חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ניצול הזמן

ביהמ"ד חניכי הישיבות כ"א אדר ב' תשס"א

 

 

שיחת הגאון הגדול רבי ח"פ שיינברג שליט"א בענין ניצול הזמן

 

שנאמרה במבחן "דרשו" ירושלים אדר ב' ס"ה

 

 

"תפילה למשה איש האלוקים ד' מעון אתה היית לנו בדור ודור" ]תהילים פרק צ[. והנה לכאורה אם היו שואלים אותנו מהי הבקשה של משה רבינו למען כלל ישראל היינו אומרים שהלא משה רבינו הוא נותן התורה כמאמר המשנה "משה קבל תורה מסיני" והתפילה שלו על ישראל שכולם יהיו בקיאים בתורה שבכתב ובתורה שבכתב ובתורה שבע"פ ובכל חלקי התורה, אולם הפסוק ממשיך ]פסוק י"ב[ "למנות ימינו כן הודע ונביא לבב חכמה", ומבאר האבן עזרא "למנות - כדרך הודיעני ד' קצי תן לנו לב לדעת למנות ימינו והטעם שנדע שמספרם מעט יהיה, ונביא בקרבינו או בנו לבב חכמה והנה נביא כמו ומה נביא לאיש".

 

משה רבינו ביקש עבור כלל ישראל שתהיה להם שימת לב על הזמן שלהם, שאם האדם היה יודע את זמן חייו היה מחשב כיצד לנצל את כל זמנו, זוהי היתה תפילתו של משה רבינו ומדוע?

 

הפסוק אומר, בזמן פטירתו של אברהם אבינו ]בראשית פרק כ"ד א'[ "ואברהם זקן בא בימים וד' ברך את אברהם בכל". המעלה הגדולה והגדלות של אברהם אבינו היתה, שהיה "בא בימים" וע"פ הזוהר הקדוש מבואר, שהוא בא עם כל הימים שלו, שהיה יכול לתת חשבון על כל יום ויום בחייו מה עשה באותו יום, וזהו הדבר החשוב ביותר, שצריך שימת לב בדקדוק להבין הדברים עד כמה גדולה החשיבות של הזמן ולנצל אותו.

 

ומסופר על מרן הח"ח זצ"ל שהיה לו מקום בעלית ביתו ששם היה עושה חשבון נפש, ורבי ירוחם ליבוביץ ורבי נפתלי טרופ זצוק"ל שהיו בראדין רצו לשמוע כיצד עושה מרן הח"ח את החשבון, ועלו לעליה והחביאו את עצמם שלא יגלה אותם ושמעו אותו מתחיל ואומר לעצמו "ישראל מאיר ישראל מאיר מה עשית היום" וכך עבר על כל רגע ורגע מה עשה בו, והיה חסר לו שלש עשרה דקות שלא זכר מה עשה בהם והתחיל לבכות בכיות גדולות ונוראיות" ישראל מאיר מה עשית אם אותן 31 דקות", ובכה עד כדי כך שהם ברחו מהבכיות שחשבו שישרפו מהבכיות שלו. וזוהי הגדלות של מרן הח"ח, כמאמר הפסוק בתהילים "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב" ]פרק ל"ד י"ג[, וביאור הפסוק הוא שדוד המלך בא ללמדנו מהו הדבר החשוב ביותר שיש לנו בחיינו הוא מי ש"אוהב ימים" אוהב את הזמן ומנצל כל רגע ורגע. האדם צריך לידע בבירור ובלא כל פיקפוק שהדבר החשוב ביותר בחיו זה ניצול הזמן. א"כ מובן שזוהי היתה תפילתו של משה רבינו עבור כלל ישראל, שיזכו להבין יסוד זה ולחיות ע"פ זה לנצל כל רגע של החיים ללימוד התורה.

 

וכבר אמרו חז"ל ]עירובין נד.[ "אמר ליה שמואל לרב יהודה: שיננא, חטוף ואכול חטוף ואישתי, דעלמא דאזלינן מיניה כהלולא דמי" ומבאר רש"י שהעולם דומה לחופה שעוברת מהר, הזמן עובר מהר, ולכן צריך לנצל כל רגע ורגע, וכך מרוויח עוד דקה עוד דקה, ולכן אמר לו שמואל לרב יהודה שיננא חטוף אכול חטוף ואשתי, לא לקחת אלא לחטוף.ובאמריקה יש מקום לאכול שאוכלים כמה שיותר במהירות, וכך אנו צריכים לנצל את הזמן לחטוף עוד דקה עוד דקה, וללמוד בכל זמן שאפשר, כשהולך בשוק שיחשוב בלימוד כשאוכל ובכל מה שעושה שיחשוב בלימוד באותו זמן.

 

ואנו עשינו חשבון כמה זמן יוצא הבין הזמנים ובין הסדרים, ויצא שזה כג' חודשים בכל שנה שח"ו יכולים ללכת לאיבוד אם לא מנצלים אותם, ולכן צריך לנצל כל זמן.

 

ד' יעזור לנו שנזכה לבנות את חיינו ע"פ התורה ולהשתמש בזמן ולזכות בזה לקנות ידיעת התורה והעיקר שזהו יסוד החיים להבין את חשיבות הזמן ולנצל כל רגע, ונזכה להרמת קרן התורה ולביאת משיח צדקנו במהרה בימנו אמן.

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד