חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תמכין דאוריתא - עשר בשביל שתתעשר פרק ד'

@7"ידעתי שבעולם ההוא כל מי שמחזיק תורה הופך מיד לתלמיד חכם, ויודע מיד את כל התורה שלמדו אלה שהחזיק בהם, זה ידעתי, אבל לא ידעתי שזה הולך כל כך מהר", כך התבטא רבינו הגר"ח מוואלוז'ין זי"ע לאחר מעשה מפליא שקרה עימו * תמכין דאורייתא / @5פרק ד' עשר בשביל שתתעשר

 

@5ידעתי שמחזיק תורה לעת"ל יידע את התורה שלמדו בזכותו, אך לא ידעתי שזה הולך כ"כ מהר".

 

"ידעתי שבעולם ההוא כל מי שמחזיק תורה הופך מיד לתלמיד חכם, ויודע מיד את כל התורה שלמדו אלה שהחזיק בהם, זה ידעתי, אבל לא ידעתי שזה הולך כל כך מהר", כך התבטא רבינו הגר"ח מוואלוז'ין זי"ע לאחר מעשה מפליא שקרה עימו.

 

אם הישיבות ישיבת וואלוז'ין, שדדה מערכות ויצרה מושגים חדשים בכל מושגי הדור ההוא והדורות כולם. ממנה פינה ויתד לכל התורה עד עצם ימינו אלה. וכשם ששידדה מערכות בלימוד התורה עצמה יצרה מושגים חדשים גם בתמכין דאורייתא. יסוד מחודש יסד רבינו הגר"ח זי"ע, משולחים נשלחו מוואלוז'ין כדי להביא את דברה של תורת וואלוז'ין לכל ערי ועיירות ישראל. באמצעותם זכו כל יהודי ליטא להיות בשר מבשרה של ישיבת וואלוז'ין ע"י שהפכו לתומכיה.

 

 

 

אחד מהם כפרי פשוט, שלא למד ולא שנה מימיו. תרם סכום עצום עבור ישיבת וואלוז'ין, אך תנאי התנה בצידו. שלאחר מאה ועשרים, לכשיסתלק לבית עולמו, ילמד רבינו הגר"ח בעצמו משניות לעילוי נשמתו. וכך היה כשנסתלק אותו כפרי התיישב רבינו הגר"ח ללמוד משניות לעילוי נשמתו. באמצע לימודו התקשה בקושיא מסוימת. תוך כדי עיונו באותה קושיא נתנמנם רבינו הגר"ח ובחלומו הופיע אותו כפרי ותירץ לו קושייתו.

 

 

 

"ידעתי שבעולם ההוא כל מי שמחזיק תורה הופך מיד לתלמיד חכם, ויודע מיד את כל התורה שלמדו אלה שהחזיק בהם, זה ידעתי, אבל לא ידעתי שזה הולך כל כך מהר". התבטא רבינו הגר"ח לאחר אותו מעשה.

 

 

 

סבור היה רבינו הגר"ח עד לאותו מעשה, שמחזיק התורה צריך קודם להזדכך מכל מה שדבק בו, ורק אז הוא מתמלא בידיעת התורה. אך מאותו מעשה ואילך ידע רבינו הגר"ח שתיכף ומיד עם פטירתו הוא יודע את כל מה שלמדו אלו שהחזיק בהם.

 

 

 

ושוב מעשה שהיה בישיבת פוניבז'. יהודי ותיק שדר בשכנות לישיבה היה משאיל את ספריו דרך קבע לתלמידי הישיבה. אותו יהודי שאין ידוע אם הצטיין בידיעת דברי הראשונים על המסכתות, הופיע לאחר פטירתו בחלומם של כמה מבחורי הישיבה, כשעל פיו שגורים קטעי רשב"א ארוכים שנלמדו על ידי בחורי הישיבה מתוך ספריו שהשאיל.

 

 

 

שני עובדות מחרידות לב אלו, שגורים דרך קבע בפיו של ראש ממלכת תורה ענקית בכל ערי ארצינו הקדושה.

 

 

 

 

 

@5למחזיק תורה חסר את ה"עולם הזה" של התורה.

 

 

 

אכן מי שתומך ומחזיק בתורה ידע לעתיד לבא את כל התורה שלמדו בגללו. אך דבר אחד חסר לו מאוד. את ה"עולם הזה" של התורה. הזכות לטעום את הטעם הנפלא הזה של לימוד התורה ניתנת אך ורק למי שעוסק בה ועמל עליה.

 

 

 

לפי זה רצה אותו ראש ממלכת תורה ענקית לחדש: שכל מה שנאמר על תלמיד חכם שיכול למחול על כבודו משום שנקראת "תורתו" )עיין קידושין ל"ב( הוא משום שהוא עמל ויגע בה בעצמו עד שנעשית תורתו שלו. כל זה נכון לגבי תלמיד חכם, אבל לא לגבי מחזיק תורה, למרות שלעתיד לבא הוא ידע את התורה שלמד התלמיד חכם שהחזיק בו, אך כאן בעולם הזה התורה אינו שלו כיון שקנה אותה בכספו אבל לא עמל ויגע בה.

 

 

 

 

 

@5על מה נאמר המבזבז אל יבזבז יותר מחומש.

 

 

 

מטעם זה, מותר לגביר לתת יותר מחומש מנכסיו עבור החזקת תורה. משום שהוא קונה בכספו את תורת התלמיד חכם, ועל קנין תורה זו, שזה ענין רווחי ממדריגה ראשונה, לא נאמרה ההלכה המבזבז אל יבזבז יתר מחומש.

 

 

 

בכלל, אומר הגאון רבי אהרן דוב פרוינד שליט"א ממקימי עולה של תורה בקרית ספר, שמעתי ממרן הגרי"ש אלישיב שליט"א והגאון הגדול רבי אהרן ליב שטינמן שליט"א והגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א שפסקו הלכה למעשה פעמים רבות שכל מה שנאמר המבזבז אל יבזבז יותר מחומש הכוונה היא רק כלפי אדם שאם ייתן יותר מחומש הוא יכול לבא לידי עניות, אבל מי שיש לו סכומי כסף גדולים מאוד בסך של מאות אלפים ומיליונים, שברור הוא שגם אם ייתן יותר מחומש לא יבא לידי עניות, לא נאמרה עליו כלל ההלכה הזאת. פסק הלכה זה שגור בפיהם רבות. וכך פסק מפורש רבינו החפץ חיים בספרו אהבת חסד )פרק כ ס"א(

 

 

 

יתר על כן, ידוע פסקו של מרן החפץ חיים בספרו אהבת חסד )פרק כ ס"ד(: דדין המבזבז אל יבזבז יותר מחומש היא תקנה הקשורה רק לצדקה לעניים. אבל להחזקת התורה אינו שייך כלל ובזה לא נאמרה התקנה דאל יבזבז יותר מחומש.

 

 

 

 

 

@5שותפות עם הקב"ה.

 

 

 

עוד אומר לנו אותו העומד בראש ממלכת תורה ענקית: כל הנכנס לבית הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטינמן שליט"א בענין החזקת תורה רגיל הוא לומר לו: אני מציע לך לעשות שותפות עם הקב"ה מחצה על מחצה. חמישים אחוז מן הרווחים תפריש להחזקת תורה, ואז השותף השני ידאג למלאות את חלקו שלו ותהיה הצלחה גדולה לעסק. הוא הרי שותף טוב מאין כמוהו, אינו גורם לשום עגמת נפש כמו אלו שנגרמים לפעמים כתוצאה משותפות עם בשר ודם. אין עימו חילוקי דיעות, ואינו יוצר שום בעיות בעסק. כל הכסף והזהב בעולם שלו הוא, והוא היחיד שהכל בידו ובאפשרותו לגרום להצלחת העסק.

 

 

 

 

 

@5הסדר הוא הפוך.

 

 

 

הגאון הגדול רבי אהרן ליב שטינמן שליט"א התבטא בפני התבטאות מפליאה בערב ר"ה של השנה הקודמת וכך אמר: הם חושבים שהסדר הוא כך: משקיעים בעסק ומרויחים, ואחר כך מפרישים מכספם ונותנים. אך המחשבה הזו היא בטעות, הכל הולך בדיוק להיפך: בגלל שהפרישו מכספם ונתנו לצדקה, לכן כשמשקיעים בעסק הם מרוויחים, וכששוב מפרישים להחזקת תורה מרוויחים בהשקעה הבאה עוד יותר, וחוזר חלילה, כך מתעשרים.

 

 

 

גדולי ישראל שליט"א סבורים שמחזיקי התורה יש להם זכויות עצומות. מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א מפריש מזמנו היקר מכל יקר עבורם. הגאון הגדול רבי אהרן ליב שטינמן שליט"א יכול להפריש מזמנו לפעמים עשר דקות ולעיתים אפילו עד עשרים דקות יקרות, כדי לשוחח עימם אודות זכותם הגדולה בהחזקת תורה. גם הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א מפריש מזמנו היקר ומשוחח עימם בארוכה ויוצא מגדרו כדי להוקיר את פעלם.

 

 

 

הגאון הגדול רבי אהרן ליב שטינמן שליט"א רגיל לומר למחזיקי התורה: מה ישאר לך מהכסף שלך?! הרי אף אחד אינו לוקח עימו את כספו אל קברו! בשביל מה אתה צריך את כל אלו?! כדי שיריבו בניך על הירושה לאחר פטירתך?! מוטב תחזיק בכסף זה את התורה וכך תוכל לזכות בזכויות שילוו אותך לעולם ההוא.

 

 

 

 

 

@5פרנסתו של האברך מובטחת. אך לא נגזר דרך איזה מחזיק תורה.

 

 

 

הרב אלחנן ויסבורד שליט"א ראש רשת הכוללים "יששכר באהליך": פעם ביקשתי מהגאון הגדול ראי"ל שטינמן שליט"א ברכה לאיזה גביר שיצליח בעסקיו. אמר לי הגאון הגדול ראי"ל שליט"א בפשטות: אמור לו שכמה שיתן להחזקת תורה כך הוא ירוויח יותר, זה תלוי בזה. בפעם אחרת היה גביר אחד שרצה למכור נכס יקר וביקש ברכה מהגאון הגדול ראי"ל שליט"א שיצליח למכור את הנכס עם רווחים, והוא הבטיח שיפריש חומש מרווחי אותה עיסקא. אמר לו הגאון הגדול ראי"ל שליט"א שיעשה להיפך, שיתחייב קודם כל על הסכום שיתן להחזקת תורה, וכשהקב"ה יראה שהוא מתחייב, הוא יכניס ברכה בעסק. הגאון הגדול ראי"ל שליט"א נוהג לומר תדיר שפרנסת האברכים מובטחת היא, ועל כל אברך נגזר בראש השנה את הסכום המדוייק ממנו יתפרנס. אך לא נגזר דרך איזה מחזיק התורה הוא יקבל את הכסף, זהו דבר שנשאר לבחירתו של תומך התורה. כל מחזיק תורה יכול להחליט שהכסף להחזקת התורה יעבור דרכו. ואז ע"י החזקת התורה ירד השפע והעושר אליו.

 

 

 

ידוע ומפורסם הוא שיש מן הגבירים הגדולים שנתעשרו רק הודות להחזקת תורה שלהם. אחד מגדולי הגבירים אמר לי בפירוש שמתוך שתי דולר שהוא מרוויח הוא נותן דולר אחד לצדקה. והוא עצמו מייעץ לחבריו: תתנו ותתנו ותחזיקו תורה ועל ידי כך תרוויחו פי מאה ופי מאתיים. היה גביר אחד שתרם סכום מכובד להחזקת תורה, לאחר תקופה מסוימת הוא התקשר אלי לומר יישר כח על ההתרמה, כי מאז הוא רואה ברכה והצלחה גדולה בעסקיו.

 

 

 

 

 

הגאון רבי צבי ויספיש שליט"א: בהחזקת הכוללים כלול גם כן צדקה וחסד עם משפחות אותם האברכים. כך שבהחזקת כוללים מקיימים גם את הענין הנשגב של החזקת תורה וגם מקיימים בזה מצוות חסד כפשוטו. דברים הללו אינם חידוש משלי, הם מופיעים במכתב שכתבו גדולי ישראל שליט"א. היה זה בשנת תשנ"ד כשפתחתי את הסניף הראשון של ישיבת הר"ן בעיר גבעת זאב כולל "יחי ראובן". כתבו אז מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א והגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א והגאון הגדול רבי אברהם הכהן פאם זצ"ל בתוך מכתבם בזה"ל: "ובפרט שכל כספי התמיכה קודש לישיבת הר"ן הנ"ל שהיא מקום תורה גדול וחשוב כ"כ, ומקיימים בזה מצוות החזקת תורה, צדקה וחסד, אשר נתמכים על ידה למעלה מאלף נפשות".

 

 

 

 

 

@ 5בעיניים של מסחר אתה צודק!

 

 

 

עוד מספר לנו העומד בראש ממלכת תורה ענקית המאגדת בתוכה קרוב לאלפיים אברכים: היה זה בתקופה בה היה הגאון הגדול ראי"ל שטינמן שליט"א פותח כוללים רבים, מאה אברכים בעיר זו, מאתיים אברכים בעיר אחרת וכן הלאה. כשהגיעה ממלכת התורה לכדי אלף אברכים, פנה אחד מגדולי מחזיקי התורה אל הגאון הגדול ראי"ל שטינמן שליט"א בתמיהה: עד כמה אפשר לפתוח עוד כוללים ועוד כוללים הרי זה לא מסתבר כלל בדרך הטבע להחזיק סכום עצום כזה של אברכים. איך אפשר לפתוח כל כך הרבה כוללים כשאין יודעים מנין יחזיקו אותם. הגאון הגדול ראי"ל שליט"א השיב לו בפשיטות: כשמסתכלים על כל העניין הזה בעיניים של מסחר מנקודת מבטו של סוחר, אתה צודק! אלף אברכים זה מעל ומעבר לכוחות של אדם לישא על כתפיו. אך כשמסתכלים על זה בצורה שונה, כשיודעים שמדובר כאן בהחזקת התורה של הרבונו של עולם ההסתכלות היא אחרת. לא מנקודת מבט של מסחר, הכל מתנהל מחוץ לגדרי הטבע הרגילים, בצורת הנהגה שונה. אפשר לפתוח עוד ועוד כוללים ולסמוך על הנס. ואכן הגאון הגדול ראי"ל שליט"א הטרה מאז לפתוח עוד ועוד כוללים, ומאז אותו הזמן ממלכת התורה מאגדת בתוכה סכום כמעט כפול של אברכים. ורואים סייעתא דשמיא עצומה. ככל שמרחיבים את כמות האברכים והכוללים בהתאם לכך עולות התרומות עוד ועוד. שמעתי פעם ווארט בפירוש הפסוק בתהילים: "הנותן שלג כצמר" שהקב"ה מוריד שלג לפי כמות הצמר שיש לאדם להתכסות בה. את המציאות הזאת רואים בהחזקת התורה מידי יום ביומו. ככל שמרחיבים את הכוללים צינורות השפע מתרחבים.

 

 

 

 

 

 

 

עוד מספר אותו העומד בראש ממלכת תורה ענקית: כשהחלו נוחתות הגזרות על עולם התורה, פגשתי במטוס את אחד ממנהיגי החילוניים. אמרתי לו שיש לה ליהדות אמריקה הרבה הכרת הטוב לאותו רשע שהנחית עלינו את הגזירות. שהרי המציאות היא שהקב"ה מפרנס אותנו, לומדי התורה הם כאוכלי המן שפרנסתם מובטחת להם מן השמים מצד המציאות. עד הגזרות שהנחתתם על עולם התורה העביר הקב"ה את פרנסת האברכים דרך המדינה, ואז ממילא השפע היורד בשכר מי שמחזיק את התורה הגיע גם כן למדינה. עכשיו כשהם החליטו להפסיק לתמוך ולהחזיק תורה, הרי התורה הקדושה לא התמוטטה אלא עשירי אמריקה הפכו למחזיקי התורה, וממילא השפע כולו יורד לאמריקה. נמצא שהוא זה שגרם לכלכלת אמריקה לפרוח. )צא ובדוק את מצבם הכלכלי, מציע אותו ראש ממלכת תורה ענקית, מאז אותם גזירות כשהחלו עשירי אמריקה לתרום החלה פורחת כלכלת אותם עשירים ובעקבותיהם כלכלת אמריקה כולה(. זה הרי פשוט שכל העולם נוצר אך ורק בשביל התורה. בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית. וכשהתורה מתקיימת ע"י עשירי אמריקה הרי השפע כולו הלך לשם. ומשום כך יש לעשירי אמריקה להודות לכם על גזירותיכם.

 

 

 

דבר נוסף אמרתי לו: על ידי השנאה הגדולה לתורה שנשבה כאן יצאה אהבה גדולה לתורה מאמריקה. הרבה מוסדות שמעולם לא הצליחו לפרוח ולהתפתח החלו להתפתח הודות לזרם התרומות שהחל להגיע מאמריקה, בימים הקשים הללו הייתה סייעתא דשמיא מיוחדת, אז באותה תקופה ראו שהרבונו של עולם הוא זה שמנהיג את העולם והוא זה שמפרנס את לומדי התורה, ואף אחד אין בכוחו להתנכל לתורה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@5שכרם של מחזיקי התורה בעולם הזה.

 

 

 

גם אם שכרם של מחזיקי תורה שמור להם לעולם הבא. הרי שגם בעולם הזה אוכלים הם את פירות המצוה הזאת. וכך אומר לנו הגאון רבי אהרן דוב פרוינד שליט"א: אפשר לראות בהרבה מן המשפחות של מחזיקי התורה שכל המשפחה משתנית לגמרי, הבית נראה אחרת, הילדים נראים אחרת. היה גביר אחד שהיה לו בן שנתקשה בחינוכו והרבה הרפתקי עדו עליו. באותה תקופה הוא התחיל לתרום למען החזקת תורה וממש באותה תקופה חל שיפור עצום במצבו הרוחני של בנו. האב אפילו לא קיווה שהוא יגדל לבן תורה. הוא היה שמח בהרבה פחות מזה. מה שקרה במציאות הוא, שהבן התהפך לגמרי והיום הוא אברך מופלא ומופלג בתורה.

 

 

 

 

 

@5ישועות הבאות מהחזקת תורה.

 

 

 

הרב אברהם משה פכטר שליט"א ראש ממלכת התורה באלעד מספר מעשה מדהים: יהודי נכבד אחד גביר גדול מאוד מחו"ל, הסתבך פעם באיזה ענין משפטי חמור מאוד. כל עתיד חייו היה נתון על כף המאזנים לשבט או לחסד. אותו גביר לא ידע את נפשו ואז פנה אלי בהצעה: הוא רצה לתרום מאה אלף דולר עבור הקמת בנין לכולל באלעד. אולם אני דחיתי אותו ולא רציתי לקבל את התרומה, מכיון שעלות בניית הבנין הייתה גבוהה פי שלש ומחצה מן הסכום אותו רצה לתרום. ולא היה לי דרך איך לגייס את שארית הסכום. לבסוף החליט אותו גביר לתרום את עלות הבנין כולו. המפליא שבדבר שבאותה תקופה הוא קיבל לפתע מכתב מן השלטונות שכל הענין המשפטי בא על מקומו בשלום, מבלי שיהיה לו שום הסבר טבעי לכך! מעשה מפליא ונורא זה סופר בחנוכת הבית של הכולל ע"י הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א, שליוה את השתלשלות הענין מתחילתו ועד סופו.

 

 

 

 

 

מעשה אחר מספר הרב אברהם פכטר שליט"א: לפני כמה שנים בתחילת דרכי הגעתי למקום מרוחק בארה"ב, שם פגשתי יהודי שתרם לי סכום נכבד בפריסה של 21 צ'קים ל21 חודשים. לאחר שנה פניתי אליו שוב בבקשה שיתרום סכום דומה לשנה הבאה. תשובת אותו יהודי הייתה: לא חתמתי איתך משכנתא! הודיתי לו על מה שהוא נתן בעבר וכל הענין כולו פרח מראשי. לאחר שלשה חודשים פתאום מתקשר אלי אותו יהודי ומודיע על רצונו לתרום 21 צ'קים נוספים, וכך הוא שלח לי מחו"ל את הסכום. לא הבנתי מה סבר בתחילה ומדוע לאחר שלשה חודשים הוא חזר והחליט לתרום. התעלומה נפתרה לאחר תקופה שהזדמנתי לאותו איזור. החלטתי להיכנס לביתו כדי להודות לו על תרומתו. נקשתי על דלת ביתו ואז ראיתי שהוא מופתע מהופעתי הבלתי צפויה. הוא סיפר לי שתרומתו הראשונה הייתה מעל ומעבר ליכלתו, מצב עסקיו לא היה שפיר מעולם, והוא לא הרויח אף פעם סכומים גדולים. הסיבה שהוא נתן את התרומה הגדולה הייתה מכיוון שראה אותי בפעם הראשונה בחו"ל במצב שאינו יודע מימינו לשמאלו ולכן התעוררו רחמיו ונתן מעבר ליכלתו. באותה שנה השתפר מצב עסקיו מאוד. אך כשפניתי אליו בפעם השניה לא העלה על דעתו לתת בפעם נוספת סכום שכזה. לאחר שלשה חודשים החל מצב העסקים לרדת כלפי מטה. באותה תקופה הוא שוחח עם אביו וסיפר לו על מצב עסקיו היורד מטה מטה, בתוך הדברים אמר לאביו שבשנה הקודמת כשמצב העסקים היה חלש מאוד הוא תרם 21 צ'קים עם סכום נכבד. אביו ביקש ממנו מיד ללכת ולתרום 21 צ'קים נוספים להחזקת תורה ולכן הוא התקשר באופן פתאומי לאחר שלשה חודשים וביקש לתרום. מאז הוא התאושש ומצב עסקיו חזר לפרוח. דע לך, אמר לי אותו יהודי, שאני מופתע כליל מהופעתך בדיוק בשעה זו, בדיוק היום חתמתי על עיסקה ענקית והרווחתי סכום גדול, ואני רוצה לתת לך את המעשר של העיסקה. אם היית מגיע בעוד כמה שעות לא היית פוגש אותי בכלל בבית, כי צריך אני לנסוע למקום אחר. הופעת בדיוק בזמן הנכון.

 

 

 

 

 

הגאון רבי צבי ויספיש שליט"א: לפני עשרים שנה הזדמנתי לביתו של גביר גדול שהיה חשוך בנים שנים רבות. אז עמדתי בעיצומה של בניית הבנין של ישיבת הר"ן ברמות. הצעתי לאותו גביר לתרום את העלות של מחצית הבנין והתחייבתי בפניו לבקש ברכה עבורו ממרן הגרי"ש אלישיב שליט"א. אותו גביר תרם את כל סכום הנצרך, והשלים את בניית הבנין. לאחר תקופה הוא הגיע לארץ ישראל ונכנסנו לבית מרן הגרי"ש שליט"א על מנת לבקש את הברכה. סיפרתי למרן הגרי"ש שליט"א שהבטחתי לו שהוא יברכו לישועה תמורת מה שהשלים את כל הסכום הנצרך לבניך. מרן הגרי"ש שליט"א הקפיד עלי ושאל אותי איך אתה מתחייב לבקש ברכה ממני על דבר כזה? אך פנה אל הגביר ואמר לו דברים מדהימים: "תרומתך לבנין ישיבת הר"ן תועיל לך לישועה יותר מהברכות שלי". לאחר שנה נפקד אותו גביר בפרי בטן. המעשה הזה הרעיש את העולם בשעתו.

 

 

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד