חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

גמרתי אומר להיות שקוד ללמוד תורה – ספר - הרב מ'ש' שפירא

חדר עיון / "לשמ"ש שם אהל" 

  "!"
 @7מתוך ספר הזכרון מפרסמים אנו מכתב המתפרסם לראשונה משנת תש"נ בו הוא מדריך
 תלמיד, הדרכה מפורטת כיצד לעלות במעלות התורה ובדרכי הלימוד, אשר בודאי יוכלו
 ללמוד ממנו מושגים של דרכי לימוד כפי שלימד את תלמידיו הגאון הגדול רבי משה שמואל
 זצוק"ל.
  
  בשורה משמחת בהיכלי התורה עם הופעתו של ספר הזכרון "לשמש שם אהל" לזכרו של ראש
 ישיבת באר יעקב הגאון הגדול רבי משה שמואל שפירא זצוק"ל.
  שלשה עשר חדשים חלפו מעלותו בסערה השמימה של הגאון הגדול רבי משה שמואל זצוק"ל
 אשר במשך למעלה מיובל שנים העמיד אלפים רבים של תלמידים אשר קבלו ממנו תורה ויראה,
 דרכי לימוד, מידות והנהגות טובות. אלפי תלמידיו ועימהם רבבות בני התורה די בכל אתר
 ואתר מצפים לכל דבר חכמה מפיו של רבם הגדול זצוק"ל.
  ועתה מערכת "קול מהיכל" המפורסמת בקבציה המפוארים העולים על שולחן מלכים – מאן
 מלכי רבנן ואשר זכתה לקבל את מכתב החיזוק האחרון מראש ישיבת "באר יעקב" זצוק"ל
 בשיתוף עם בניו הגאונים שליט"א מוציאים דבר מתוקן – ספר זכרון לכבודו ולזכרו של
 אותו גאון וצדיק זצוק"ל.
  את ראשיתו של ספר הזכרון מפארים חדושי תורה מזקניו של הגאון הגדול זצוק"ל הלא הם:
 מרנא הגר"ח מוואלז'ין זצוק"ל, הגאון רבי ליבל'ה קובנ'ר זצוק"ל הגאון בעל "עונג יום
 טוב" זצוק"ל  הנצי"ב זצוק"ל וכן ממרנן הגאונים לבית בריסק רבנו חיים הלוי זצוק"ל
 ורבנו הגרי"ז זצוק"ל, הגרי"ד סאלאוייציק והגרי"מ פיינשטיין, זצוק"ל.
  כמו כן מרבותיו, מרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל מרנן ראשי הישיבה דמיר הגרא"י
 פינקל זצוק"ל, הגר"ח שמואלביץ זצוק"ל הגרא"צ קמאי זצוק"ל ומרן המשגיח רבי יחזקאל
 לוינשטיין זצוק"ל. וכן מרבותיו בישיבת לומז'א בפ"ת מרנן הגאונים, רי"מ גורדון
 זצוק"ל, ר"ר כץ זצוק"ל, ר"א דושניצר זצוק"ל.
  חידושי תורה נוספים ישנם מראשי הישיבות זצוק"ל אשר נקשרו בעבותות אהבה של תורה עם
 הגאון הגדול רבי משה שמואל אם בלמדם עמו בבברנוביץ במיר ובלומז'א ואם בהכירם במשך
 שנות חייו הארוכות. כמו כן מופיעים עשרות מערכות של חידושי תורה מגדולי ראשי
 הישיבות שליט"א חלקם תלמידיו חלקם אשר זכו להתקרב אליו ולקבל ממנו דרכי לימוד.
  מדור מיוחד בספר לשיעוריו של ראש ישיבת "באר יעקב" זצוק"ל שיעורים על מסכת גיטין
 על מסכת נדרים, חידושים על חמשה חומשי תורה, שיחות ומאמרים אשר רובם ככולם
 מתפרסמים זה עתה לראשונה מכתב ידו ומכתבי גדולי תלמידיו לשמחת ליבם של בני התורה
 אשר יזכו לקבל דבר ערוך ומושלם של חידושי תורה המשמחים כל לב.
  כמו כן מצורפים כמה מן ההספדים שנאמרו בארץ ובעולם בעת הסתלקותו של הגאון הגדול
 רבי משה שמואל זצוק"ל.
  פרק מיוחד בספר הוא: "ניצוצי שמש" בו מובאים פרקי חייו של ראש ישיבת "באר יעקב"
 בקצרה ובהם מושם דגש על נקודות אור בדברי ימי חייו.
  פנינה אחת שלקטנו משם היא מכתב ששלח רבי משה שמואל בכ"ז סיון תש"א בעת למדו
 בישיבת פתח תקוה לש"ב הגאון רבי אלי' חיים שפירא זצ"ל בו הוא כותב:
  "מיום בואי לישיבת מיר כבן י"ח ומחצה וראיתי את אור התורה ונעימת חייה, נפקחו
 עיני והיה לפי מתוק מדבש, ולא למליצה בעלמא. מאז, חפצי ומגמתי היא לעלות בתורה
 וביראה טהורה, וגמרתי אומר להיות שקוד ללמוד תורה. ואם כי אינני מן המצוינים
 בכשרונות, אבל לכל הפחות את כשרונותי אני, לפתח אותם ולנצלם בשלמות..."
  בקטע זה חושף רבי משה שמואל את שאיפת חייו: "להיות שקוד ללמוד תורה!" גם
 בענוותנותו כי רבה  "מעיד" על פחיתות כשרונותיו, אך מחנך לנצל את הכשרונות באשר
 הם.
   
  מתוך ספר הזכרון מפרסמים אנו מכתב המתפרסם לראשונה משנת תש"נ בו הוא מדריך תלמיד,
 הדרכה מפורטת כיצד לעלות במעלות התורה ובדרכי הלימוד, אשר בודאי יוכלו ללמוד ממנו
 מושגים של דרכי לימוד כפי שלימד את תלמידיו הגאון הגדול רבי משה שמואל זצוק"ל.
  
  @1"ללמוד בעיון קל, לא כבד" 
  
  @1ב"ה, ב' מנ"א ה' תש"נ.
  @1להיקר והנעלה, השומע שואל ומבקש
 @1 מר... נרו יאיר,
  @1קיבלתי מכתבך זה כבר ומעומס העבודה שעלי נדחה תשובתי עד כה ואיתך הסליחה.
  ובנדון שאלתך, לא כתבת הרבה פרטים הדרושים לתשובה, גילך, אם אתה לומד בחברותא, אם
 טבעך נוטה לעיון או בקיאות, איזה מפרשים אתה לומד, כמה פעמים אתה חוזר. מובן שהכי
 טוב אם היית שואל לראש הישיבה שלך שליט"א המכיר אותך זה שנים. 
  @1ואשיב לך לפי סדר יומך שכתבת, העיקר הוא להשתדל, להיות מה שאתה לומד ברור בידך,
 וזה ע"י סדר הלימוד וע"י חזרה.
  @1ובכן, מסדרך ניכר שאתה מרבה בבקיאות ע"ח סדרי עיון. 
 @1 50 רגעים לעיון מיד בקומך לא די להחשב סדר, וסדר עיון שלך הוא מתשע עד אחד, וזה
 לא די, אתה יכול לשמש 50 רגעים להכנה ראשונה לעיון לעבור על הגמ' רש"י ותוס' בעיון
 קל, ואח"כ סדר העיון. ובסדר ג' מ 8 – 11, תכניס מזה שוב שעה עד שעה וחצי לברר את
 הענינים שנשאר לא ברורים מסדר ראשון, ולסיום שעה עד שעה וחצי חזרה. 
 @1 (וכלל גדול בידך, חזרה אין הכוונה חזרת עיון כ"א חזרת זכירה, וכל מה שעלה בידך
 במשך היום, לחזור על זה מבלי עיון מחודש, וזה די בחצי שעה לדף גמ' רש"י ותוס',
 ותוכל לחזור ע"ז כמה פעמים).
  @1אבל דרוש שמסדר העיון תסיק דברים ברורים העולה מהגמ' רש"י ותוס', וא"צ לחזור על
 הכל מה שכתוב בגמ' רש"י ותוס', רק מה שזה עיקר הסוגיא והפירוש ושזה צריך שיהי'
 באוצרך, ע"ז תחזור ותחוק במוחך, בס"ד.
@1  וסדר בקיאות שלך מ 1:40 עד שבע, עמוס יותר מדי ודיו עד שעה 6, ומ 6 עד 7 לחזור
 על מה שלמדת. 
  @1ובמפרשים, הכלל הוא לא להרבות אף בדברי הראשונים כמלאכים, ובמסכת שיש ר"ן תלמד
 ר"ן ורא"ש, עם הר"מ, ובמקום שאין ר"ן רצוי ריטב"א, תוס' תלמד עם תוס' הרא"ש או
 תוס' רבינו פרץ, שהם המפרשים הכי טובים של תוס'.
 @1 מרבותינו האחרונים תלמד קצות החושן, בענינים שיש עליהם קהלות יעקב רצוי ללמוד
 כי הוא ישר ופשטות, ואל תעסוק בספרים עמוקים המייגעים כדי להבינם, וכלל גדול
 שהוזהרתי מפי הרב מבריסק זללה"ה ללמוד בעיון קל ולא בעיון כבד, לא לדחוק על המח
 כדי להבין, ומה שאינך מבין תשאיר להזדמנות שני'.
 @1 ולך חביבי, ימלא ד' משאלות לבך להתעלות לשלמות בתורה ובעבודת ד', 
  
  @1כרחשי מ.ש. שפירא
  
  בהדמנות היותך בירושלים תוכל להיפגש איתי ונשוחח על פה בפירוט יתר.
  ובאחרונה כשתתחזק ותרגיש עליה בתורה בהבנה ועיון ותשבע נחת מתלמודך לא תחוש לדעת
 הבריות כי תהיה בטוח בדרכך ושגם אחרים מכבדים אותך.
  כאמור, זהו  מעט מן המרובה, מן האוצר הגדול הבלום בספר הזכרון "לשמש שם אהל".
  "מוסף שבת קדש" מברך את מערכת "קול מהיכל" על פועלם המבורך להוצאת ספר זכרון
 מהודר זה.    
 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד