חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דף י:

דף י': 

ש. הגמ' בדף י' ע"ב אומרת שחזקיהו המלך שגנז ספר רפואות הודו לו. ומבואר ברש"י כדי שיבקשו רחמים. אבל קשה שעדיין זה פיקוח נפש שצריך ספר זה לרפאות חולים וצריך גם לעשות השתדלות, א"כ מדוע הודו לו על שגנז ספר זה.

ת. שיבקשו יעבור הפיקוח נפש. [1]

 

ש. עוד קשה, שבגמ' מבואר שגנז זאת כדי שיבקשו רחמים. וכי אדם שחולה ויעמוד הוא וכל משפחתו בתפלה ולא ילך לרופא ובית חולים, האם נאמר שעשה את שלו ולא צריך גם רפואה, הרי מדברים בכל האנשים ולאו דוקא בבעלי אמונה שאין להם ללכת לרופא, כי מה לרופא בבית ד', א"כ מדוע גנז ספר רפואות שלא יהא לאף אדם.

ת. אם יש אמונה לא יהו חולים.[2]

 

ש. בגמ' בדף י' ע"ב כתוב "נעשה נא עלית קיר קטנה" ונחלקו רב ושמואל מה בדיוק עשתה עבורו. האם נחלקו במציאות מה עשתה, ומה אכפת לנו מה עשתה עד שחז"ל ראו לכתוב זאת.

ת. לפרושי קראי. 

 

ש. הגמ' בברכות י' ע"ב מביאה את הפסוק של השונמית לבעלה "ונשים לו מטה ושולחן וכסא ומנורה". קצת צ"ב בסדר הפסוק, מדוע הזכירו מיטה לפני כל שאר הדברים.

ת. העיקר שיוכל לנוח.

 

ש. עוד צ"ב, מדוע נזכר שולחן לפני כסא, הרי הסדר הוא כסא ושולחן.

ת. כי השולחן העיקר.

 

ש. האם אפשר לומר בס"ד, בדורות הראשונים למדו תורה בעמידה, א"כ מיטה היה נצרך בעיקר לנוח מעט, אח"כ שולחן כדי ללמוד ועד כמה שזה בעמידה, לא צריך כ"כ כסא, ואח"כ כסא לצורך דברים אחרים, ומנורה רק ללילה.

ת. אולי.

 

ש. הגמ' בברכות י' ע"ב מביאה את דברי השונמית "ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא וכו' קדוש הוא מנא ידעה, רב ושמואל חד אמר שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו וחד אמר סדין של פשתן הציעה לו על מטתו ולא ראתה קרי עליו". צ"ב במה פליגי, הרי מסתבר ששני הדברים היו נכונים, שגם לא נראה זבוב על שולחנו וגם לא ראתה קרי על מיטתו, א"כ מדוע כל אחד הזכיר משהו אחר.

ת. מה מוכח בפסוק למה התפעלה טפי.

 

ש. האם אפשר לומר בס"ד, שזה ודאי ששני הדברים נכונים, אלא נחלקו איזה דבר מוכיח יותר על הקדושה, האם זבוב שלא עובר על שולחנו, או שלא ראתה קרי על מיטתו זה מוכיח יותר. אבל כו"ע מודים שאצל אלישע היה שני הדברים, שלא נראה זבוב על שולחנו ולא ראו קרי על מטתו.

ת. אולי.

 

ש. הגמ' בברכות י' ע"ב אומרת "וא"ר יוסי בר חנינא משום ראב"י אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל אלא במקום נמוך ויתפלל שנאמר ממעמקים קראתיך ד'". וכאן בגמ' הזכירו ר קפסוק אחד.

מיד הגמ' ממשיכה "תניא נמי הכי לא יעמוד אדם לא ע"ג כסא ולא ע"ג שרפרף ולא במקום גבוה ויתפלל אלא במקום נמוך ויתפלל לפי שאין גבהות לפני המקום שנאמר ממעמקים קראתיך ד' וכתיב תפלה לעני כי יעטוף". צ"ב מדוע בברייתא הגמ' הוצרכה להביא ב' פסוקים גם ממעמקים, וגם תפלה לעני, וכי לא די בפסוק אחד כדברי ר' יוסי בר' חנינא לעיל.

ת. קיצר. 

 

ש. מצינו בגמ' בברכות י' ע"ב שמבואר שאסור להתפלל במקום גבוה ולא ע"ג כסא וכדומה, כי זה דרך שררה וגאוה, ואין גבהות לפני המקום. מעתה יש לעיין לגבי ק"ש האם מותר לקרוא במקום גבוה על כסא וכדומה, שהרי בגמ' מבואר שאסור לקרוא ק"ש כשהוא מוטה על צידו כי זה דרך גאוה וכבוד, ולא מצינו שנאסר ק"ש כשעומד על כסא.

ת. לא יקרא.

 

ש. נשאלתי ע"י גבאי בית הכנסת לגבי ש"ץ שלא יכול בשמו"ע לסגור את רגליו לכוונם לרגל ישרה, ומקדימה פתוח ורחוק זה מזה הרבה, האם ליתן לו להיות ש"ץ בחזרת הש"ץ או שאחר יגש לחזרת הש"ץ.

ת. אין ראוי. [3]

 

ש. הגמ' בברכות י' ע"ב מביאה "ב"ש אומרים בערב כל אדם יטה ויקרא ובבוקר יעמוד שנאמר ובשכבך ובקומך". יש לעיין האם לב"ש זה גזירת הכתוב בלא טעם לבאר מדוע בלילה יטה ובבוקר יעמוד, או שיש בזה גם טעם, שהרי לכאורה זה אותו ק"ש.

ת. א. כדרך העולם.

    ב. גזירת הכתוב.

 

ש. עוד צ"ב לפי ב"ש כיצד הדין בקריאת שמע שבתפלת מעריב שבזה יוצאים ידי חובה, האם לשיטתו כולם יטו עצמם לקרוא דרך שכיבה, או שזה רק בק"ש שלא בתוך תפלת מעריב, אבל בק"ש שבמעריב אין הכא נמי ישב ויקרא כמו שמתפלל.

ת. בכל ק"ש.

 

ש. נפק"מ גם לגבי ק"ש של שחרית לב"ש, האם כשאמרו לעמוד, זה כשקורא ק"ש שלא בתוך שחרית, או שגם בתוך התפלה לפתע כולם צריכים לעמוד כשהגיעו לק"ש.

ת. צריך. [1] בעינים למשפט ציין לפירוש המשניות להרמב"ם בסוף פרק רביעי בפסחים שכתב שספר הרפואות היה ספר מחכמי התכונה ומרפה בעשיית צורות שונות בזמנים ידועים ע"פ מערכת הכוכבים דבר שאסור מן התורה, והמחבר לא חיברו שיתרפאו בו אלא ע"ד החכמה בטבע המציאות ולהבין ולהורות. עוד כתב שם הרמב"ם ואולי שהיה שם רפואות מסמי המות וע"י מרקחות שונות הם מועילים והם המיתו בהם.

וממשיך הרמב"ם, ועל הפירוש המפורסם ששלמה חברו וחזקיה גנזו כדי שיבטחו בה', הוא ענין גרוע שגם הרעב יבריא ע"י הלחם אז כבר נואש ולא ישען באלוקיו, אבל נודה לשם שהמציא לו מה שישביע וכו' כן יודה שהמציא לו רפואה ההיא וכו' .

באילת השחר על התורה פרשת נח פרק ו' פסוק יד' מביא בשם התשב"ץ קטן אות תמה' שכתב הא דאמרינן חזקיהו גנז ספר רפואות והודו לו ואם תאמר מאין בא ל וספר רפואות, ויש לומר כשהיה נח בתיבה היו עמו שדין רוחין ולילין והיו מזיקים אותו עד שנעשו רובם חולים וגם מפני ריח רע, עד שבא מלאך אחד ולקח אחד מבני נח והביא אותו לגן עדן ולמד אותו כל רפואות שבעולם ואותם רפואות כתבו בספר זה, נקרא ספר רפואות.

ומוסיף באילת השחר שזה חידוש, דאע"פ שכל קיומם בתיבה היה ע"י נס, מ"מ לענין זה הוצרכו להתנהג בדרכי הטבע ולימדם ספר רפואות. ועוד חידוש שהוצרך להכניסו לגן עדן בשביל ללמדו ולא לימדו בתיבה.

ומביא שהרמב"ם בפירוש המשניות בפסחים פ"ד והרמב"ן בהקדמתו לפי' החומש והרשב"א בשו"ת ח"א סימן תיג' בסוף דבריו כתבו ששלמה כתב את ספר רפואות ויתכן שכתבו כן מסברא, אמנם דברי התשב"ץ ע"כ או שהיה מקובל כן בידו מרבותיו או ממדרש או שנתגלה לו, דחידוש כזה לא אומרים מסברא.    

בספר אוהל יוסף על ברכות ח"א עמוד שצא' מביא בשם הגאון ר' אברהם גניחובסקי זצוק"ל שהבי אאת דברי החזו"א באמונה ובטחון א' שכתב ליישב את פירוש רש"י, דשאני אכילה מרפואות, דמחלה היא עונש והרפואה היא להסיר העונש, משא"כ אכילה דהיא עבודה, והרי חזינן דבעינן קרא דרפא ירפא שמותר לרפאות ולא בעינן קרא שמותר לאכול.

עיין עוד בשו"ת על הלכות שבת סימן שכח' בל"נ מה שנכתוב בזה.  

[2] בעינים למשפט כאן ציין לדברי הרמב"ן על התורה בפרשת בחוקתי על הפסוק וחרב לא תעבור בארצכם, שמי שנהג ברפואות הוא לא מעדת ד' ושחלקם בחיים ולא נאמר שנתנה רשות לחולה להתרפאות וברצות ה' אין לו עסק ברפואות וע"ש עוד.

[3] באגרות משה או"ח ח"ה סימן לח' אות ה' מצאתי שמדבר בענין האם יש לתת ריווח אצל האצבעות הרגליים כשמכוונים אותן לתפילה, וז"ל "ובדבר הא דאמר רבי יוסי ב"ר חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב בברכות דף י' ע"ב, המתפלל צריך שיכוין את רגליו שנאמר ורגליהם רגל ישרה. ופירש"י ע ליכוין את רגליו, שיהיו זו אצל זו, ופי' בורגליהם רגל ישרה, שיהיו נראין כרגל אחד, וכן פ' בתר"י ה' ע"א מדפי הרי"ף ד"ה המתפלל והובאו בב"י ריש סימן צה'. אבל בתר"י כתב, ויש שנוהגין ליתן ריוח למעלה אצל האצבעות משום דכתיב וכף רגליהם ככף רגל עגל ומסיק שאין זה כלום, שהרי בתלמוד לא הזכיר אלא שיכוין אותם ויסמכם בענין שידמו אחד והביאו הב"י אח"ז בד"ה ועל. הרי דגם הב"י סובר כרש"י והר' יונה, וכן פסק בשו"ע סימן צה' סעיף א', והט"ז סק"א כתב כן גם להטור, וכן הוא בשו"ע הגר"ז. ולכן אין לעשות כן, אף אם לא עשה מדעתו אלא ראה באבותיו שעשו כן, מאחר דהוא כהיש נוהגין שבתר"י שנדחה מהלכה. ואפילו אם נמצא איזה רבי בחסידים שהנהיג כן, והוא שייך לאותו הרבי, אין להניחו לעשות כן. אלא דהוא רק דין לכתחילה כיון דהצריכו בגמ' לעשות כן לכתחילה אין שייך לעשות באופן אחר, ובפרט ביו"כ שבעוד דברים נדמינו למלאכים, ולכן צריך לומר לו לשליח ציבור שיעמוד ברגלים ישרות וסמוכות זו לזו, ואם לא ירצה מחמת שאינו יכול יש להניחו. ואם מחמת שהוא אומר שכן למד מאבותיו ורבותיו ואינו רוצה לשנות, אין להניחו אף שכבר התפלל הרבה שנים שלא להחזיק באופן שעושה שלא כדין הגמ' שנפסק כן. דאף בדבר שאיכא מחלוקת והוא ממקום שעושין כחד מ"ד, הרי כשבא למקום שעושין כמ"ד השני צריך לעשות כפי מנהג המקום שנמצא עתה, וכ"ש כשהדין נפסק ואין טעם להחלוקין, לא שייך שיחזיק שיניחוהו לעשות שלא כדין.

וע"ש עוד אות ו', שצריך להסמיך כמה שיכול.   

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד