חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דף י"א:

דף יא.

ש. כשאוספים צדקה במשך התפלה, האם האדם פטור מליתן צדקה מצד שעוסק במצוה פטור מהמצוה.

ת. כן (אבל טוב שיכין).   

 

ש. ראש ישיבה וכדומה שבאו לביתו תלמידים בחול המועד להקביל פני רבו, ורוצה כעת ללכת להתפלל במנין הקבוע לו, כשיש עוד זמן ואפשרות להתפלל אח"כ במקום אחר, האם יכול לומר לאורחים שצריך ללכת להתפלל, או נחשב כעוסק במצוה שפטור מן המצוה ולא יכול לסלקם מעליו.

ת. כבר קיימו המצוה.

 

ש. כיצד הדין באופן שהראש ישיבה אמר להם שצריך ללכת והלך להתפלל ועי"ז כולם הלכו לביתם, האם תפלתו תפלה לצד שהיה עוסק במצוה שפטור המצוה, והאם צריך לחזור להתפלל.

ת. קיימו המצוה ותפלתו תפלה.

 

ש. העוסק במצוה בזמן ההדלקה, כגון חולים ומשמשיהם, האם צריך לעזוב את החולה ולרוץ לביתו להדליק נרות חנוכה.

ת. אם לא יפריע לחולה שום דבר עי"ז.

 

ש. היה עסוק במצוה ורץ ועזב את המצוה להדליק נר חנוכה, האם ברכתו ברכה לבטלה.

ת. לא (אבל לכתחילה יתכן שלא יברך).

 

ש. היה פטור מהדלקת נרות חנוכה כגון עוסק במצוה ובטעות אמר לאשתו שתדליק עבורו את החנוכיה כדין שליח ותברך בבית. האם אכן אשתו הוציאה אותו בהדלקת נרות, או עד כמה שהיה פטור בעת ההיא, לא שייך שתוציא אדם שפטור מהמצוה, ויצטרך אח"כ להדליק בעצמו נרות חנוכה עם ברכה כאילו לא הדליק עדיין.

ת. יכולה.

 

ש. המשתתפים בעת החופה נחשבים לעוסק במצוה של שמחת חתן, האם פטורים מליתן צדקה לעניים מדין עוסק במצוה שפטור מן המצוה.

ת. יתכן.

 

ש. הרוקדים בחתונה לכבוד החתן ועסוקים במצות שמחת חתן, האם פטורים מליתן צדקה לעני.

ת. כנ"ל.

 

ש. חתן שיושב בימי השבע ברכות בביתו עם אשתו הכלה לשמחה בדברים, האם נחשב לעוסק במצוה ויהא פטור מליתן צדקה לעניים שדופקים על דלת ביתו.

ת. כן. (ומ"מ ראוי להחמיר).

 

ש. חתן בימי השבע ברכות שעסוק לשמח את אשתו הכלה ונמצא עמה כל הזמן, מדוע לא נפטר מללכת להתפלל מדין עוסק במצוה שפטור מן המצוה, הרי ברגע שהולך להתפלל מפסיד את המצוה לשמח את אשתו בימים אלו.

ת. אדעתא דהכי נישאו.

 

ש. העוברים ברחוב ליד אולמות שמחה ורואים עתה חופה האם צריכים לעמוד שם או מכיון שלא מכירים את המשפחות ולא את החתן והכלה אינם צריכים לעמוד שם ולא חל עליהם כלל חיוב לבטל בשביל שמחת חתן וכלה.

ת. יעמוד רגע.[1] 

 

ש. אם גם העוברים ושבים ברחוב ליד אולמות שמחה צריכים לעמוד בשעת החופה כי כולם חייבים בשמחת חתן וכלה, האם שייך לומר שאלו שהולכים להתפלל מנחה נחשבים מתחילת ההליכה לבית הכנסת כעוסק במצוה של מנחה ופטורים מלעמוד בחופה מדין עוסק במצוה שפטור מן המצוה.

ת. כנ"ל. 

 

ש. כמו כן אלו שעושים קניות בחנות באותו רחוב שיש שם כמה אולמות שמחה, האם אפשר לפוטרם בגלל שעוזרים בקניות לבית ועסוקים בחסד או כיבוד אב וכך לא יצטרכו להמתין ליד החופה מדין עוסק במצוה פטור מן המצוה.

ת. כנ"ל. 

 

ש. אברך שהולך ללמוד עם בנו, האם יחשב כעוסק במצוה מעת ההליכה ללמוד ולקיים ולמדתם את בניכם ויהא פטור מלעמוד ליד החופה.

ת. כן.

 

ש. מי שעובר ברחוב שיש שם כמה אולמות ובשעה שעובר, נערכים שם כמה חופות בזה אחר זה, האם חייב לעמוד שם מדין המצוה של הכנסת כלה שמבטלין תלמוד תורה לכך ולא יוכל להמשיך בדרכו עד אחר כל החופות.

ת. יכול ללכת.

 

ש. הגיע לחופה סמוך לשקיעה והתחיל החופה ונזכר שעדיין לא התפלל מנחה, האם מותר לו ללכת משם להתפלל מנחה, או שנחשב לעוסק במצוה שפטור מן המצוה.  

ת. יתפלל מנחה תחלה.

 

ש. אם היה אסור לו להתפלל מנחה ולא הלך להתפלל, האם צריך להתפלל מעריב פעמיים בשביל תשלומי מנחה, או מכיון שהוא פטור מדין עוסק במצוה לא צריך להשלים.

ת. צריך.

 

ש. האם מי שמסתפר לכבוד שבת ויו"ט נחשב לעוסק במצוה ויהא פטור מליתן צדקה לעני בשעה שהוא באמצע להסתפר כעוסק במצוה שפטור מן המצוה.

ת. כן.

 

ש. מי שבימים של ערב סוכות עסוק בחיפוש ארבעת המינים, האם נחשב לעוסק במצוה ויהא פטור בשעה זו מליתן פרוטה לעני, או נחשב כעוסק בהכשר מצוה, כי המצוה היא רק בחג הסוכות.

ת. כן. (ומ"מ טוב שיתן).

 

ש. אדם בחול המועד סוכות בתפלת הלל כשמחזיק את הלולב לצורך הנענועים בהל לשיאמר אח"כ, האם נחשב לעוסק במצוה בעצם שמחזיק לולב ופטור ממצוה אחרת, או שבאמירת הלל שלא בזמן הנענועים עדיין לא נחשב לעוסק במצוה ויצטרך להסיר הלולב מידו ויתן צדקה לעני.

ת. כנ"ל.

 

ש. בחז"ל בסוכה מבואר שהיו כאלו שנהגו ללכת עם הלולב בידיבהם כל הזמן, האם כל הזמן שהלכו עם הלולב היו נחשבים לעוסק במצוה גם כשלא בזמן התפילה והיו פטורים ממצוה אחרת מדין עוסק במצוה.

ת. כנ"ל.

 

ש. אדם שבונה סוכה ובאמצע הבנייה בא אליו עני לבקש צדקה, האם נחשב לעוסק במצוה בעצם הבניה ופטור מליתן צדקה לעני משום עוסק במצוה פטור מן המצוה.

ת. כנ"ל. 

 

ש. מי שיושב בסוכה ושומע עני שדופק על הדלת לבקש צדקה, האם פטור מדין עוסק במצוה, ובפרט שהרי כל רגע שיושב בסוכה זה עוד מצוה, ואילו ברגע שהולך ליתן צדקה לעני, מפסיד הרבה מצוות בשביל מצוה אחת.

ת. תשבו כעין תדורו.

 

ש. אשה שעסוקה לנקות את הבית לכבוד שבת או חג, ולפתע דופק עני בדלת, האם נחשבת לעוסק במצוה ופטורה מליתן פרוטה מדין עוסק במצוה, או שנחשב רק הכשר מצוה ומתנה מועטת מותר לה ליתן, וממילא תצטרך להפסיק באמצע הנקיון וליתן צדקה.

ת. מצוה (ומ"מ טוב שתתן).

 

ש. אנשים שמנקים את ביתם בערב פסח מחמץ, האם נחשב שעוסקים במצוה כל הזמן ופטורים מליתן צדקה, או עוסקים רק בהכשר מצוה.

ת. עוסקים במצוה.

 

ש. מי שהולך לשרוף חמץ, האם נחשב לעוסק במצוה ופטור ממצוה אחרת, או עוסק בהכשר מצוה.

ת. כן עוסק במצוה.

 

ש. מתי נגמר המצוה של ביעור חמץ, האם רק כשהחמץ נשרף לגמרי או ברגע שהאיש זרק החמץ.

ת. כזורק עד שישרף.

 

ש. אם המצוה נגמרת רק בשעה שהחמץ נשרף כולו, מעתה אדם שהשליך חמץ לאש וממתין לראות האם החמץ נשרף, האם כל הזמן שעומד שם נחשב לעוסק במצוה ויהא פטור ממצוה אחרת לשיטות שגם באפשר לקיים שניהם פטור.

ת. יתכן.

 

ש. אנשים שהולכים בהכנסת ספר תורה ומלווים את הס"ת מהבית לבית כנסת, האם נחשבים לעוסק במצוה ופטורים ממצוה אחרת.

ת. יתכן.

 

ש. האם במצוה דרבנן אומרים דין העוסק במצוה פטור מן המצוה.

ת. כן.

 

ש. כשיש לפניו ב' מצוות, אחת דרבנן ואחת דאורייתא, האם צריך להתחיל במצוה דאורייתא כי זה יותר חשוב ממצוה דרבנן.

ת. נכון.

 

ש. התחיל במצוה דרבנן, והגיע לידו מצוה דאורייתא, האם מדין עוסק במצוה יהא פטור מלעשות מצוה דאורייתא.

ת. לא יפסיק.

 

ש. הגמ' בברכות יא' ע"א אומרת כיון שהגיע זמן ק"ש הטה ר' אלעזר וזקף ר' ישמעאל וכו' אמשול לך משל למה הדבר דומה מש ללאחד שאומרים לו זקנך מגודל וכו'". מדוע במשל הביא דוקא על ענין הזקן.

ת. שניכר.

 

ש. במשנה בברכות יא' ע"א אמרו "בשחר מברך שתים לפניה ואחת לאחריה ובערב מברך שתים לפניה ושתים לאחריה". ומבואר ברש"י ע"פ הירושלמי שבע ברכות הללו על שם שבע ביום הללתיך.

ילמדנו רבינו שליט"א האם יש טעם מדוע דוקא במעריב תיקנו שתים לאחריה ואילו בשחרית רק ברכה אחת לאחריה, ומדוע לא להיפך, שבשחרית יהא שתים לאחריה ובמעריב רק ברכה אחת.

ת. סוף היום.[1] עיין בקונטרס עזרת אליעזר עניני חתן וכלה שהארכנו בדעות שחולקים בענין, ובכל מה שקשור לשאר השאלות, שיש בחלק מהדברים מחלוקת שאר הפוסקים.  

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד