חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דף י:

דף י': 

ש. בגמ' בדף י' מבואר שאפשר להתפלל על החוטאים שיחזרו בתשובה. היכן אנו מתפללים שכל אותם חוטאים שהתקלקלו לא עלינו יחזרו בתשובה שלמה.

ת. סלח לנו.[1]

 

ש. בפסוקי דזמרה אומרים "ואת כל הרשעים ישמיד". לכאורה מדוע אומרים "ישמיד", הרי בחז"ל בברכות מצינו יתמו חטאים ולא חוטאים, כדי שיחזרו בתשובה ולא שימותו.

ת. ישמיד החטא מהם.

 

ש. איך מתפללים "וכל הרשעה כרגע תאבד וכו'", הרי בחז"ל בברכות י' ע"א מצינו שיתמו חטאים ולא חוטאים, כי רוצים שהחוטאים יחזרו בתשובה, ומדוע כאן לא מבקשים שיחזרו בתשובה.

ת. הרשעה זו חטאים.[2]

 

ש. בפרשת קורח מצינו ברש"י שלא נזכר שמו של יעקב כי ביקש שלא יזכר שמו על המחלוקת. נשאלתי, שאם יעקב אבינו ידע שיש מחלוקת עד שהתפלל שלא יזכר שמו, מדוע לא התפלל שבכלל לא יהא מחלוקת.

ת. זה לא תלוי בו אלא בבחירה.

 

ש. ולא עוד, גם אם התשובה כי זה קשור לבחירה של קורח האם לעשות מחלוקת או לא, הרי מצינו במסכת ברכות דף י' ע"א שאדם יכול להתפלל על אחרים שיחזרו בתשובה כמו המעשה ברשעים שהיו שכנים של רבי מאיר והתפלל שיתמו חטאים ולא חוטאים עד שחזרו בתשובה, א"כ גם יעקב אבינו יכל להתפלל שלא יהא כלל מחלוקת.

ת. תשובה שאני.[3]  

 

ש. בפרשת ויצא מובא בחז"ל שהיה גזירה שלאה צריכה להתחתן עם עשו והתפללה כל הזמן שלא תיפול בגורלו של עשו. צ"ב מדוע לא התפללה שעשו הרשע יחזור בתשובה כמו שמצינו שר"מ התפלל על השכנים שלו שיחזרו בתשובה.

ת. סברה שאין לה כח לזה.

 

ש. במושב זקנים מבעלי התוס' בפרשת יתרו מביא שלאה אמנו היתה נותנת על לבה נוכלא של זהב  ובה חקוק תורה צוה לנו מורשה וכו' ובה היתה הוגה יום ולילה לכן עיני לאה רכות מזהרורית של זהב. ופירוש הדבר, שכנגד עיניה עמד דבר אחד, היא רוצה בית של תורה, וחוץ מזה לא רצתה כלום בחיים וע"ז התפללה.

האם עפי"ז אפשר לבאר מדוע לאה לא התפללה על עשו שיחזור בתשובה, כי גם אם עשו יחזור בתשובה, זה עדיין לא מספיק לה, היא לא מסתפקת להתחתן עם אדם חוזר בתשובה, היא רוצה אדם שכל כולו תורה, לזכות לבית של תורה, ולכן עמדה והתפללה לא ליפול בגורלו של עשו בכל מצב, היא רוצה את יעקב, וכשזה כל משאלותיה, זכתה לכך.

ת. נכון.

 

ש. מצינו בחז"ל ביבמות צז' ע"א שכל ת"ח שאומרים דבר הלכה מפיו שפתותיו דובבות בקבר. כיצד הדין בנשים שזכו לומר דבר הלכה, האם ג"כ זוכות ששפתותיהן ידובבו בקבר.

ת. כן.

 

ש. הנפק"מ היא, מצינו בפרשת פנחס אצל בנות צלפחד שרש"י מביא (במדבר כז' ה') ראויה היתה פרשה זו להכתב על ידי משה אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן. ופירוש הדבר, שכל מה שנוגע להלכה בענין זה של נחלות וירושת הבת, נזקף לזכותן של בנות צלפחד. ומעתה האם כשעוסקים בהלכות אלו שנתחדש על ידן, האם שפתותיהן דובבות בקבר.

ת. כן.

 

ש. כמו כן מצינו אצל ברוריא אשת ר' מאיר שחידשה כמה הלכות בש"ס, בברכות י' ע"א לגבי יתמו מחטאים ולא חוטאים, וכן בעירובין נד' ע"א לגבי שצריך לערוך הלימוד בכל רמ"ח איברים ע"י לימוד בקול, האם כשלומדים את דבריה, זוכה ברוריא ששפתותיה ידובבו בקבר.

ת. כן.

 

ש. כמו כן מצינו אצל חנה שחז"ל בברכות לא' ע"א לומדים ממנה הרבה הלכות תפלה מכל המעשה שהיה אצל עלי, האם כשעוסקים בהלכות שלומדים ממנה, זוכה חנה ששפתותיה ידובבו בקבר.

ת. כן. 

 

ש. רש"י בפרשת בהעלותך (במדבר ט' ז') מביא שראויה פרשת פסח שני להאמר על ידי משה, וזכו אותם טמאים שביקשו למה נגרע, שתאמר על ידן, כי מגלגלין זכות ע"י זכאי. מעתה יש לעיין, מצינו בחז"ל ביבמות צז' ע"א שכל ת"ח שאומרים דבר שמועה והלכה מפיו, זוכה ששפתותיו דובבות בקבר. האם כשעוסקים בהלכות פסח שני, את אותם פסוקים שזכו הטמאים שתאמר על ידן, האם זוכים הם לשפתותיהם דובבות בקבר, שנחשב שהם חידשו הלכה ופסוקים אלו.

ת. אולי.

 

ש. בגמ' בברכות י' ע"א מצינו שר"מ רצה להתפלל על הני בריוני שציערוהו, עד שאשתו אמרה לו שכתוב יתמו חטאים ולא חוטאים, וצריך רק להתפלל שיחזרו בתשובה. ומזה מוכח מוכח עד כמה צריך להתפלל על רשעים שיחזרו בתשובה.

לכאורה צ"ב מדוע ר' מאיר לא למד דין זה מאברהם אבינו שנעמד להתפלל על סדום שהיו רשעים וחטאים מאד, ועכ"ז עמד והתפלל שינצלו בזכות הצדיקים ושלא ימותו, עד שבחז"ל כתוב על זה אהבת צדק ותשנא רשע, אהב תלצדק את בריותי, א"כ רואים כמה הקב"ה לא רוצה שימותו הרשעים, ואיך ר' מאיר רצה שימותו.

ת. מדת חסידות.

 

ש. כמו כן מדוע ר' מאיר לא למד ממשה רבינו שנעמד להתפלל על עם ישראל שחטאו בעגל והקב"ה רצה לכלותם, ועכ"ז משה נעמד והתפלל על החטאים שהקב"ה לא יהרגם והקב"ה הסכים אתו.

ת. מלך שאני.

 

ש. הגמ' בברכות י' ע"א אומרת "הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר"מ והוו קא מצערו ליה טובא הוה קא בעי ר' מאיר רחמי עלוויהו כי היכי דלימותו וכו'". לכאורה קשה איך ר' מאיר רצה להתפלל עליהם שימותו, הרי בגמ' לעיל ז' ע"א מובא ההוא צדוקי דהוה בשבבותיה דר' יהושע בן לוי הוה קא מצער ליה טובא בקראי יומא חד שקל תרגנולא ואוקמיה בן כרעי' דערסא ועיין בה סבר כי מטא ההיא שעתה אלטייה, כי מטא ההיא שעתא ניים. אמר ש"מ לאו אורח ארעא למעבד הכי ורחמיו על כל מעשיו כתיב. וכתיב גם ענוש לצדיק לא טוב". א"כ קשה וכי ר' מאיר לא ידע ג"כ את הפסוקים האלו ורחמיו על כל מעשיו וענוש לצדיק לא טוב, א"כ מדוע רצה להתפלל שימותו. וכן קשה על ר' יהושע בן לוי, וכי מקודם לא ידע את הפסוקים האלו.

ת. טובתם שימותו (והכל לפי הענין).  

 

ש. ישנם אנשים רשעים בזמנינו שעושים צרות לעולם התורה, האם מותר לקלל ולומר עליהם ימח שמם.

ת. לא.[4]

 

ש. האם אכן צריך להתפלל על אותם רשעים שעושים צרות לעולם התורה שיחזרו בתשובה כמו שמצינו אצל ר"מ שהתפלל שיחזרו בתשובה, או שאצל ר"מ שאני ולא כל אחד יכול להתפלל.

ת. יכול.

 

ש. מצינו אצל משה רבינו לפני שהרג את המצרי, שבדק עד סוף כל הדורות האם עתיד לצאת ממנו איזה אדם טוב, ורק אז הרגו. האם מזה אפשר להוכיח שאסור לומר על שום אדם ימח שמו, כי אין אנו יודעים מה עתיד לצאת ממנו, חוץ מאנשים כמשה רבינו שרואים עד סוף כל הדורות, וממילא לנו אסור לומר על שום אדם ימח שמו.

ת. רק על גוים.

 

ש. שאלתי את הרב שליט"א האם מותר לומר בזמנינו על רשעים שעושים צרות לעולם התורה, שימותו וימח שמם, והרב שליט"א כתב לי שלא. נשאלתי על זה, העולם אומר שמרן הרב שטיינמן שליט"א קילל אחד מהרשעים חברי הכנסת שהוא נלחם נגד עולם התורה על ידי כל מיני גזירות וחוקים חדשים, ואמר עליו ימח שמו. ולכאורה איך אמר עליו ימח שמו, הרי אולי יצא ממנו בדורות הבאים אדם שיחזור בתשובה, כעין שמצינו אצל המן הרשע.

ת. שיחזרו בתשובה.

 

ש. בפסוקי דזמרה אומרים "ואת כל הרשעים ישמיד". לכאורה מדוע אומרים "ישמיד", הרי בחז"ל בברכות מצינו יתמו חטאים ולא חוטאים, כדי שיחזרו בתשובה ולא שימותו.

ת. א. ישמיד החטא מהם.

    ב. הכוונה הרשעה.[5] 

 

ש. האם מותר סתם לומר על ערבי ימח שמו.

ת. כן.

 

ש. הגמ' בברכות י' ע"א אומרת "הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר"מ והוו קא מצערו ליה טובא, הוה קא בעי ר' מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו וכו'". צ"ב מדוע רצה להתפלל עליהם שימותו, יכל להתפלל שלא יפריעו לו בלא שיצטרך שימותו.

ת. אין תפלה לשנות בחירה.

 

ש. עוד צ"ב, וכי בגלל שמפריעים לו כבר מותר להתפלל שימותו, אולי מוטל עליו לעבור דירה וכדומה, אבל מה ההיתר להתפלל שימותו.

ת. עושה להם טובה שלא יכשלו בעבירות.

 

ש. עוד צ"ב, מצינו שאברהם אבינו נעמד להתפלל אפילו על רשעים כסדום שהקב"ה לא יהפוך אותם, וזכה בשביל זה לדברים נשגבים כמבואר בחז"ל אהבת צדק ותשנא רשע, ואם על רשעים כסדום הבין אברהם שהקב"ה רוצה בקיומם ולא שימותו, א"כ מדוע ר' מאיר חיפש מיד להתפלל על הבריונים האלו שימותו.

ת. אחר שנתנו לנו תורה אפשר לשנותם.

 

ש. בסוף המעשה מצינו שר"מ התפלל שיחזרו בתשובה וחזרו בתשובה. צ"ב מדוע הוצרך להתפלל שיחזרו בתשובה, יכל להתפל לרק שלא יזיקו אותו והם ימשיכו בשלהם העיקר שלא יזיקו אותו, ואיזה דין יש להתפלל שיחזרו בתשובה.

ת. על בחירה אין תפלה.

 

ש. הגמ' בדף י' ע"א אומרת "כך מקובלני מבית אבי אבא אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים". כיצד הדין כשלא עלינו החרב מונחת בתוך צוארו מעט, האם צריך להפסיק להתפלל, כי הלשון בחז"ל "על צוארו", ולא בצוארו.

ת. כן. [6]

 

ש. הגמ' בברכות י' ע"א אומרת "אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים". מה באים למעט שאמרו "על צוארו" ולא בתוך צוארו.

ת. כי בתוך צוארו כבר נהרג.

 

ש. בגמ' בברכות י' ע"א מצינו שאפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים. ודעת הרב שליט"א שאם זה חלילה במצב שהחרב כבר חותכת בתוך צוארו, כבר לא צריך להתפלל כי הוא כמת. מעתה יש לעיין האם ל"ע המחלה הנוראה דומה לחרב בתוך צוארו של אדם, למי שהמחלה מקוננת עמוק בגופו באופן שהרופאים כבר התייאשו, האם צריך להתפלל שיבריא, או שזה דומה לחרב שכבר אין צריך להתפלל.

ת. לא דומה כלל.[7]

 

ש. האם באופן כזה שהרופאים התייאשו כי המצב מסוכן מאד, יהא מותר להתפלל, ומדוע לא נחשב שמתפלל על נס, והרי אין להתפלל על נס.

ת. אין זה נס.

 

ש. האם באופן כזה עדיף להתפלל רק שיהא לחולה את הטוב ביותר עבורו, שאז לא מבקשים דוקא נס, וזה מותר להתפלל.

ת. יתפלל שיחי'.


[1] בפירוש ענף יוסף על עין יעקב בסוגיא בברכות שם מאריך בקושיות אבל ראוי לדעת את יסוד דבריו וז"ל "כ יבאמת אותן בני אדם אשר רוצים להרשיע מדעת עצמם, בלי שום סיבה מסבבת אותן לזה, בלי ספק שלא תועיל עליהם ובשבילם בקשת אחרים. אמנם יש ויש אנשים כשרים בינונים אינם נוטים אל הרע מבחירת עצמם, זולת שאיזה סיבה חיצונית מחטיאו וכו' ועליהם תועיל תפלת אחרים מאת ד'.

[2] כן מצאתי בסידור אוצר התפלות בפירוש עיון תפלה וענף יוסף, שמדייקים שלא נזכר וכל עושי רשעה אלא וכל הרשעה לחוד, דהיינו החטאים ולא החוטאים, כי יתמו חטאים ולא חוטאים.

בשיעורי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל על ברכות עמוד נז' ראיתי שנשאל כן לדעת ברוריא איך מתפללים ברכת ולמלשינים וכל אויבי עמך מהרה יכרתו והזדים מהרה תעקר, הרי שמתפללים שיתמו חוטאים, והשיב, שדוקא ר"מ שידע להתפלל שייך תפלה זו שיחזרו בתשובה, אבל בעלמא קשה מאד להתפל לכן. ובפעם אחרת השיב, שבסידור אוצר התפלות מפרש כל הברכה שהיא על איבוד הרע ומלכות היצר הרע מהעולם ולא על עושי הרשעה.

בספר הערות למרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל על ברכות עמוד ס' הביאו נוס חאחר שיש לחלק בין רבים למועטים. שברבים קשה יותר שיהא אפשרות שישובו כולם בתשובה, אבל ביחידים שייך יותר להתפלל, ומעשה דר"מ היה ביחידים. ואכן פשטיה דקרא יתמו חטאים היינו שיענשו, וזה שייך לומר ברבים, ולא כדרשת חטאים ולא חוטאים.

מה שצ"ע, הרי עד כמה שמדובר מצד התפילה והשאר הקב"ה עושה, וכי יש משהו קשה אצל הקב"ה, א"כ מה אכפת לנו שזה רבים. 

אולם בספר ימלא פי תהלתך עיונים בתפילה עמוד רג' מביא שלפי גירסת הגר"א היא כרגע יאבדו ואח"כ אומר ותכניעם, משמע שמדברים על האנשים, וכן בתחילת הברכה אומרים ולמלשינים היינו על האנשים ולפי"ז אין הכא נמי אין זה כמו ברוריא אשת ר' מאיר.

[3] בגליון פרשת קורח תשע"ח שע"י הרב חנניה צ'ולק שליט"א מובא שאלה שמצינו בחז"ל בברכות י' ע"א שצריך להתפלל שיחזרו הרשעים בתשובה, ומצינו בברכות ז' ע"א שמשמים לא רוצים שהצדיק יוכל להעניש ולהרוג את הרשע, א"כ מדוע התפלל משה רבינו על עדת קורח שימותו, ולא התפלל עליהם שיחזרו בתשובה. ומביא שרבי חיים פלאג'י מביא את דברי חז"ל בילקוט שמעוני פרשת ואתחנן רמז תתכא' שהקב"ה אמר למשה רבינו שנמצאו בו שישה עונות שבגללם לא נכנס לארץ ישראל. ובין הדברים נזכר הבקשה של משה רבינו "אם בריאה יברא ה'", שמבואר דאע"פ שקורח ועדתו כפרו בה', נענש משה רבינו ע"כ שהתפלל שייענשו ולא התפלל שיחזרו בתשובה. הרי שאפילו על כאלו רשעים גמורים היה צריך להתפלל שעיחזרו בתשובה ולא יינעשו, ומשלא עשה כן, נזכר כאן איזה עון על משה רבינו.

והוסיפו בגליון בענין תפלת שמו"ע איך אומרים ולמלשינים אל תהי תקוה וכל הרשעה כרגע תאבד, ומדוע לא מתפללים שיחזרו בתשובה, אלאהביאו שהר"י בר יקר בספרו פירוש התפילות והברכות (ברכת המינים דף מט') ביאר דכל הענין שלא להטריח כלפי מעלה זה ע"י קללות ושבועות שמשתמשים בשם ד', אבל להתפלל שימותו הרשעים אין בזה טירחא כלפי מעלה.

עוד הביאו שהמהר"ל מפראג בבאר הגולה באר השביעי כתב שבתפילת ולמלשינים מתפללים שהרשע יעקר (דהיינו המעשים) ולא האנשים הרשעים יעקרו.

עוד הביא בגליון שיש מתרצים שהאפיקורס שמסית את ישראל לחטוא, הותר להתפלל עליו שימות, וכך כתב הרא"ש בגמ' בברכות דבמקום שמצערין יותר מדאי או רשעים יותר מדאי, מותר להתפלל שימותו.    

[4] בקונטרס עזרת אליעזר על תפילה ח"ג עמוד 347 הזכרנו את דברי הגה"צ ר' זידל אפשטיין זצוק"ל בענין האם מותר לומר ימח שמו על רשע בזמנינו, כי מי יודע מה יהיו הצאצאים שלו.  

[5] השאלה נשאלה בהזדמנות אחרת בלשון אחר קצת.

[6] בספר שמעה תפלתי עמוד קלז' מביא מחלוקת גדולי ישראל האם הכוונה רק בעת שמונחת על צוארו ועדיין לא חותכת בתוך צוארו, שרק אז אל יתיאש מן הרחמים, או שאפילו בעת שהתחיל החרב לחתוך. דדעת הגר"ש רוזובסקי זצוק"ל שהתפילה היא רק בעת שהחרב על צוארו ולא כחש"ו חותכת בתוך צוארו דהיינו בחולי גדול מאד רח"ל, אולם הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל אומר שגם בעת שהחרב חותכת, אל ימנע עצמו מן הרחמים. ובהג"ה מביא בשם המנחת חינוך דרק כשהחרב על צוארו ולא חותכת, ויש שחלקו מכמה ראיות שאפילו בזמן שחותכת.

עיין עוד באור יחזקאל ימים נוראים עמוד קמז' מה שכתב בענין.

[7] בשלמי תודה בהקדמה לקונטרס ירידת גשמים עמוד ע' מביא במה שאמרו חז"ל אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים, וביאר מרן הגרי"ז זצוק"ל על דרך משל שמוצא להורג ע"י השלטון מחמת שעשה עבירה שהעונש ע"ז מיתה וכמובן שבמשפט הוא השתדל להשיג את כל הפרקליטים המובחרים ועם כל זה לא הצליח, והגיש ערעור ע"ז וגם לא הצליח, ואח"כ ביקש חנינה מהמלך ותיארו בפני המלך את מצב משפחתו וגם זה לא עזר, ואז הובילו אותו למקום ההריגה להוציא לפועל את גזר דינו למיתת סייף והממונה להמיתו שולף את חרבו ומניח על צוארו, וזו החרב החדה שבמכה אחת תוציא את נשמתו וע"ז אומרים חז"ל שאפילו במצב כזה אל יתייאש אדם מן הרחמים ויתפלל ויקוה לה' שיצלנו ממות.   

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד