חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

קנין דרכי התורה – דברים בכינוס של ארגון "וכתבתם" העולמי

במה / דברי הרה"צ רבי ישראל הגר שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א

 

 

ברשות הרבנים הגאונים וחברי ההנהלה.

 

על הפסוק "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך", דורשת הגמרא )שבת קג:( שיהיה כתיבה תמה. הגמרא מפרשת זאת בכמה אופנים, והנה בפסוק הקודם נאמר "ושננתם לבניך" ודורשת הגמרא )קידושין ל.( שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. למילה "מחודדים" יש שתי משמעויות. רש"י מפרש, מלשון "ויחד יתרו", לשון חידודים, דהיינו פחד יראה, וגם "חדי" לשון שמחה ואהבה. ללמדנו בא, שאת התורה צריכים ללמוד בשתי הבחינות הנ"ל - יראה ואהבה. וכאשר מתקיים הציווי "ושננתם לבניך", דהיינו שלימוד התורה הוא ביראה ובאהבה, הרי תוצאת היא הדבר המשך הפסוק "וכתבתם" - היינו כתיבה תמה. "תמה" רומז לשפלות וענוה, כמבואר בגמרא )תענית ז.( "אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה".

 

תנאי נוסף לקנין התורה היא מדת הענווה, עפ"י דברי זקני הרה"ק בעל "אהבת ישראל" מויז'ניץ זי"ע, בפרשת שופטים על הפסוק "תמים תהיה עם ד' אלוקיך", "תמים" פירושו שלם. הגמרא אומרת )מגילה כט.( "האי מאן דיהיר בר מום הוא", ד"כל אדם שיש בו גסות רוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור" )סוטה ה.(, א"כ הפירוש של תמים הוא שתהיה שלם - דהיינו עניו, "תהיה עם ד' אלוקיך" וע"י כך יתקיים בך "עם ד' אלוקיך", השי"ת ישכין שכינתו עליך, עכ"ד. ולעניינו, תמה היינו להתנהג בענווה, וע"י החוט המשולש אהבה יראה וענוה, לא במהרה ינתק קנין התורה ממנו. בהמשך הפסוק של "וכתבתם" נאמר "על מזוזות ביתך ובשעריך", "ביתך" רומז ליראה, כמבואר בגמרא )שבת לא.( "אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו, בהי עייל, מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד", "ובשעריך" מרמז לפסוק בתהילים )קיח יט כ( "פתחו לי שערי צדק... זה השער לד' צדיקים יבאו בו". לימוד התורה הוא השער לדבקות בהשי"ת, וכשמסגל בנפשו יראת שמים, כרמוז ב"ביתך", זוכה לפתיחת "ובשעריך", דהיינו לקנין התורה.

 

ברוך ד', לומדי תורה עמלו ויגעו בכתיבת חידושי תורה. זהו דבר נשגב ונעלה למאוד, כי עי"ז תתעורר קנאת סופרים, ומעורר חשק גדול לאחרים ללמוד לחדש ולכתוב, אבל בד בבד צריך להיזהר שלא להתגאות ח"ו, שכאמור, הענוה היא היסוד של התורה.

 

ברכת יישר כח גדולה נתונה להרב דניאל בן אבו שנטל ע"ע את ארגון המפעל הנאדר בקודש הזה, להגדיל תורה ולאדירה, ולכל אלה שמסייעים לדבר גדול זה, שמעורר קנאת סופרים המרבה חכמה. קנאת סופרים היא הקנאה החיובית שלשמה נבראה מדה זו ורק היא מרבה חכמה. חכמה כידוע רומזת ליראת שמים, כמאמר הכתוב )תהילים קיא י( "ראשית חכמה יראת ד'", שקנאת סופרים מרבה יראת שמים, ועל ידה אפשר לגדול בתורה ויראת שמים.

 

השי"ת יעזור שכל המסייעים לדבר גדול זה, וכל אלו שכותבים את החידו"ת יעלו על במות ההצלחה, ויתברכו בכל מילי דמיטב בגשמיות ורוחניות, ויוסיפו לישב באהלה של תורה, ללמוד וללמד לשמור ולעשות, ובזכות קנין התורה נזכה לגאולה שלמה ולבנין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד