חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כל מקום צריך שיהיה בו חסד, וזה היה קודם מתן תורה, ועכשיו אחרי מתן תורה צריך "תורה וחסד".

כשברא הקב"ה את העולם, בזמן הראשון היה העולם בלי תורה, היות ועדיין לא היה מתן תורה. וכתוב שכל הדורות לא היו בסדר, כל הדורות חטאו, רק יחידים יחידים היו צדיקים, חנוך, מתושלח, אדם הראשון ג"כ, אמנם חטא פעם אחת, אבל אחרי זה הוא היה בעל תשובה והיה צדיק, אבל רוב האנשים בכל הדורות לא היו בסדר. לכן הקב"ה הביא מבול, עד כדי כך, שכל העולם מתו, הכל נכחד, אפילו בעלי חיים! רק יחידים נשארו מכל מין. ומבני אדם נשארו רק נח ואשתו ושלושת בניו ונשיהם, כולם ביחד שמונה אנשים. ועוג מלך הבשן כתוב בגמ' שהלך בצידי התיבה, וכן סיחון מובא בתוס' בנדה )דף ע' א'( בשם המדרש שנולד בתוך התיבה, מאשת חם.

 

 

עכ"פ בריאה שלימה של מיליארדים אנשים, אי אפשר לדעת כמה היו, היות והיו פרים ורבים מאד, ואפשרי שהיו כבר מיליארדים מליארדים אנשים, וכזה עולם שלם כולו נמחק! היות שלא היה תורה ולא חסד, כי אם היה לכל הפחות חסד, אולי היה יותר טוב.

 

 

וחטאם היה "גזל" כמו שאמרו חז"ל שלא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. הקב"ה שונא גזל יותר מכל הדברים, שהרי היה גם עבודה זרה, כי מדור אנוש התחילו לעבוד עבודה זרה ומאז המשיכו כל הזמן בזה, ובכל זאת כתוב שגזר דינם היה בגלל גזל, זאת אומרת בין אדם לחבירו.

 

 

וכן האנשים הראשונים שנבראו אחרי אדם הראשון, היו קין והבל, שני אנשים היו בעולם, )ואולי הי' גם התאומים שלהם(, עכ"פ בסך הכל היו רק כמה אנשים בעולם, והם כבר רבו, וקין הרג את הבל, מיד בהתחלה החטא הראשון חוץ מחטא אדם הראשון, היה בין אדם לחבירו.

 

 

ואותו הדבר אח"כ בא המבול וכילה את כל העולם, למה, אפילו שהיה עבודה זרה, זה עדיין לא נורא כ"כ, אפילו שבודאי זה חטא גדול מאד, אבל מה שהעולם נחרב זה בגלל גזל, "לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל", בין אדם לחבירו!

 

 

ואח"כ אחרי המבול האם זה כבר בסדר, נח ומשפחתו הם היחידים שנשארו, ותיכף ומיד שוב פרו ורבו מאד, והיו כ"כ הרבה, הגיע שוב סיפור חדש, דור ההפלגה!

 

 

ואח"כ היה מהפיכת סדום ועמורה, ובפסוק כתוב ארדה נא ואראה הכצעקתה עשו כלה, ואם לא, אדעה. ואומרים חז"ל שהיה מעשה עם בתו של לוט שנתנה לחם לעני, וגרמו לה שתמות, ע"י ששמו אותה במקום של דבורים, ועקצו אותה הדבורים עד שמתה, כזה דבר נורא, זה הפירוש כצעקתה. וא"כ לכאורה נראה שזה העיקר, אבל בפסוק ביחזקאל )ט"ז מ"ט( כתוב הנה זה היה עון סדם אחותך וגו' ויד עני ואביון לא החזיקה, מה היה חטאה, שלא החזיקה יד עני ואביון, ולא נזכר בכלל על שהרגו את בתו של לוט, כל הדברים הגרועים האלה שעשו, רק מה, שלא החזיקה יד עני ואביון, לא היה צדקה ולא היה חסד, אם אין תורה לכל הפחות חסד היה צריך להיות, ומקום שאין בו חסד אין לו זכות קיום.

 

 

נמצא שזה לא שאלה רק על כל העולם בכללו, אלא כל מקום לעצמו, שכל מקום צריך שיהיה בו חסד, וזה היה קודם מתן תורה, ועכשיו אחרי מתן תורה צריך "תורה וחסד".

 

 

וברוך השם כאן בעיר יש תורה, אני רואה שיש אברכים שלומדים תורה, ויש בודאי ג"כ חסד. אבל מה שיש יותר תורה וחסד, יש יותר קיום למקום, ולא רק כל העולם נידון יחד, אלא יש חשבון כללי של כל העולם, ויש חשבון של כל מקום לעצמו. שהרי סדום ועמורה נענשו על שלא היה בהם חסד, אפילו שבשאר מקומות היה חסד, כי אחרת גם המקומות האחרים היו צריכים להיחרב, ובכל זאת במקומות אלו שלא היה בהם חסד )ותורה בודאי לא היה( נחרבו. ומה נהיה מהם, כלום! לא נשאר מהם שום זכר, למה כי יד עני ואביון לא החזיקה. על תורה לא יכלו לדון אותם כי בכל העולם לא היה תורה, אבל לכל הפחות חסד היה צריך להיות.

 

 

וזה מה שצריך לדעת שכל מקום נידון לעצמו, וכן פוסק הרמב"ם שכל מדינה וכל מקום אם אין בהם חסד, וכן שאר הדברים הגרועים, זה נורא מאד ח"ו.

 

 

ממילא יש לקוות שהמקום הזה שיש בו ברוך ד' תורה וחסד כמו שרואים, ואולי צריך להיות עוד יותר טוב, הלואי שיהיה פי אלף, ויש מסתמא מה להשתפר יותר, וכן בכל המקומות יש מה להשתפר. הקב"ה יעזור שהעיר תתרבה בין בתורה ובין בחסד, ובודאי יצאו גדולי תורה, תלמידי חכמים, צדיקים, יראי שמים, ובזכות זה הקב"ה יעזור שכל המקומות יזכו, כל כלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם.

 

 

אומרים שרבי חיים וואלוז'ינר אמר - בדורו, שהתורה עוד תגיע לאמריקה, )ככה אומרים בשמו, ואולי איננו אמת(. ויכול להיות שהרי לפני הרבה שנים לא היה באמריקה שום דבר, ישיבות כמעט לא היה, רק ישיבה אחת והיא ג"כ היתה ישיבה חלשה, והיום ברוך ד' כמעט בכל מקום יש קצת תורה, ויש חסד, וצריך לקוות שיהיה יותר ויותר, עד שהקב"ה ירחם וישלח את הגאולה האמיתית במהרה בימינו אמן סלה.

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד