חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דף ד:

דף ד':

ש. הגמ' בברכות ד' ע"ב אומרת "כדתניא חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואח"כ אקרא ק"ש ואתפלל וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה, אבל אדם בא מן השדה בערב נכנס לבית הכנסת אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשנות שונה וקורא ק"ש ומתפלל ואוכל פתו ומברך וכו'".

האם נכון לדייק מדברי הגמ', שחז"ל בסייג שעשו לדבריהם, הרוויחו לא רק שאדם הזה יקרא ק"ש ויתפלל מעריב לפני שהולך לישון, אלא הרוויחו גם שזוכה ללמוד מעט תורה. כי בתחילה אדם היה בא מן השדה יכל להיות מצב שדבר ראשון היה בא לביתו רק בשביל לאכול משהו ולשתות משהו וישן עד שנרדם כל הלילה, ולא היה לומד כלום ולא מתפלל, עתה כשעשו סייג, נגרם לאדם שדבר ראשון הוא בא לבית הכנסת ולומד מה שהוא רגיל וקרוא ק"ש ומתפלל.

ת. נכון.

 

ש. מה שצ"ע קצת בלשון חז"ל "וקורא ק"ש ומתפלל ואוכל פתו ומברך". לכאורה חז"ל היו צריכים לומר והולך לביתו ותא לו, ומה אכפת לנו מה שאוכל פתו. הרי גם שותה ועוד דברים עושה, כמו שהזכירו בתחילה אוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קמיעא, וא"כ כאן היו צריכים לפרט ג"כ שאחרי שכבר התפלל, יכול לאכול ולשתות ולישון או לכתוב והולך לביתו, ומדוע הזכירו רק אוכל פתו.

ת. אפילו אוכל.

 

ש. עוד צ"ב, מהו הלשון "אוכל פתו ומברך", שהזכירו רק ברכת המזון, מדוע לא הזכירו ברכה ראשונה של המוציא ונטילת ידים.

ת. נקט דאורייתא.

 

ש. אדם שהתחיל לפני מנחה בפסוק ד' שפתי תפתח במקום להתחיל כי שם ד' אקרא, האם צריך לגמור את הפסוק שכבר התחיל ולחזור לומר כי שם ד' אקרא, והאם אחרי שאומר כי שם ד' אקרא צריך לחזור שוב לומר ד' שפתי תפתח, פעם שניה.

ת. כי שם אינו חיוב כלל (והחזו"א לא אמרו).[1] 

 

ש. אדם שמתפלל מעריב במקום שמתפללים נוסח ספרד ואומרים שם בקדיש שלפני שמונה עשרה "ויצמח פורקניה", האם מותר לענות אמן או דהוי הפסק.

ת. לא הוי הפסק.[2]

 

ש. מי שבשמו"ע סיים במקום גואל ישראל ואמר גאל ישראל, האם יצא או יצטרך לחזור.

ת. יתכן. [3]

 

ש. אם צריך לחזור התפילה כי נחשב למשנה ממטבע שטבעו חכמים, כיצד באופן שהיה מנין מצומצם של עשרה אנשים בדיוק, וכעת אחד מהמתפללים אמר גאל ישראל ולא גואל ישראל וצריך לחזור להתפלל שמו"ע, האם נחשב שבשוגג כל המנין התפללו בלי מנין כי אם תשעה מתפללים, כי אותו אחד כאילו לא התפלל עדיין.

ת. מה זה שייך לשמו"ע. 

 

ש. מעשה שאירע, בחור לפני שמו"ע בשחרית התחיל צור ישראל וכו' ובסיום הברכה טעה וסיים רק ברוך אתה ד' גאל אבל לא המשיך ישראל ומיד התחיל שמו"ע, האם עלתה לו ברכה זו הגם שלא הזכיר ישראל, כי כבר מקודם הזכיר צור ישראל וכו'.

ת. לא.

 

ש. אם לא יצא ידי חובתו כי שינה ממטבע שטבעו חכמים, מה עליו לעשות עתה אחרי שמו"ע, האם צריך לחזור אחרי שמו"ע לברך את כל ברכת ק"ש לאחריה, ויתחיל ויציב ונכון עם הסיום גאל ישראל.

ת. רק ברכה אחרונה.  

 

ש. ביום חול אין להתעטף בטלית בין גאל ישראל לשמו"ע, אולם דעת הפרי מגדים והא"ר שבשבת אין דין לסמוך גאולה לתפלה ויכול להתעטף. כמדומה שהמשנה ברורה השמיט זה ולא הזכיר חילוק ביום חול לשבת, מדוע השמיט הלכה זו.

ת. ס"ל שאין לחלק.

 

ש. להלכה למעשה האם מותר להתעטף לפני שמו"ע בשחרית בשבת בלא לסמוך גאולה לתפלה כהפרי מגדים.

ת. יש מקום להקל.

 

ש. חזן שעומד להתחיל בשחרית חזרת הש"ץ, האם יאמר כי שם ד' אקרא, שכאן אין דין לסמוך גאולה לתפילה ואפשר לומר כי שם ד' אקרא כמו במוסף ובמנחה, או שיאמר רק ד' שפתח תפתח.

ת. אין צריך.[4]   

 

ש. לפני שמו"ע מבקשים "ד' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך". מה צריך להרגיש אדם כשמבקש בקשה זו כדי שלא יראה כדובר שקר, שהרי כל הזמן מדבר בפיו.

ת. שהקב"ה עוזר לדבר.

 

ש. עוד צ"ב, מדוע מבקשים רק על שפתי תפתח ולא מבקשים גם על כוונת הלב, הרי בסיום התפלה אומרים "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך", הרי שמזכירים שם גם פה וגם לב, א"כ גם בתחילת התפילה נבקש על כוונת הלב לפני הקב"ה.

ת. זה תלוי בו.

 

עוד צ"ב עד כמה שמבקשים "ד' שפתי תפתח", מה צריך להוסיף "ופי", די לומר ד' שפתי תפתח ואגיד תהלתך.

ת. הם שני דברים.

 

ש. האם שייך לפרש בס"ד, עד כמה שהגוף והיצר הרע מפריעים לאדם בעבודת ה' יתברך ולא נותנים לו להלל ולשבח את הקב"ה, הרי שאדם צריך ללחום עם היצר טוב כנגד היצר הרע, לכן שייך ופי יגיד תהלתך, לא לשון קשה כנגד הקב"ה חלילה, אלא כנגד עצמו, שהוא צריך להתגבר כשבא להתפלל.

ת. פשוט. 

 

ש. בדרך כלל שכתוב לשון הגדה, זה דיבור קשה, כמו שמצינו בפרשת יתרו "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל". א"כ צ"ב איך אומרים לפני שמו"ע "ד' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך", הרי יגיד לשון קשה.

ת. אגב אמירה אינו קשה.

  

ש. חז"ל בברכות ד' ע"ב אומרים שכל האומר תהלה לדוד בכל יום הוא בן עולם הבא. והטעם הוא משום שיש בזה את כל האותיות חוץ מהאות נו"ן. לכאורה קשה, הרי בכל הפרק הזה גם אין פסוק שמתחיל באות אל"ף, אלא הפרק מתחיל מתהלה לדוד, א"כ מה המיוחד בפרק הזה שאין בו פסוק מאות אל"ף, שחז"ל אומרים שיש בו כל האותיות חוץ מהאות נו"ן.

ת. ארוממך הוא האל"ף.[5]

 

ש. עוד קשה, עד כמה שבפרק תהלה לדוד אין פסוק שמתחיל באות אל"ף, מדוע לא תיקנו לומר את הפרק (תהלים קיט') "אודה ה' בכל לבב", ששם מוזכר כל האותיות וגם ענין הפרנסה "טרף נתן ליראיו", הרי שם בפרק יש מעלה יותר מהפרק כאן של תהלה לדוד.

ת. כנ"ל.[6]   

 

ש. הגמ' בדף ד' ע"ב אומרת "א"ר אבינא כל האומר תהלה לדוד וכו'". מהו ההדגשה "כל", די לומר "האומר תהלה לדוד וכו'", "כל לאתויי מאי".

ת. אפילו קטנים. [7]

 

ש. הגמ' בדף ד' ע"ב מאריכה במעלה של תהלה לדוד כי זה לפי סדר האותיות. מה המעלה באמת של אותם פרקים שבנוים לפי סדר האותיות.

ת. כולל כל התורה.

 

ש. אדם שנזכר בערב שלא אמר במשך היום ג' פעמים את הפרק אשרי יושבי ביתך, האם יש ענין בערב לאומרו כדי לזכות להיות מאלו שאומרים ג' פעמים בכל יום תהלה לדוד.

ת. אם לא יועיל לא יזיק.

 

ש. מדוע תיקנו לומר ב' פעמים את הפרק תהלה לדוד בשחרית ולא תיקנו שפעם אחת יאמר במעריב, הרי עד כמה שכל הענין הוא כדי לומר ג' פעמים בכל יום, יכלו לתקן שבכל תפילה יאמרו פעם אחת.

ת. מעריב אינו ביום. [8]

 

ש. אחד שלא הספיק לומר אשרי לפני מנחה, האם צריך לומר אחרי מנחה כדי לדאוג לומר ג' פעמים אשרי בכל יום.

ת. ע"פ קבלה אין לומר מיד אחר מנחה.

 

ש. מביאים בשם הרב שליט"א טעם לאמירת אשרי יושבי ביתך לפני סליחות כדי שיהא ג' פעמים אשרי כמבואר בברכות עד סיום תפלת שחרית. האם לפי"ז מי שלא כיוון בפסוק פותח את ידך באשרי של סליחות, צריך לחזור על פסוק זה.

ת. לכתחילה ראוי.

 

ש. אם אכן צריך לחזור כשלא כיוון בפסוק פותח את ידך באמירת אשרי של סליחות, האם זה רק כשאומרים סליחות בסמוך לשחרית, או גם כשאומרים סליחות בחצות לילה לבד.

ת. כנ"ל.

 

ש. לפי דעת הרב שליט"א שג' פעמים אשרי יוצאים ע"י סליחות ואשרי, האם מי שלא כיוון בפסוק פותח את ידך בתפלת מנחה, האם לא יצטרך לחזור, כי אין זה מג' פעמים.

ת. כנ"ל.

 

ש. בסיום התפילה אנו אומרים תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא שנאמר הליכות עולם לו. משמע שצריך בשביל זה פסוק. לפי"ז קצת קשה לי, חז"ל בברכות דף ד' ע"ב אומרים "א"ר אלעזר בר אבינא כל האומר תהלה לדוד בכל יום שלש פעמים מובטח לו שהוא בן עולם הבא. ולא הביאו שום פסוק, ומנין שזוכה להיות בן עולם הבא.

ת. שזה שבח גדול כן קבעו חז"ל.[1] אבי מורי הגאון ר' נחום זאב קרביץ שליט"א בקונטרס משיב כהלכה עמוד ד' תשובה 9 מביא בשם אשי ישראל פרק כג' הערה ס"א שלא יכול לחזור לומר כי שם. ושמעתי שכן דעת הגאון ר' יעקב אידלשטיין זצוק"ל שלא יאמר כי שם, מכיון שזה כתפילה אריכתא דמיא.

[2] אולם דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל (אשרי האיש ח"א עמוד רעט') דלא יענה אמן. והראוני שבפניני הגרי"ז מובא שדייק מהרמב"ם שלא עונים כלל אמן אחר ויצמח פורקניה. ועיין עוד אג"מ ח"ד סוף סימן יד'.

[3] בספר שגיאות מ ייבין ח"א עמוד קסב' כתב שלא יצא וצריך לחזור.

[4] הראוני שכן משמע מלשון המשנה ברורה (סימן קיא' ס"ק י') שכתב לבאר שהטעם שהחזן כשחוזר התפילה אומר ד' שפתי תפתח, כי פסוק זה שייך לתפילה אבל שאר פסוקים אין צריך לומר ואם רצה לומר רשאי. והפרי מגדים כתב דהש"ץ אינו רשאי להפסיק לאחר שהתפלל בלחש רק לדבר מצוה כגון לענות אמן יהא שמיה רבא וכדומה אבל לדבר הרשות נראה דלא. מבואר להדיא שאין לו לומר כי שם ד' אקרא.

אולם שמעתי שיש ספר שכתב שם שהחזן יאמר כי שם ד' אקרא.

[5] בספר הארת התפילה עמוד עה' של הגאון ר' אורי ויסבלום שליט"א ראיתי שבתוך דבריו אומר שכבר מזמן חז"ל כבר היו נוהגים להוסיף לפני תהלה לדוד לומר את הפסוקים אשרי יושבי ביתך כפי שאנחנו אומרים היום ולא כפי שכתוב בתהלים. שהרי חז"ל שם בברכות ד' ע"ב שואלים "אמר רבי יוחנן מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי". לכאורה אם בזמנם נהגו לומר רק תהלה לדוד כפי שכתוב בתהלים, מדוע הזכיר רבי יוחנן מדוע לא נאמר נו"ן באשרי, היה צריך לשאול מדוע לא נזכר נו"ן בתהלה לדוד. בהכרח שכבר רבי יוחנן נהג לומר לפני תהלה לדוד את התוספת של אשרי יושבי ביתך כפי שאנו נוהגים.

לפי"ז מבואר היטב מדוע חז"ל לא שאלו מדוע לא נזכר האות אל"ף בפרק הזה, כי רבי יוחנן ששאל על האות נו"ן הוא הרי כאן הוסיף את הפסוקים אשרי יושבי ביתך, והוא היה לו את האות אל"ף, לכן שאל רק על האו"ת נו"ן.

מה שצריך להוסיף שהנה חז"ל פני כן לא הזכירו את אשרי אלא רק הזכירו שכל האומר תהלה לדוד הוא בן עולם הבא, ולכאורה משמע שלא כולם הזכירו אשרי לפני תהלה לדוד, א"כ לפי דבריהם חסר האות אל"ף, ולפי אלו אין הכא נמי נצטרך לתרץ כדברי רבינו שהם סמכו על זה שיש את האות אל"ף במילה ארוממך אלוקי המלך. ואפשר לומר עוד שהוא הזכיר את עיקר הפרק שזה תהלה לדוד הגם שכולם נהגו כבר להוסיף אשרי.

[6] שמעתי מהגאון ר' מנחם צבי ברלין שליט"א ראש ישיבת רבינו חיים עוזר שהביא שהגר"א בשנות אליהו בסופו על ברכות הקשה מדוע מתחילה לא תיקנו לומר פרק אודה ה' בכל לבב, ששם יש גם את הפסוק המתחיל באות אל"ף, ומתרץ שהגם שיש בו את כל האותיות, עכ"ז יש מעלה מיוחדת לפרק לתהלה לדוד, כי בפרק קיט' כתוב "טרף נתן ליראיו" שמשמעו שהקב"ה כביכול נותן טרף רק ליראיו ואילו למי שאינו יראיו לא זוכה לקבל. משא"כ בפסוק בפרק תהלה לדוד כתוב פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון. שהקב"ה נותן מזון לכל חי אפילו לרשעים.

בשיעורי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל על ברכות עמוד כז' מביא את דברי הגר"א האלו, ובהערות שם הוסיפו, שהנה בשו"ע סימן נא' סעיף ז' מבואר שצריך לכוין כשאומרים פותח את ידך, וביאר במשנה ברורה כי זה עיקר הטעם שאומרי את כל הפרק הזה. ולפי"ז הוסיפו שם בהערות, שלפי הגר"א יש תוספת בכוונה שצריך לכוין, כי המעלה בפסוק הזה יותר מהפסוק טרף נתן ליראיו, לומר עד כמה הקב"ה נותן מזון גם לרשעים, א"כ צריך לכתחילה לכוין ולזכור שבח זה, שהקב"ה לא נותן רק ליראיו אלא גם לרשעים.

שמעתי שבביאור המלבי"ם על הפסוק פותח את ידיך מבאר בפרנסה בשפע ולא בצמצום.    

[7] יראה לומר בס"ד, ע"פ מה ששמעתי ממורי ורבי הגאון ר' מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל שאמר הרגש נפלא, אדם הולך בטוח ומשוכנע שהוא בן עולם הבא, כי הרי כולנו אומרים בכל יום ג' פעמים תהלה לדוד. אבל אמר, שאם מדייקים בדברי חז"ל "כל האומר", רואים שזה לא פשוט. כי כוונת חז"ל כל האומר, היינו שלא מספיק שפיו יאמר את המילים וימלמל אותם מהשפה ולחוץ, כי על פטפוטי מילים אין הבטחה כזה גדולה להיות בן עולם הבא, אלא כל האומר שכל עצמותו של האדם אומר ע"י פיו ולבו, שהוא שם לב למה שמוציא מפיו, מתחזק באמונה והשגחה פרטית, בזה אכן זוכה להיות בן עולם הבא. וזה כבר לא דבר קל, כי צריך לעבוד לחשוב על המילים, להתבונן בהם, לחיות עפי"ז, ואז מובטח שהוא בן עולם הבא. וממילא מבואר מהו ההדגשה, "כל", שלא יהא חלק ממנו שלא חי עפ"י הידיעה שאומר זאת, שהכל ממנו יתברך. 

[8] בהערות למרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל על ברכות עמוד כב' מצאתי שמביא בשם הלבוש סימן קלב' שלא אומרים אשרי במעריב, משום שאין זמן תהלים בלילה כידוע ליודעי חן.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד