא התורה ועול נשיאת התורה. ומי כמהו זכה והיה למרביצי התורה הגדולים ביותר בדורנו.

 

 

ואף כל בן תורה העוסק בתוס' ומתייגע ומוסיף מו"מ ופלפול בפינה מסויימת בתורה ובמו"מ של התוס' שלא כל כך מגיעים לשם, הנה הוא מחיה ומאיר ולומד תורה זו ופועל שתורה זאת תהא נלמדת. וכמה יש להתלהב ולהתרונן בעסק התורה.

 

מדברי הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א - ישיבת קמניץ

רוצה אני רק להזכיר שיטת מרן רבן של ישראל רבי ברוך בער זצוק"ל בענין לימוד התורה הק' אשר דומני שכל השיטות יסכימו לשיטתו הק'.

מפי השמועה מסופר על שתי אסיפות בענין חיזוק לימוד התורה אשר מרן זצוק"ל השתתף בהם. פעם התבטא הרב שנאם לפניהם שיש שני דרכים בחיים, אחת דרך התורה והשניה הדרך בלי תורה. הנואם האריך לתאר את האושר של דרך התורה בזה ובבא, והאומללות של דרך בלי תורה גם בזה וגם בבא. ואחריו נאם מרן זצוק"ל ואמר שרבותינו לימדונו אחרת, שאין שתי דרכים, הדרך בלי תורה מובילה לנפילה בטוחה לתהום ולמות ודאי, האם כזה דרך יקרא, אין דרך רק אחת, דרך התורה שהיא דרך החיים, אי אפשר לקרוא לדרך המובילה אל מות בטוח לדרך כלל וכלל. פעם שני' הי' אסיפה דומה והנואם הקודם השוה לימוד התורה לאויר לנשימה, חמצן החיים, בלי חמצן אי אפשר לחיות ונדמה הי' שדברים אלה ימצאו חן אפי' בעיני מרן זצוק"ל, אבל לא כך הי', מרן עמד בתוקף ומחה על הדברים באומרו שהתורה אינה אויר או חמצן הזקוקים לחיים, אלא שהתורה הק' היא החיים בעצמם.

 

מדברי הגה"צ דב יפה שליט"א - ישיבת כנסת חזקיהו

שמעתי בשם מרן הגר"א קוטלר זצוק"ל על דברי הגמ' )סנהדרין צ"ו ע"א( שהקב"ה אמר על אברהם יצחק ויעקב שהם רצו לפני כסוסים בין בצעי המים, ואמר מרן הגר"א קוטלר שלאבות הקדושים למרות גדולתם היתה להם עבודת ד' קשה, ודומה הדבר למתמיד גדול אשר לומד ארבע עשרה שעות ביממה, ששלש עשרה וחצי אינם קשים לו אבל החצי האחרון קשה הוא לו מאד, כן הוא אצל האבות הקדושים שלפי מדרגתם היתה להם עבודת ה' קשה וזהו שאמר הקב"ה שרצו לפני כסוסים.

 

מדברי הגה"צ רבי אורי וייסבלום שליט"א - ישיבת נחלת הלויים

הגאון רבי אהרן הכהן זצ"ל, מראשי ישיבת חברון, נפגש פעם עם מרן החזו"א זת"ע ושוחחו אודות עבודת האדם בשבירת התאוות בהנאת עוה"ז, נענה מרן החזו"א ואמר, שלדעתו ע"י התדבקות בתענוגי התורה פוסקת המשיכה לתענוגי עוה"ז, ואינם תופסים אצלו מקום כלל, והתבטא מרן החזו"א זת"ע, שאיננו מאמין שלבעל ה"קצות החושן" הי' כל טעם ב"קוגל" מרוב דבקותו בתענוגי התורה. מרן החזו"א זצ"ל כתב הרבה מכתבים לבחורים, לקרבם ולעודדם לשקידת התורה, אחת הנקודות המרכזיות במכתביו היתה ענין העריבות שבתורה.

מדברי הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א - ישיבת באר התורה

בבחרותי שמעתי ממו"ר מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל, שצורת החזרה היא ללמוד דף עד שיודעים אותו היטב, ואח"כ ניתן לחזור על דף זה בשעה, ושוב לאחר זמן מספיק חצי שעה לדף זה, עד שניתן לחזור על כל דף בעשר דקות, וכל ימיך בעמוד והחזר קאי, וידוע הרי גודל זכרונו של מרן זצוק"ל, ועכ"ז ידוע ריבוי החזרות שהיה חוזר, וכן כל גדולי ישראל בעלי הזכרון הנפלא היו חוזרים תמיד.

 

 

וזכורני, כי בזקנותו של מרן הגר"י אברמסקי זצוק"ל, נכנס לבקרו א' מגאוני הדור בעל זכרון וידע נפלאים, ואמר לו הגר"י ר' חיים, אתה תמיד שמח כי אתה בקי נפלא, ועל כל שאלה יש לך ראיות וידיעות ממקומות רבים, ואז פנה לנמצאים ואמר אבל צריך לדעת שבעל זכרון זוכר שבוע, בעל זכרון טוב זוכר חודש, בעל זכרון מצויין זוכר שנה, ובעל זכרון נדיר זוכר כמה שנים, ויחדים יכולים לזכור אפילו שלושים שנה, אבל אחרי שלושים שנה אף אחד לא זוכר, רק מי שחוזר וחוזר. בחור ביקש ממנו שיבחננו על מסכת בכורות שלמד, שאלו הגר"י כמה פעמים למדת, וענה הבחור ארבע פעמים, השיבו הגר"י שלא יבחננו עד שילמד לפחות כ"ד פעמים.

 

 

ולפני עשרים וחמש שנה הלכו קבוצה של בחורים לאחד מחשובי זקני הראשי ישיבות ושאלוהו כמה פעמים הוא חזר על תלמודו וענה למאי נ"מ, ואמרו שבאו ללמוד, ואחר הפצרות אמר שאם יקבלו לחזור רבע מהפעמים שהוא לומד מוכן לומר להם, והודיעם כי חזר על כל דבר ארבעים פעם.

 

 

ושמעתי ממו"ר מרן הגראמ"מ שך זצללה"ה שאמר על עצמו שלפני שלומד הגמ' שמונה פעמים אינו מרגיש שמבין הגמ' )ודאי לפי ערכו( ושאלתיו האם כוונתו לפעם ראשונה שלמד בצעירותו, וענה, לא לא, עכשיו המסכת שאני לומד בישיבה, והדבר מבהיל לכל מי שהכיר גודל ידיעתו, ומה גדול הלימוד שלנו ללמוד שוב ושוב בלא הפסק, וידועים הדברים שאמר מרן הגר"א למרן הגר"ח מוואלאז'ין, דלא סגי בי"ח פעמים לידיעה וכל ימיו בעמוד וחזור.

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד