חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אי לאו האי יומא – מפעל הש"ס

עלה אלי ההרה והיה שם * לקראת המגבית השנתית למען "מפעל הש"ס העולמי" * "אני חולם על "ש"ס אידן" - האדמו"ר מצאנז זצוק"ל * מדברי מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א: "הסיוע ללומדי התורה צריך לעמוד בראש סולם העדיפויות של מי שמבקש לעשות מצוות בממונו".

 

 

 

@5"חג מתן תורתנו" - הוא יום חגם של בני התורה, של בניה של התורה, העמלים בתורה שבכתב ובעל פה, יום זה נקבע כיום שמחתם של אותם אלפים הממיתים את עצמם באוהלה של תורה, בלימוד כל הש"ס כולו אם בעיון אם בבקיאות, ונבחנים על לימודם מידי חודש בחודשו. 22 שנים קיים "מפעל הש"ס הכללי", והפירות מדברים בעד עצמם, במבצרי התורה מתנשאים מעלה, לגיונות של לומדים השולטים בתורה שבעל פה ובשולחן ערוך.

 

@5על כן יאמרו המושלים בואו חשבון

 

 

מעל עשרים ושתיים שנה קיים כבר "מפעל הש"ס הכללי". מפעל שלא שבת מעולם, ואף לא ליום אחד, מאז הווסדו ועד עתה. עומדים אנו כעת בשערי המבחן ה-772. עתה השעה לחשב חשבונו של עולם, חשבונו של עולם התורה ושל מפעל הש"ס.

 

 

מאתיים שבעים ושבעה חודשים, יושבים והוגים חברי מפעל הש"ס על משנת תלמודם, מאז קם המפעל הענק והאדיר הזה לפני יותר מעשרים ושתיים שנה. 22 שנים אינו דבר של מה בכך, זהו דבר שצריך לעכל, לפרק ולפרט מעט, כשאדם בגיל 22 נמצא לפנינו אנו רואים בקרבו שנות ילדות נערות ובחרות, שנים טובות ויפות, ושנים של גדילה והתפתחות.

 

 

וכשאנו נושאים עלינו 22 שנות לימוד, הרי גם נצברים בקרבנו שנות התפתחות וצמיחה ממשיים. ושנים אלו באים בימים בשעות ובדקות, ללא בטלה וללא שיור, שנים מלאות, כי מקרבם יצאו דפים ומסכתות שלמות בשליטה מלאה עם מבחנים תמידין כסדרן, ועם צמיחה והישגיים שהביאו לנושאם.

 

 

22 שנים פירושם 772 חודשים, ואלו פירושם אלף מאה שישים ושש )6611( שבועות של יגיעה התורה. ולא די בכך, אלא 6611 שבועות אלו פירושם; שמונת אלפים מאה שישים ושניים )2618( ימים של יגיעה בתורה. 2618 ימים הוי אומר מאה תשעים וחמישה אלף שמונה מאות שמונים ושמונה )888,591( שעות של תורה. ולא עוד, אלא חשבונם של שעות אלו מסתכם באחד עשר מיליון, שבע מאות חמישים ושלש אלף ומאתיים ושמונים דקות של לימוד יגיעה וידיעה בתורה כולה.

 

 

חשבון "מסובך" זה, הוא החשבון המדויק לא של כל אחד ויחיד מחברי מפעל הש"ס, שלמד כל השנים את הש"ס במפעל זה, ואם נכפיל זאת בכאלפיים נבחנים עד היכן נגיע? ואם נשפוט לפי מספר הדפים שנלמדו עד כה, הרי שמדובר בכ-61 מיליון דפי גמרא! ובכמה סימנים בארבעה חלקי שו"ע מדובר כאן? אין לתאר ואין לשער .

 

 

הנבחנים באים מכל חלקי הציבור, חסידיים וליטאים, מודרניים ועמך מהציבור הרחב, כל מפעל נוסף שקם בציבור למען הגדלת ידיעת התורה והוקרתה, הציף את מפעל הש"ס בעוד לומדים ונבחנים! מפעל אדיר זה חובק זרועות עולם, מקיף יבשות, וכל זאת קיים תודות ליוזם ולמייסד הגה"ק האדמו"ר מצאנז זצוק"ל, בעצה אחת עם גדולי ומאורי הדור זצוק"ל ויבדלחט"א אשר הם כרבי חייא בדורו, אשר הרבה ריבץ וקיבץ פעלים לתורה בכל העולם כולו, ותורה זאת היא מגנא ומצלא.

 

@5והערב נא

 

 

בהזדמנות אחת סיפר האדמו"ר מצאנז זצ"ל על שיחה ארוכה שהיתה לו עם מרן הגאון רי"ש כהנמן גאב"ד פונביז' זצ"ל, וכדברי אדמו"ר זצ"ל "הודה לדברי, ואמר לי, שלא היה עדיין דור שיהיה קל ללמוד כדורנו אנו", והמשיך ואמר: והעניין הוא, כי כל כמה שכוחה של האפיקורסות והמינות מתגברים כיום, כך להיפך מתגברת כוחה של תורה ולומדיה.

 

 

והמשיך ואמר: "כי ידעתי את יצרו". היות ויודע הקב"ה את יצר הדור שלנו. לכן נותן לאברכים כוח זיכרון מיוחד וכוח ללמוד, והוא מסיים בדבר נפלא: והרואה יראה, כי בזמננו לא צריכים לשנן ולחזור כמו בשנים קדמוניות, ועל כך יכולני להעיד, כי בהיותי צעיר לימים, היה קשה הרבה יותר לזכור, ולדעת מה שלמדו, וכיום הזה, ברוב חסדי ד', יש לנו יותר התחזקות, ולא קשה על בני התורה אף הקימה לפנות בוקר כי להגות בתורה, כי משמים מסייעים לכל מאן דבעי.

 

 

מספר הרב א"ש גרינוולד פעם אחת נכנסתי לבית מרן ראש הישיבה הגאון רא"מ שך זצוק"ל, ושוחחתי עמו על מפעל הש"ס ואמר לי שאוכל לפרסם בשמו כדלהלן; 'שנים נכנסו לחדר מלא בארונות עמוסי ספרים מכל הצדדים. האחד נחלשה דעתו וזעק 'היאך ניתן ללמוד כל כך הרבה ספרים', ויצא בבהלה מן החדר. השני אמר בלבו; 'הן אמת שהרבה מאד ספרים ישנם כאן, אבל ניתן ללמוד בספר אחד, ואח"כ בעוד אחד, ושוב בעוד עד שנסיים את כל הספרים'...

 

 

'אותו דבר' סיים מרן ראש הישיבה זצוק"ל 'הש"ס כולו מרכיב הרבה מאד דפים. אך ניתן ללמוד את כל הש"ס, דרך דף אחד בודד, ועוד דף ועוד אחד שמצטרף אליו, עד שמסיימים את כל הש"ס כולו. וזוהי מעלת כולל ומפעל הש"ס שהחזיר עטרת הש"ס ליושנה, וניתן על ידו ובמסגרתו להגיע לידיעת כל הש"ס בצורה מסודרת ונכונה'.

 

 

בכינוס לרגל סיום הש"ס שנערך בארה"ב בשנת תשמ"ג נכח מרן הגר"י קמינצקי זצ"ל, ועם קריאת האדמו"ר מצאנז לכל בני התורה ללמוד את הש"ס כולו, קם מרן הגר"י קמינצקי וברוב ענוותנותו הכריז שמקבל על עצמו להתחיל ללמוד את הש"ס מתחילתו כבר מאותו יום! והוסיף: שבכוונתו ללמוד את הדף עם רש"י ותוספות, כי בלי לימוד התוספות לא שקועים מספיק בלימוד...

 

 

פעם אחת סיפר האדמו"ר זצ"ל על עולה חדש ממוסקווה שלומד בכולל ש"ס, ומתחילה למד באוניברסיטה ברוסיה השכלה גבוהה, עד שביום אחד בגיל 81 נודע לו באקראי שמגזע היהודים הוא, ורוח ד' החל לפעמו, ועם חיפושיו את היהדות התגלגל לקיבוץ בארץ ישראל, ומשם תהה על דרכם, עד שהגיע לישיבה קדושה לבעלי תשובה, והחל ללמוד במסגרת כולל ש"ס 07 דף לחודש, ומפאת כשרונותיו סיים בהצטיינות מרובה ובמהירות את כל הש"ס, עד שהפך בעצמו להיות ראש הכולל לבעלי תשובה. וסיים; "בפעם האחרונה שראיתי אותו בארץ ישראל, נבהלתי ונרתעתי לאחורי מפאת היראת שמים שניכרת על פניו, אין זאת אלא שהתורה הקדושה הכתה שורשים בנשמתו, ולימודה בטהרה ניבט על פניו חוצה".

 

 

 

 

 

 

"למה לא יימצאו עדיין תלמידי חכמים רבים שכל תוספות שבש"ס יהיה שגור על פיהם וחרות על לוח לבם"?! - זעקה שבקעה תמיד, ללא הרף, מגרונו של כ"ק האדמו"ר מצאנז, זעקה זו לא נשארה בגדר זעקה בלבד, היא נהפכה לשוועה ולתפילה עד שיושמה הלכה למעשה, היא לא נותרה בבחינת דיבורים בעלמא, אלא הביאה למעשה אדיר.

 

 

לפני עשרים ושתיים שנה, בחודש טבת תשמ"ג החליט הרבי מצאנז זיע"א להביא ולתרגם את הזעקה האדירה הזאת לידי מעשים. בעצה אחת יחד עם רבים מגדולי ישראל זצוק"ל ויבלחט"א החיים עמנו עדיין כיום להקים את הממלכה האדירה בכל העולם כולו, הלא הוא "מפעל הש"ס העולמי בהיכלי התורה", בו ילמדו את כל הש"ס כולו, עד שאכן נוכל לגדל בעולם דור של תלמידי חכמים.

 

 

ולא רק זאת, אלא הגדרה ייחודית היתה לו לרבי זצוק"ל, לגדל כאן דור של "ש"ס אידן", אלו היודעים את כל הש"ס כולו, פשוטו כמשמעו, בבחינת מה שאמרו חז"ל שאם ישאלך אדם, אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד.

 

 

עשרים ושתיים שנים, קיים ועומד המפעל האדיר הזה על כל מסגרותיו השונות 03 דף גפ"ת, 02 דף גפ"ת, וסימני שו"ע בכל ד' חלקי שו"ע, ואמנם זעקתו של הרבי מצאנז זצוק"ל קרמה בכל השנים הללו עור וגידים.

 

 

כותב אחד הנבחנים, נמניתי גם אני בשעתו בין חברי ונבחני מפעל הש"ס, במסגרת 03 דף גפ"ת לחודש. ומתוך ניסיון יכולני להעיד , כי אכן מפעל הש"ס הצמיח מתוך שורותיו "ש"ס אידן" למאות ואולי גם לאלפים. באשר לאור המסגרות הללו של מפעל הש"ס לא שייך שלא לדעת את הש"ס כולו על בוריו

 

 

בסוף כל חודש נערכת בחינה, ולאחר שלושה חדשים נערכת חזרה על הנלמד בשלושת החודשים שחלפו, ולאחר מכן נערכת בחינה. וכי אפשר לחשוב שלאחר חזרות ויגעות כל כך מרובות עדיין לא שייך לדעת את כל הש"ס כולו ?

 

 

ללא הגזמה, נבחני מפעל הש"ס יודעים ושולטים בש"ס לאלפי דפיו מהחל ועד כלה. דבר זה ניתן לחוש ולבדוק גם בכל ראש חודש, עת נערך המבחן, הרי שהשעות שקדמו למבחן, אם זה הרגעים האחרונים, ואם זה בדרך ממקום הלימוד הישיבה, הכולל, בית המדרש לעבר מקום המבחן, היו בבחינת ריתחא דאורייתא במלוא מובן המילה. זה אל זה ישאלו פרט בתוספות, או בירור הלכה בשו"ע, זה אל זה ילבנו דיבור מוקשה נוסף ברש"י, ומיני ומינך מסתיים שמעתתא להגיע לידיעה מעמיקה וממצה של כל הש"ס כולו.

 

 

ואין הדבר אמור רק בשעות האחרונות שלפני המבחן. בכל ימי החודש מתייגעים הנבחנים על דפים אלו בכל שעה ובכל עת. עד שכבר אמרו והעידו על המפעל הזה כי לעומת מפעלים רבים שבהם נערכת שביתה של העובדים, הרי שבמפעל זה אין כל שביתה! קיץ וחורף, יום ולילה, ערבי שבתות ויומי דפגרא, ערבי יו"ט וימי בין הזמנים לא ישבותו !

 

 

מפעל אדיר ללא כל הפסקה הוא מפעל הש"ס. הנבחנים מנצלים כל רגע ללימוד ולחזרה, ואף בשעות קשות, בהם אולי הבית "על גלגלים", אבל ראש המשפחה הנבחן, כל שיג ושיח אין לו בכל הסובב אותו, בשעה בה הוא צריך לגמוע עוד דף, ועוד תוספות, עוד סימן בשו"ע ועוד מסכת בש"ס.

 

 

והתוצאות הינן בהתאם. חתן ערב חתונתו, חתן בשבעת ימי השמחה, אברך לאחר לידת בנו, כל אלו יושבים "ללא כל דאגות" וערוכים את המבחן, ולרוב התוצאה היא 89 אחוזי הצלחה לא יאומן כי יסופר, אבל יסופר! אבל זאת הינה המציאות המרנינה של מבחנים אלו במפעל הש"ס. ללמדנו כי אכן, מפעל הש"ס מוציא מתוכו אנשי ש"ס!

 

 

 

@5להחזיר עטרה ליושנה

 

 

מאז ומקדם חשבו רבים כי ידיעת הש"ס כולו הנה נחלת יחידים. מה לי ולידיעת הש"ס כולו? כיצד אוכל להיות אף אני חבר בלגיונו של מלך? והרי התורה רחוקה ממני כרחוק מזרח ממערב? אבל, מאז נתייסד מפעל הש"ס ראו הכל כי אכן, "התורה לא בשמים היא", התורה לא שייכת לחוג מסוים, או ליחידים אשר בארץ המה, אלא "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ולבבך לעשותו". התורה יכול להיהפך לנחת הכלל כולו. והמפעל עצמו יוכיח.

 

 

ברגע בו הופיע המודעה הקטנה בעיתון על יסוד מפעל הש"ס הוצף הטלפון באלף! פניות כבר בשבוע הראשון. המערכת הטלפונית כמעט קרסה מרוב העומס, אבל היא לא קרסה כלל, אלא קמה ונהייתה, נעמדה על רגליה להעמיד על רגליהם דור של תלמידי חכמים, כרצון וכשאיפת הרבי מצאנז זצוק"ל מייסד המפעל. ומי לנו כהרבי מצאנז זצ"ל שכתב בעצמו על מה ולמה ייסד את מפעל הש"ס:

 

 

"דרך הלימוד של בקיאות וחזרה כפי שהיה נהוג מאז ומקדם - ואשר למטרה זו יסדנו את כולל הש"ס ומפעל הש"ס כדי להחזיר עטרה ליושנה - היא הדרך להגיע בה לידיעה מקפת כזו, כי דברי תורה עניים הם במקום אחד ועשירים הם במקום אחר, ורוב העניינים חוזרים ונשנים בכמה מקומות וקובץ על יד ירבה. וגם רוב הלימוד והידיעות מחדדים את השכל ומתעורר כח הזיכרון, וכאשר יראה מע"כ בעצמו במשך הזמן"

 

 

ואמנם כך הוא הדבר. מפעל הש"ס חובק יבשות ועלום. לא רק בארץ ישראל נערך המבחן בכמה נקודות, אלא בהרבה מארצות תבל נוהרים אברכים ובחורים מדי חודש בחדשו אל מקום המבחן כדי להיבחן, והדבר הזה בבחינת מיני ומינך תסתיים שמעתתא, כי בכל מקום בעולם נשמע קול התורה של מפעל הש"ס, אשר הביא ומביא עד היום לתפיסת עולם שונה אצל רבים מהנבחנים.

 

 

 

@5סלתה ושמנה של תורה

 

 

ואולם, לצד כל זאת אמונים הם חברי ההנהלה של מפעל הש"ס על דברי חכמינו ז"ל הקובעים מפורשות: אם אין קמח אין תורה. אלו הנבחנים במפעל הש"ס זוכים ל"מתן שכר בצידה", למלגה מכובדת בגין כל הצלחה. אמנם, רבים הם המתדפקים על שערי מפעל הש"ס כדי להימנות חברים מן המניין בו. אבל לעת עתה רבים מהם עדיין לא מקבלים את המלגה החודשית על המבחן שהם עושים, והם עורכים את המבחן בהתנדבות, כדי שכשירחיב יוכלו גם הם להנות ממלגה על המבחן.

 

 

ניתן להעיד בפה מלא על הנבחנים במפעל הש"ס כי הם נבחנים מדי חודש בחודש, כיון שהם באמת רוצים להגיע לידיעת כל הש"ס כולו. אבל מאידך גיסא בעידן היום יכולים הכל להעיד כי כל מלגה, וכל הכנסה שהיא מקילה מאד על כלכלת הבית על כל צעד ושעל. הציבור שלנו סובל כידוע בפרט בשנים האחרונות מקיצוצים במלגות, בקצבאות ילדים, זאת לצד המצב של "והיוקר יאמיר" בו אנו מצויים כיום על כל צעד ושעל.

 

 

הנהלת מפעל הש"ס אינה מביטה על כל זאת, והיא ממשיכה לשלם מדי חודש בחודשו את המלגה המכובדת, אם כן איפוא מלגה זו הינה לרבים מחברי מפעל הש"ס ואולי אף לכולם "כמים צוננים על נפש עייפה", המסייעת להם רבות בכלכלת הבית.

 

 

אנו צריכים לשאול את עצמנו: "מהיכן ירק זה חי"? כיצד יכול מפעל הש"ס לקיים את עצמו, בזמן שאין לו כל סיוע תקציבי מהרשויות ומהממשלה? כיצד זה יכולים חברי מפעל הש"ס להמשיך ולהגות בתורה הקדושה בראש שקט ללא כל דאגות, ביודעם כי הנטל התקציבי נופל על כתפיים אחרות?

 

 

משום כן באה הנהלת מפעל הש"ס ורק מציגה בפני המעוניינים את האתגר הוותיק הידוע בעם ישראל מקדמת דנא; שותפות יששכר וזבולון, בבחינת "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך". כאשר הזבולון נוטל על כתפיו את הסיוע ואת התמיכה בלומדי התורה, הרי שהיששכר יכול להגות בתורה בלב שקט ובטוח, מתוך הרחבת הדעת.

 

 

 

@5קרבה ישועתי לבוא

 

 

עם ישראל מצוי כיום בעידן של עקבתא דמשיחא. חדשים לבקרים קוראים אנו על גזירות ואסונות ר"ל הפוקדות בתים של יראים ושלמים מאחב"י. ואולם, מאידך גיסא, יכולים רבים לספר גם ישועות ונפלאות אשר עיניהם ראו ולא זר הודות לצדקה שהם מקיימים. והדברים אינם בגדר סוד, אלא ניסים ונפלאות הגלויים לעין, ממש בבחינת הכתוב "כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות", בזכות מצות הצדקה רואים ישועות בעיניים.

 

 

דברים אלו ניתנים להיאמר על מפעל הש"ס העולמי. מפעל זה הוא מפעל העומד וקיים על ניסים ממש, מכל הבחינות, הן מהצד של הנהלת המפעל והן מהבחינה של תומכי התורה. חברי ההנהלה מספרים על ישועות גלויות לעין בכל הנוגע לתקציבי מפעל הש"ס. כל יום וניסו, כל שעה ונפלאותיה.

 

 

ואולם, אותן ישועות ונפלאות אופפות גם את אותם תמכין דאורייתא התומכים בכל עת ובכל שעה בלומדי המפעל האדיר הזה. ומי לנו גדול מהמייסד בעצמו, הגה"ק האדמו"ר מצאנז זצוק"ל אשר כתב דברים מרגשים בצוואתו הקדושה, וכה דבריו הקדושים: @1"לא אשכח ח"ו חסדכם מאתי, ותמיד אמליץ עבורכם לטובה ולברכה, ובכל עת שתצטרכו לאיזה ישועה תנדרו איזה דבר לאותן הצדקות שפעלתי עבורו בעוה"ז... ואם יהי' רק אפשרות אשתדל בעזרתו ית"ש ויתעלה שיהי' לו לטובה..."@2 דברים קדושים אלו אינם צריכים לתימוכין, ואמנם, אנשים רבים אשר נודרים למפעל הש"ס רואים ניסים ונפלאות גלויים, אשר הגיעו אליהם תודות לתמיכה הנאדרת שהם מעניקים למפעל אדיר ונהדר זה אשר יסודו בהררי קודש.

 

 

ואם לא די בזאת, יכולים רבים להעיד על הסגולה הנפלאה הידועה מאת הגאון הגדול והאדיר, שר התורה והיראה, כמוהר"ר רבי חיים פלאג'י זיע"א, אשר מקובל לעשותה ודווקא בערב חג השבועות, ורבים נושעו ועוד יוושעו בזכותה; @1"ערב שבועות יפריש צ"א פרוטות, וישלים עד שיעור ב' פעמים ב"ן, סך הכל 401. ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו. והוא תיקון לעון אדם הראשון וכו' והוא סגולה לחשוכי בנים ומקרב הגאולה".@2

 

 

דברים אלו הינם קילורין לעיניים. הן יסוד העולם וקיומו הוא על ידי התורה, ולכן דווקא, במועד הזה, בערב חג קבלת התורה צריך להחזיק בידי לומדי תורה, יותר מבכל ימות השנה. כדברי גדולי ישראל שליט"א שמפעל הש"ס הוא המקום הנכון לתמוך בערב חג השבועות למען עמלי תורה, לומדי תורה, עניים וענווים המייגעים עצמם באוהלה של תורה במפעל הש"ס העולמי. ואמנם, מכתבי תודה רבים הינם עדות נאמנה על הישועות והנפלאות שלא כדרך הטבע מקיום הסגולה של הגר"ח פלאג'י זיע"א.

 

 

חז"ל אומרים )קה"ר יא, א( "אמר רב ביבי אם בקשת לעשות צדקה עשה אותה עם עמלי תורה". זהו במילים קצרות הסכם יששכר וזבולון! לעשות צדקה עם עמלי תורה, שהרי שכר גדול מובטח על כך, כמו שאמרו חז"ל )פסחים נג, ב( "כל המטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה, שנאמר כי בצל החכמה בצל הכסף". וכבר התבטא מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א בשבח מפעל הש"ס, ואמר: "הסיוע ללומדי התורה צריך לעמוד בראש סולם העדיפויות של מי שמבקש לעשות מצוות בממונו".

 

 

במכתב שהגיע בימים אלו אל שולחן הנהלת מפעל הש"ס, כותב תורם אלמוני: "אנחנו חשים ומרגישים על כל צעד ושעל, כי תרומה למפעל הש"ס היא סגולה בדוקה לישועות באופן על טבעי. אם נתחיל לספר את הנסים והישועות - הדף יכלה ולא נספיק לספר את כולם". ולא רק זאת, ממשיך הכותב ומוסיף: כבר מצאו גימטריות מעניינות לאור כל הנסים; "מפעל הש"ס" בגימ' "מעשה ניסים". "מפעל הש"ס הכללי" בגימ' "רבי מאיר בעל הנס"! המכתב המרגש מסתיים במילים: "אין לנו אלא להמליץ לכל משפחה שרוצה להביא ברכה לביתה, שתכניס קופת צדקה של רבי מאיר בעל הנס למען מפעל הש"ס ותתרום, ותזכה לראות בחוש ניסים ונפלאות".

 

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד