חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דף ג.

דף ג.

 

ש. הגמ' בברכות ג' ע"א אומרת "דתניא ר' אליעזר אומר שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואכ כארי שנאמר וכו'". והגמ' כאן לא מזכירה מה הקב"ה שואג ואומר בכל משמר. אח"כ הגמ' מביאה עוד מימרא "אמר רב יצחק בר שמואל משמיה דרב ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם". האם יש מחלוקת בין ר' אליעזר לרב יצחק בר שמואל מה הקב"ה שואג בכל משמר, שהרי ר' אליעזר לא הזכיר כלל מה הקב"ה שואג, אולי הוא חולק על רב יצחק בר שמואל.

ת. אולי.

 

ש. עוד צ"ב, הרי אותם ג' משמרות שיש בלילה, מסתבר שזה מזמן בריא העולם, ולא דבר שהתחיל בזמן חורבן בית המקדש, ולפי"ז מה הקב"ה שאג בזמן שהיה בית המקדש אליבא דרב יצחק בר שמואל, הרי הוא סובר שהקב"ה שואג אוי לבנים שבעונותיהם בחרבתי את בית המקדש, ועד כמה שהיה בית המקדש, לא יכל הקב"ה לשאוג זאת, ומה אז שאג הקב"ה.

ת. כמו היום ע"ש העתיד עי' בשבת דף י'.

 

ש. האם עפי"ז אפשר לפרש בס"ד מדוע ר' אליעזר לא הזכיר מה הקב"ה שואג, כי חולק על רב יצחק בר שמואל, שלא יתכן שהקב"ה שואג אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי וכו', כי מה שאג בזמן שבית המקדש היה קיים, ובהכרח ששואג משהו אחר, ואז יהא מחלוקת בין ר' אליעזר לרב יצחק בר שמואל.

ת. הא כדאיתא והא כדאיתא.[1]

 

ש. חז"ל אומרים בברכות ג' ע"א בענין הסימנים לדעת את המשמרות בשמים, שהסימן לסוף משמרת אחרונה, תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה ומפרש רש"י שבני אדם מתעוררים משינתן והשוכבים יחד מספרים זה עם זה. לפי"ז צ"ע מדוע חז"ל אמרו סימן שלא שייך אצל כל האנשים, הרי אצל הבחורים הצעירים לא שייך הסימן שידעו ע"י אשה מספרת עם בעלה ולא הסימן שתינוק יונק משדי אמו, ומנין להם לדעת זמן ק"ש, בהכרח שלאו דוקא אשה מספרת עם בעלה, אלא כפי שרש"י מפרש שאותם בני אדם שמתעוררים משינתן והשוכבים יחד מספרים זה עם זה, וזה סימן שמתאים גם לצעירים, א"כ הגמ' היתה צריכה לומר סימן פשוט בזמן שהשוכבים מספרים זה עם זה, שזה סימן ששייך אצל כל הציבור.

ת. היינו הך.

 

ש. הגמ' בברכות ג' ע"א אומרת דתניא ר' אליעזר אומר שלש משמרות הוי הלילה וכו' וסימן לדבר וכו' שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה". כאן הגמ' הקדימה תינוק משדי אמו ואח"כ אשה מספרת עם בעלה, ואילו בהמשך הגמ' אומרת "ואי בעית אימא כולהו סוף משמרות קא חשיב וכי תימא אחרונה לא צריך למאי נפק"מ למאן דגני בבית אפל ולא ידע זמן ק"ש אימת, כיון דאשה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו ליקום וליקרי". מדוע פעם הזכירו תחילה תינוק היונק משדי אמו, ופעם הזכירו אשה מספרת עם בעלה.

ת. חז"ל לא הקפידו על זה וגדולה מזו כתבו התוס' במוק"י דף ה' א' ד"ה רב פפא.

 

ש. עוד צ"ב מדוע צריך שני דוגמאות גם של אשה המספרת עם בעלה וגם תינוק יונק משדי אמו.

ת. אם אין לו אחת יהי' לו השני.

 

ש. חז"ל בברכות ג' ע"א מביאה שיש ג' משמרות והסימן למשמרת אחרונה אליבא דר"א, אשה המספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו. לכאורה צ"ב, עד כמה שיש את הסימן של אשה המספרת עם בעלה, מה צריך להזכיר עוד סימן של תינוק היונק משדי אמו, די בסימן אחד.

ת. כשאין הבעל שם.

 

ש. חז"ל בברכות ג' ע"א אומרים "תניא א"ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל וכו'". לשם מה חז"ל פירטו היכן היתה החורבה והאם היא מחורבות ירושלים, די לומר שנכנס לחורבה להתפלל, שהרי מצינו בסוף מסכת אבות פ"ו משנה ט' "אמר רבי יוסי בן קיסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד וכו'". ושם לא הזכירו כלל היכן היה בדרך, האם במדבר או בעיר וכדומה, כי אין בזה שום נפק"מ, ומדוע כאן הוצרכו להוסיף שזה אחת מחורבות ירושלים. [2]

ת. דרך אליהו להסתובב בירושלים.

 

ש. חז"ל ממשיכים בברכות "בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפלתי וכו' ואמר לי בני מפני מה נכנסת לחורבה זו וכו' באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים, למדתי שאין נכנסין לחורבה, ולמדתי שמתפללין בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרה וכו'". מדוע הגמ' חוזרת כמה פעמים על המילה "ולמדתי" על כל פרט שלמד, די בהקדמה שאמר שלמד שלשה דברים ולקצר את כל הפרטים שלמד.

ת. שלשה לימודין.

 

ש. עוד צ"ב, איך אפשר ללמוד הלכות מאליהו הנביא, הרי תורה לא בשמים, וכאן לכאורה אליהו הנביא לימד אותו ג' הלכות.

ת. כשיורד לארץ דינו כבן אדם.

 

ש. האם אפשר בס"ד לבאר, כאן אליהו לא בא בצורה של לימוד הלכה, אלא בא בדרך של הערה לר' יוסי, לרמז לר' יוסי שמעצמו היה צריך להבין איך להתנהג, שלא להתפלל בדרך ולא להכנס לחורבה, עד שחז"ל מדגישים וחוזרים לומר "ולמדתי" על כל פרט, שר' יוסי מתוך ההערה התבונן ולמד את ההלכה הפשוטה שכך היה צריך לעשות מעיקרא, ואולי בכה"ג אין בזה חסרון של תורה משמים שאי אפשר ללמוד מאליהו הנביא, כי היה על ר' יוסי להבין זאת בעצמו, וכשלא עשה כן, זכה שאליהו הנביא יעמיד אותו על הטעות, ולכן לא כתוב ואמר לי כמה הלכות אלא "ולמדתי".

ת. נכון.

 

ש. האם אפשר להוסיף בס"ד, חז"ל שנקטו והדגישו שהחורבה היתה אחת מחורבות ירושלים זה להראות לנו את חורבן ירושלים דרך אגב, אותה ירושלים בקדושתה ותפארתה, מקום ששם ראוי להתפלל, לפתע אי אפשר להכנס לשום חורבה בירושלים לבד מפני החשד כפי שמבואר בגמ', וגם ר' יוסי הגדול הזה אסור לו להיכנס לשום חורבה, שלא ירננו אחריו ויחשדו בו ויצא חילול השם. ומזה רואים את החורבן של ירושלים, ואיך שאפילו בכזה מקום, יש כבר חשד בחורבה, ולא רק באיזה חורבה מחוץ לעיר במקום נידח שמסתבר יותר לחשוד.

ת. אין צריך לכך כנ"ל.

   

ש. הגמ' בברכות ג' ע"א במעשה של ר' יוסי שנכנס להתפלל בחורבה אחת מחורבות ירושלים ואליהו הנביא התגלה אליו ולימד אותו הלכות, הגמ' ממשיכה "ואמר לי בני מה קול שמעת בחורבה זו ואמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות ואמר לי חייך וחיי ראשך לא שעה זו בלבד אומרת כך אלא בכל יום ויום שלש פעמים אומרת כך ולא זו בלבד אלא בשעה שישראל נכנסין וכו'".

צריך הבין כאן במאמר חז"ל כמה דברים.

א. בתחילה כשנפגש אליהו הנביא עם רבי יוסי אמר לו אליהו הנביא "שלום עליך רבי ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי". הרי שבתחילה קרא לו אליהו הנביא "רבי". אולם בהמשך לא קרא לו רבי כי אם "בני". שכתוב "ואמר לי בני מה קול שמעת".

ת. בתחלה כבדו.

 

ב. אליהו הנביא אמר לו שבת קול מנהמת כיונה מכריזה שלש פעמים ביום אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי וכו'". מתי השלש פעמים האלו, האם זה חוץ מאותם ג' משמרות בלילה שהקב"ה שואג כך, אז ביום הבת קול מנהמת, או שהבת קול הכוונה באותם ג' משמרות.

ת. ג' זמני התפלה.

 

ג. אם הכוונה שהבת קול מכרזת כן ג' פעמים, מדוע בלילה הקב"ה שואג כן בכל משמר ומשמר, ואילו ביום זה לא הקב"ה כי אם בת קול לבד.

ת. בת קול גם היא שכינה.

 

ד. מדוע צריך גם ג' פעמים בלילה שהקב"ה שואג כן וגם עוד ג' פעמים של הבת קול, ומה הענין באותם שש פעמים במשך היום והלילה להכריז כן.

ת. זמני תפילה.

 

ה. מהו הכפילות "חייך וחי ראשך".

ת. יש שחי וראשו לא חי (כמין שחיטה).  

 

ש. בגמ' בברכות ג' ע"א במעשה של ר' יוסי שנכנס לחורבה להתפלל ופגש שם את אליהו הנביא צריך להבין עוד כמה דברים.

בגמ' משמע שר' יוסי זכה לשמוע את הבת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי וכו'. האם מצינו עוד מישהו בחז"ל שזכה לשמוע את הבת קול הזה חוץ מר' יוסי.

ת. איני זוכר.

 

ש. בגמ' בברכות ג' ע"א מצינו שבלילה הקב"ה שואג בכל משמר, ואילו ביום בת קול מכרזת ומנהמת כיונה. האם יש הבדל בין אם זה הקב"ה לבל קול, או שהיינו הך והכונה לשכינה.

ת. בת קול אין ניכר מהיכן בא, רק כך קיבלו חז"ל.

 

ש. עוד צ"ב, בגמ' משמע שר' יוסי זכה לשמוע את הבת קול שמנהמת כיונה דוקא בחורבה זו שנכנס שם להתפלל. וצ"ב מדוע עד היום לא שמע הבת קול, ודוקא עתה שנכנס לחורבה, הרי אם שמע זאת גם לפני כן במקום אחר במשך חייו, מדוע עד היום לא אמר לו כן אליהו הנביא מה קול שמעת ואת ההמשך, ורק עתה התגלה אליו בחורבה.

ש. ששם לב.

 

ש. האם הפשט, שאין הכא נמי ר' יוסי כבר שמע פעמים אחרות את הבת קול, רק אליהו הנביא לא התגלה אליו עד כה בגלל שבא אליו להעיר לו שנכנס לחורבה ולא עשה כדין, ובדרך אגב גם דיבר עמו כבר על הבת קול, וממילא את הבת קול אפשר לשמוע בעוד מקומות חוץ מחורבה זו.

ת. אולי.

 

ש. עוד צ"ב, לגבי משה רבינו מצינו ששמע את קול ה' שמדבר עמו בתוך אוהל מועד שזה לא יצא החוצה ואף אחד לא יכל לשמוע, האם כך זה היה באותה חורבה, שרק בתוך החורבה מי שראוי לשמוע היה שומע, ובחוץ אף אחד לא שמע גם לא ר' יוסי עד שנכנס.

ת. כל א' לפי הצורך.  

 

ש. עוד צ"ע, האם ר' יוסי כאן בגמ' הוא ר' יוסי בן קסמא שנזכר בסוף מסכת אבות או שזה ר' יוסי אחר ולא ר' יוסי בן קיסמא. שהרי בסוף אבות יש מעשה מפורסם על רבי יוסי בן קיסמא שפעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום וכו', ומביא הגה"צ הרב דסלר זצוק"ל במכתב מאליהו ח"ב עמוד 113 בשם הג"ר חיים ואלוזי'ן בשם הספרים הקדושים שאותו אדם שפגש את ר' יוסי בן קיסמא היה אליהו הנביא, א"כ אם שם מצאנו שאליהו הנביא בא לר' יוסי בן קיסמא אולי גם כאן זה ר' יוסי בן קיסמא שזכה לגלוי אליהו, או שזה מישהו אחר.

ת. ר' יוסי בן חלפתא.[3] 

 

ש. תוס' בברכות ג' ע"א מביאים דברי מחזור ויטרי שמפרש את הבקשה יהא שמיה רבא שזו תפילה שימלא שמו של הקב"ה, שכעת שמו לא מלא עד שימחה זרע עמלק. האם לפי מחזור ויטרי לעתיד לבוא שימחה שמו של עמלק ויהא שמו של הקב"ה מלא, יותר לא יבקשו בקדיש יהא שמיה רבא, כי זה כבר יתקיים.

ת. אמת.

 

ש. מי שהולך ברחוב ושומע קדיש מבית הכנסת ומתחילים לומר אמן יהא שמיה רבא מברך וכו', מה עצריך לענות עמהם כשלא שומע אח"כ את המשך הקדיש, האם צריך לומר לבד עד דאמירן דעלמא, או די שיאמר יהא שמיה רבא מברך לעולם ולעולמי עולמיא.

ת. די.

 

ש. מי שנמצא באלוקי נצור ועונה לקדיש ואומר יהא שמיה רבא ורוצה להמשיך בשמו"ע, האם צריך להמתין עד שישמע מהש"ץ עד דאמירן בעלמא כדי שיהא לו כח' תיבות ואז ימשיך שמו"ע, או שיכול להמשיך שמו"ע בלי לשמוע כ"ח תיבות ודי שענה יהא שמיה רבא.

ת. טוב.   

 

ש. בשו"ע יור"ד סימן קמח' סעיף י' כתוב "שאסור לכפול לו שלום לעובד כוכבים לפיכך טוב להקדים לו שלום כדי שלא יתחיל העובד כוכבים ויצטרך לכפול לו שלום". מבואר שאצל ישראל צריך לענות ולכפול באמירת שלום, ואצל גוי אסור לכפול. מה המקור שאצל ישראל צריך לכפול שלום. 

ת. גיטין ס"פ הניזקין.

 

ש. מהו הענין לענות ולכפול פעמיים שלום לאחר שחבירו פתח לו בשלום.

ת. צריך לענות פי שנים מהמתחיל[4].

 

ש. הגמ' בברכות ג' ע"א אומרת "תניא א"ר יוסי וכו' אמר לי שלום עליך רבי ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי וכו'". האם אפשר להוכיח מכאן שצריך לכפול ולהחזיר שלום למי שפתח בשלום כמו שר' יוסי כפל לאליהו הנביא והוסיף שלום עליך רבי ומורי אחרי שאליהו הנביא רק אמר שלום עליך רבי.

ת. כן.

 

ש. חז"ל אומרים בברכות ג' ע"א שבת קול מכרזת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי וכו', וכך הבת קול יוצאת ג' פעמים ביום. מה המטרה בבת קול הזה שיוצאת ג' פעמים ביום.

ת. שישמעו הכל.

 

ש. מי אמור לשמוע את הבת קול הזה שכך אומרת ג' פעמים ביום.

ת. הנשמה. [5][1] כנראה כוונת רבינו שליט"א שאין מזה ראיה שחולקים, כי לרב יצחק בר שמואל יתכן שבכל פעם שאג הקב"ה בנוסח שונה, תלוי בזמן שבית המקדש היה קיים לזמן חורבן בית המקדש.

[2] בגמ' בברכות ג' ע"א מובא "תניא א"ר יוסי פעם אח הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפלתי לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי שלום עליך רבי ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי ואמר לי בני מפני מה וכו'". אומר הגה"צ ר' יעקב גלינסקי זצוק"ל (והגדת דברים עמוד 100) מדוע בתחילה קרא לו רבי ואח"כ בני, אלא שחז"ל דרשו ושננתם לבנך אלו התלמידים שנקראו בנים, לכן כשביקש שילמדו תורה, והתלמידים נקראו בנים, קראו לו בני.   

[3] והוספתי לרבינו שליט"א, שאם כאן זה אכן רבי יוסי בן קיסמא כמו במעשה במסכת אבות, היה אפשר בס"ד לפרש פירוש נפלא, מסתבר שהמעשה הנזכר במשנה באבות קדם למעשה הנזכר כאן בגמ', והמעשה במסכת אבות היה נסיון שאליהו הנביא העמיד א תר' יוסי בן קיסמא האם היה עוזב את עירו ומקום התורה בשביל כסף וזהב, וראה שהוא עומד בנסיון ולא עוזב מקום תורה. עפי"ז אפשר לפרש, רבי יוסי בן קיסמא אולי היה רגיל ללמוד בחורבה הזו עוד קודם שנחרבה, שהרי רבי יוסי בן קיסמא היה בזמן הבית והאריך ימים עד אחרי החורבן, כמו שמביא במדרש שמואל בפירושו על אבות שם. ועד כמה שיתכן שר' יוסי היה רגיל ללמוד במקום זה, לכן נכנס שם גם להתפלל אפיל ואחרי שנחרב, כי ידע את המעלה של אותו מקום, וכיון שעמד בנסיון כשאליהו הנביא פגש אותו ולא עזב את עירו בשביל כסף וזהב, התעלה וזכה שבזמן שבא להתפל לבחורבה זו, דוקא כאן בחורבה שהיה רגיל ללמודולהתפלל, זכה ר' יוסי לשמוע הבת קול, כי הוא ראה בית המקדש וירושלים בבנינה, ועתה רואה בחורבנה, ולא בכדי הלך להתפלל בחורבה זו שכנראה גם היה רגיל ללמוד בה.

ועפי"ז אפשר אולי להביא ראיה שזכה להתעלות, שבמעשה במסכת אבות, עדיין מזכירים את ר' יוסי עם שם אביו, רבי יוסי בן קיסמא, אבל כאן אם זה אותו ר' יוסי, כברלא נזכר שמו של אביו, כעת ראוי לייחסו בשם עצמו כיון שהתעלה ולכן נזכר סתם רבי יוסי.

אולם השיב לי על זה רבינו שליט"א שכל זה אינו נכון כנ"ל, וכוונתו כי בסוגיין אין זה ר' יוסי בן קיסמא כי אם ר' יוסי בן חלפתא.  

[4] מצאתי שהנה השו"ע (יור"ד בהלכות כבוד רבו סעיף טז') אומר בתוך דבריו "ואם נתן לו רבו שלום אומר לו שלוך עליך מורי ורבי". וכתב הרמ"א "וכן נוהגין". וכתב על זה הט"ז (ס"ק ה') "והטעם דכל שמשיב שלום דרכו להוסיף קצת כמו שכתוב סימן קמח. וכונתו להא דאמרו דצריך ליזהר להקדים שלום לעכו"ם כדי שלא יצטרך לכפול לו.

בהגהות רעק"א סימן רמב' ס"ק ה' לאחר שהביא טעמו של הט"ז כתב דנראה דיצא לרמב"ם מההיא דריש ברכות דף ג' ע"א במעשה של ר' יוסי שהיה בחורבה ונגלה לו אליהו הנביא ולאחר שסיים תפלתו אמר לו שלום עליך רבי והחזרתי לו שלום עליך רבי ומורי. הרי דהוסיף בברכתו טפי ממה שאמרו לו מקודם.

מצאתי בדעת זקנים מבעלי התוס' (בפרשת שופטים דברים כ' י') "וקראת אליה לשלום, שאומר בתוך דבריו "וגם המקדים שלום לחבירו צריך חבירו לכפול לו שלום ולומר לו שלום עליך וברכה טובה וסמך ללשון זה מדכתיב כי תקדמנו ברכות טוב, כלומר כי תקדמנו בשלום, צריך להחזיר לו ברכת טוב, פירוש ברכה טובה. ולכך אמר ר' יוחנן מימי לא הקדמני אדם לשלום, ואפילו עכו"ם בשוק, שאין דרך למהר כל כך ולקדם לו שלום הקדמתי לו, לפי שאם יקדים לו הייתי צריך לכפול לו שלום ואין כופלין שלום לעכו"ם וכו'".

הגאון ר' מנחם צבי ברלין שליט"א ראש ישיבת רבינו חיים עוזר סיפר לי שהגאון ר' יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל כשהיו אומרים לו במוצאי שבת האחרונה של השנה, שבוע טוב, היה אומר באידיש "גוט יאורן", שהכוונה על שני שנים. וטעמו בזה, כשהראשון בירך אותי בשבוע טוב, הוא התכוין לכל השבוע. ואם אני יאמר לו שנה טובה, פירושו רק על השנה הזו שעומדת להסתיים, ואז יוצא שלא הוספתי לו כלום בברכתי יותר ממה שברכני הראשון ולא עוד שאמרתי לו פחות. כי אני  ברכתי אותו עד ראש השנה שיחול באמצע השבוע והוא ברכני על כל השבוע, אבל עתה שבירכתי אותו בלשון רבים על שני שנים, הרי שברכתי אותו על השנה הזו שעומדת להסתיים ועל השנה החדשה שמתחילה ובזה הוספתי ברכה על ברכתו.  

עיין עוד בשו"ת האלף לך שלמה לר"ש קלוגר או"ח סימן נו' מה שכתב בענין איך אומרים במנחה האחרון של השנה "את השנה הזאת", הרי השנה הולכת ונגמרת, ובין הדברים מביא פירוש שזה כולל גם את שנה הבאה.

בקונטרס כאיל תערוג אלול תשע"ו עמוד יח' הביאו מהנהגות מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, שהנה המברך את חבירו צריך שיכפול את ברכתו, לכך כשאומר גוט מארגן, משיב גוט יאהר, ואחד העיר איך שייך לומר בערב ראש השנה וברך שנתינו כשנים הטובות, וכי בכמה שעות תצמח התבואה, אלא שהביאור הוא, שאומר שנה אין הכוונה שנה לחדשי השנה, אלא שנה מרגע זה, וכשאחד מברך את חבירו גוט יאהר, פי' שנה שלימה מרגע זה. והביא שם שלכן הגי"ח זוננפלד זצ"ל לא היה צריך לתקן לשונו בער"ה ממה שאמר גוט יאהר, דגם בער"ה שאומרים גוט יאהר פי' לשנה שלימה.  

במוסף שבת קודש פרשת נצו"י תשע"ז הביאו את הסיפור על על ר' יוסף חים זוננפלד זצ"ל כפי שמובא בספר שלום רב שמאריך (בפ"ו הערה לט' במקורות לחובת הכפלת שלום. ומביא פירוש חביב למשנה באבות (פ"ד מט"ו) רבי מתיא בן חרש אומר הוי מקדים בשלום כל אדם, מהמקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי זצ"ל "ויש מפרשים הוי מקדים בשלום כל אדם, כלומר אפילו אם תחשיבהו לאויב הקדים לו שלום שאם תקדים אתה השלום תרוויח שהמשיב לך חייב להחזיר לך שלום כפול כלומר עלכם שלום, טובה וברכה וכיוצא. . . ".

והביאו הערה מהגרש"ז אויערבאך זצוק"ל שתמה מאד על הנוסח הגומל שהמברך אומר "הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב", ומשיבים לו "מי שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב סלה". בעוד שהמברך היה צריך לברך "שגמלני טוב" (ולא כל טוב) ומשיבים לו "מי שגמלך טוב, הוא יגמלך כל טוב סלה" ועי"ז כופלים לו ברכה, וכן הוא בסידור נוסח האר"י.    

[5] בהגהות יעב"ץ מבואר שהג' פעמים ביום זה באותם ג' תפלות שאנחנו מתפללים. ועיין עוד בימלא פי תהלתך ח"א עמוד יב' באריכות.  

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד