חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דף לא:

דף לא:

 

ש. התוס' בדף לא' ע"ב כתבו שאע"ג שלא מדובר כאן בדבר שאינו הגון שעושה איסור מדאורייתא דאז יש חיוב תוכחה מדאורייתא של הוכח תוכיח, אלא בדבר שאינו הגון הכוונה מדרבנן וכדומה. מעתה האם בדבר כזה שהוא לא איסור דאורייתא אלא אינו הגון וצריך להוכיח כפי שלומדים מעלי שהוכיח לחנה, האם זה חיוב או ראוי ועצה טובה לעשות כן כשדואג לשני ולא מחויב בזה.

ת. מצוה.

 

ש. אם באמת הכוונה לפי תוס' שבדבר שאינו הגון מדרבנן שלומדים מכאן שצריך להוכיח אין זה חיוב אלא ראוי, האם לפי"ז אפשר לפרש מדוע נקטו חז"ל בלשונם "הרואה בחבירו דבר שאינו הגון", ולא נקטו הרואה בשני וכדומה, כדי להשמיענו שאין כאן חיוב ללכת להוכיח ולהעיר, אלא כשזה דומיא דחבירו שאכפת לך ממנו ואתה באמת רוצה בטובתו, ראוי שתוכיח, וצריך שיהא דומיא דחבירו ולא לסתם אדם.

ת. צריך משמע חייב.

 

ש. הרמב"ם בפרק ו' מהלכות דעות הלכה ז' כתב "הרואה חבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה מצוה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך". מהרמב"ם מדייקים בפשטות שאפילו  על דבר שאינו הגון שיש מצוה להוכיח, זה נלמד מקרא דהוכח תוכיח את עמיתך, לפי"ז צ"ב אז מה לומדים מהסוגיא של עלי וחנה, הרי בגמ' בברכות מבואר שלמדו מעלי וחנה שצריך להוכיח על דבר שאינו הגון ולא קשור כלל לפסוק הוכח תוכיח.

ת. אינה עבירה אלא דבר שאינו הגון.[1]

 

ש. המהרש"א בברכות שם בתחילת הסוגיא כותב בחידושי אגדות, שהגם שחז"ל אמרו שהרבה הלכות בשמו"ע אפשר ללמוד מחנה, אין הכוונה שלומדים זאת רק מחנה ואי אפשר ללמוד מפסוקים אחרים, כי ודאי שיש הלכות בשמו"ע שאפשר ללמוד מעוד פסוקים, כמו הדין שצריך לכוין לבו בתפלתו שלומדים מהפסוק, תכין לבם תקשיב אזנך אלא הפשט שאפשר ללמוד גם מחנה.

עפי"ז רצה אחד מבני החבורה לבאר את הרמב"ם שלא יקשה מסוגיין, שהגם שאמרו בגמ' שדבר שאינו הגון שצריך להוכיח לומדים מחנה, אין כוונה רק מחנה, אלא הכוונה גם מחנה אבל אפשר ללמוד מעוד פסוקים. א"כ סובר הרמב"ם, שגם דבר שאינו הגון מדרבנן שצריך להוכיח לומדים מהפסוק הוכח תוכיח, הגם שאפשר ללמוד גם מחנה. ולכן הרמב"ם לא הזכיר את הילפותא מחנה, כי עיקר הלימוד הוא מהוכח תוכיח.

ת. גם למה לי.

 

ש. הגמ' בדף לא' ע"ב אומרת שחנה אמרה לעלי "לא אדון אתה בדבר זה ולא רוח הקודש שורה עליך שאתה חושדני בדבר זה". מה התכוונה חנה באומרה "לא אדון אתה בדבר זה", די במה שאמרה שלא שורה עליו רוח הקודש.

ת. שני דברים.[2]

 

ש. האם יש הבדל בכח התורה להגין על מי שקרוב לצדיק יותר ממי שגר במרחק מהצדיק, או שכח ההשפעה אותו הדבר לא שנא קרוב לא שנא רחוק.

ת. חנה תוכיח שעמדה קרוב לעלי כמש"כ הח"ס.[3]

 

ש. הגמ' בברכות לא' ע"ב אומרת "ויען עלי ויאמר לכי לשלום אמר רבי אלעזר מכאן לחושד את חברו בדבר שאין בו שצריך לפייסו ולא עוד אלא שצריך לברכו שנאמר ואלוקי ישראל יתן את שלתך".

לכאורה צ"ב היכן מרומז במילים לכי לשלום שצרייך לפייס אותה ומזה למדו חז"ל שצריך לפייס את מי שחשד בו.

ת. עצם הדבר שדיבר אתה. [4]

 

ש. ת"ח שליט"א שאל שאלה עצומה האחרת, מה חז"ל כאן חידשו הלכה מעלי וחנה שצריך לפייס את מי שחשדו בו, הרי המשנה ביומא אומרת במפורש שאין יום הכפורים מכפר ע לעבירות של בין אדם לחבירו עד שירצה את חבירו, וכתב הרמב"ם (בפ"ב מהלכות תשובה הלכה ט') "ואפילו לא הקניט את חבירו אלא בדברים צריך לפייסו ולפגע בו עד שימחל לו". הרי שגם במי שהקניט חבירו בדברים צריך לפייסו, וכל זה בכלל המשנה ביומא שיום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו,  ומה החידוש בסוגיין.

ת. אין זה בין אדם לחברו שחברו  לא ידע כלל מזה. [5]

 

ש.  ראיתי בספרים ששואלים שאלה אחרת, מדוע הרמב"ם השמיט את הסוגיא בברכות שהחושד את חברו בדבר שאין בו שצריך לפייסו ולא עוד אלא שצריך לברכו.

ת. כלל זה במש"כ בפ"ק מתשובה. [6]

 

ש. הדין שצריך לברך את מי שהוא חשד בו, האם זה מדיני הפיוס או דין צדדי.

ת. דין פיוס.

 

ש. לכאורה אם הדין שצריך לברך את מי שחשד בו בדבר שאין בו זה מדיני הפיוס, מדוע במשנה ביומא שמוזכר שצריך לרצות את חבירו, לא נזכר הענין שצריך לפייס ולברך את חבירו, הרי אם זה מדיני הפיוס, א"כ כל זמן שלא מברכו, חסר בעצם הפיוס, ומדוע לא הזכירו זאת במשנה.

ת. היינו הך.

 

ש. האם מזה אפשר להוכיח, שהדין לברך את מי שחשד בו שכתוב בסוגיין, אין זה כלל מדיני הפיוס ולכן לא נזכר במשנה ביומא. ועפי"ז מיושב כל הקושיות בס"ד, הרמב"ם לא השמיט את הדין שצריך לפייס חבר ושלומדים מסוגיין, כי זה כבר משנה ביומא שהרמב"ם הזכיר בהלכות תשובה. ומה שלא הזכיר את הענין שצריך לברך את מי שחשד בו כמו שמצינו אצל עלי שאמר לחנה "ואלוקי ישראל יתן את שלתך", כי זה לא מדיני הפיוס. זה עוד דין שראוי לברך מי שנמצא בצרה כמו חנה. ולכן הדין לברך את מי שחשד ופגע בחבירו לא נזכר כלל במשנה ביומא. ולא עוד, שהמהרש"א בחידושי אגדות כותב שהרבה דברים שלמדו מחנה, לומדים כבר מעוד פסוקים, רק שאפשר ללמוד גם מי חנה. א"כ ר' אלעזר לא בא לחדש דבר, הוא ג"כ ידע את המשנה ביומא, רק אמר שאצל חנה גם רואים כן, וגם רואים את ענין הברכה שעלי בירך אותה. וזה לא מדיני הפיוס, א"כ הרמב"ם הזכיר רק את הדין של המשנה ביומא ששם זה החידוש של פיוס, וכאן הזכירו בברכות שגם מחנה רואים כן.

ת. אינו נראה.    

 

ש. הגמ' בדף לא' ע"ב אומרת "מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שקראו להקב"ה צב-אות עד שבאתה חנה וקראתו צב-אות. אמרה חנה לפני הקב"ה רבש"ע מכל צבאי צבאות שבראת בעולם קשה בעיניך שתתן לי בן אחד. משל     למה הדבר דומה למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו בא עני אחד ועמד על הפתח וכו'". לאיזה צורך הוסיפה חנה את המשל, וכי לא די בעצם בקשתה.

ת. להבין היטב. [7]

 

ש. הגמ' בברכות לא' ע"ב אומרת "אמרה חנה לפני הקב"ה, רבש"ע שלשה בדקי מיתה בראת באשה, ואמרי לה שלשה דבקי מיתה ואלו הן נדה וחלה והדלקת הנר כלום עברתי על אחת מהן". אומר רש"י "נדה וחלה והדלקת נר של שבת וכו'". מה הוסיף רש"י "והדלקת נר של שבת". פשיטא שהכוונה לנר שבת.

ת. לאופקי חנוכה.

 

ש. בדף לא ע"ב מובא ששמואל הורה הלכה בפני רבו וחייב מיתה. ומכיון שחנה אמרה אל הנער הזה התפללתי לא הרג את שמואל. מה ביאור הדברים, הרי חייב מיתה ומה אכפת לגבי ההלכה הטענה אל הנער הזה התפללתי.

ת. תפלתה הועילה.[8]

 

ש. הגמ' בברכות לא' ע"ב אומרת "אל הנער הזה התפללתי א"ר אלעזר שמואל מורה הלכה בפני רבו היה וכו' וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה וכו'". לבסוף עלי לא הרג את שמואל. ומבואר שהכל היה תלוי בידו אם למחול לשמואל או לא. מדוע עלי כ"כ הקפיד בתחילה עד כדי שרצה להרוג את שמואל.

ת. ללמד הלכה.

 

ש. הגמ' ממשיכה "אמר לה שבקי לי דאענשיה ובעינא רחמי ויהיב לך רבא מיניה וכו'". מנין עלי היה כ"כ בטוח שיצליח לתת לחנה בן אחר ועוד גדול יותר משמואל, הרי ידע כמה היתה עקרה עד שזכתה לבן הזה, הרי שלא פשוט כ"כ עד שזכתה לבן, וכי הוא פתאום יוכל להתפלל ולתת לה בן גדול ממנו.

ת. שהגיע לה.  

 

 

 

 

 [1] בברכת אברהם על ברכות עמוד קמג' כתב דמאחר שאין זה פשוט ומבואר בתורה, צריך ללמוד מעלי הכהן, וע"ש עוד. ועיין בעינים למשפט על לא' ע"ב.

[2] בשיעורי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל על ברכות עמוד שלט' הביא בשם השפתי חכמים שביאר, שהנה חז"ל אמרו בשבת צז' ע"א שהחושד בכשרים לוקה בגופו והיינו שנמצא בגופו עצמו אותו הדבר שחשד באחרים. וזהו שאמרה לו לא אדון אתה בדבר זה, שגם אתה אינך נקי בדבר זה שאתה חושדני.

בשיעורי דעת לגאון ר' יוסף ליב בלאך זצוק"ל (שיעורי דעת ח"ב עמוד ריג') כתב לבאר "רצתה להדגיש במבטא זה, כי החשד שחשד אותה הוא רק מפני שנמשך והלך אחרי ההרגש הראשון המתעורר באדם למראה עיניו ואילו היה אדון על עצמו באותה שעה, לשלוט ברגשותיו ורשמיו הראשונים, היה מביא אותם בכור המבחן ולא היה רואה לעינים אלא ללב, כי אדם גדול כעלי הלא יש לו הרבה דרכים וסימנים שעל ידיהם יוכל להכיר ולראות את האמת, שאמנם אשה קשת רוח לפניו. ושני דברים הם שעוררתה אותו חנה עליהם, לא אדון אתה בדבר זה ולא רוח הקודש שורה עליך, כי אילו היתה רוח הקודש שורה עליו עתה, הלא היה יודע ברוח הקודש את מצבה, וגם לא אדון הוא בדבר זה, שאם היה אדון ומשגיח על עצמו באותה שעה, לפלס במאזני שכלו את רשמיו, אז היה לו לבוא לידי מסקנה נכונה מצד החכמה ולא היה חושד בה וכו'".

עוד הביא בשיעורי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל להקשות, מה הענין שאמרה לו שאין לו רוח הקודש , לגבי הענין לדון לכף זכות. אלא הביא שביאר הגר"א, דהנה השימוש באורים ותומים אפשר רק ע"י רוח הקודש, שעי"ז ידע הכהן גדול כיצד לצרף את האותיות המאירות בחושן. ובשעה שעלי שאל באורים ותומים, האירו לו האותיות ה, כ, ר, ש, ועלי קרא אותן כאילו הן אומרות שכרה, ולכן חשבה לשכורה. ואמרה לו חנה שאילו היה עליו רוח הקודש היה קורא זאת נכון "כשרה", שהכוונה כשרה אמנו. ומה שטעית בצירוף האותיות, הרי זה ראיה שלא שורה עליו רוח הקודש, ולכן דנת אותי לכף חובה. 

ושמעתי שהטעם שאמרה לו כשרה אמנו שהיא מתפללת כמותה.

[3] בשבט הלוי על בראשית עמוד רפה' מביא בשם הרדב"ז בתשובותיו סימן תתקי' בענין מקום תפלה ובמעלת המתפלל בקרבת רבו, כי בהביט האדם אל מי שדעתו נוחה בו, נפשו מתעוררת אל הכוונה השלימה ודעתו מתרחבת ולבו שמח ונחה עליו אז רוח ד' וכו'. ומוסיף השבט הלוי וזה מקדושה הנשפעת בסביבת הצדיק, ומציין לספורנו ויקרא כו' יב', ויערות דבש ח"ב דרוש יד. 

[4] הפני יהושע כתב לתרץ שמדוע הקדים בתחילה לומר לה לכי לשלום ואח"כ לברך אותה שאלוקי ישראל יתן שאלתך, הרי קודם צריך לברכה ואח"כ לומר לה לכי לשלום, ומזה שהקדים, בהכרח שאין זה כיון שנפרד ממנה אלא דרך פיוס. ועוד שמתוך הפסוקים נראה שדבר זה היה בכלות הרגל והיו צריכים עדיין להשאר ללון שם עד למחרת בבוקר, וכיון שהיו נפטרים ממנו רק בבוקר, למה הקדים לומר לה לכי לשלום, מזה מוכח שהיה דרך פיוס.

[5] עיין בברכת אברהם על ברכות בסוגיא שכבר עמד בזה.

[6] עיין בעינים למשפט ובמשמר הלווים.

[7] בספר ימלא פי תהלתך ח"א עמוד ט' עמד בזה מרן הרב שטינמן שליט"א מה הוסיפו במשל, ומדוע אין כל אחד יכול לטעון כטענת חנה כדי שיזכה בבן. וע"ז ביאר, דלא כל אחד נמצא במדרגה גבוהה בעת תפלתו. והנה חנה בעת תפלתה התבוננה בבריאה שיש כ"כ הרבה צבא להקב"ה, וזהו הסעודה. והקב"ה עומד ומחלק אושר בל סוף לכולם, ובזה רצתה חנה שגם לה יהא בן שיעמוד לשרת לפני ד' יתברך, שגם היא רוצה איזה פרוסה מהסעודה, ממה שהקב"ה מחלק אושר לעובדים אותו. וזה מה שנקטו חז"ל במשל שנדחק ונכנס למלך. שזה לא כ"כ בקלות לזכות לכזה התרוממות שיהא במדרגה לדבר עם הקב"ה, ובזה היא זכתה שנתקבלה תפלתה. כי רק מי שמתאמץ לעמוד לשרת לפני ד', מוסר נפשו עבור שמו יתברך, הוא זוכה להתקרב להשי"ת, שאח"כ יוכל לעמוד לבקש כמו חנה.

וראו להוסיף שהנה חז"ל המשיכו במשל, אמר להם תנו לי פרוסה אחת ולא השגיחו עליו ודחק ונכנס אצל המלך". מה שהם לא יכלו להשגיח עליו, כי הרי כאן בנמשל מדובר שרצתה לבקש בן, ומפתח ש לחיה מבואר בתענית ב' ע"א שזה אחד מג' מפתחות שנשארו בידים של הקב"ה, א"כ אף אחד לא יכול לעזור ליתן לה בן כי אם הקב"ה בעצמו. לכן במשל ג"כ הזכירו שהם לא השגיחו בו עד שנדחק אצל המלך בעצמו.  

[8] בפירוש עץ יוסף על עין יעקב הקשה שאם עפ"י דין סבר עלי שמגיע עונש מיתה לשמואל, מה מועיל שצווחה. ותירץ, דברמ"א ביור"ד מבואר בסימן רמב' סעיף ג' שאם יש לתלמיד ראיה לדבריו מותר לחלוק על רבו, ומה שהקפיד עלי, על כבודו הקפיד ואינו חייב כלל, וע"ז היה יכול למחול.

בעצם דברי חנה, כתב המהרש"א בחידושי אגדות דאמרה לו דבזה חביב לי שנולד לי ע"י תפלתי משיולד לי אחר ע"י תפלתך.

בעיון יעקב הביא דאיתא במדרש בשם אגדות שמואל בכל יום ויום היתה בת קול יוצאת ומפוצצת בכל העולם כולו ואומר עתיד צדיק אחד לעמוד ושמו שמואל וכל אשה שהיתה יולדת בן היתה מוציאה שמו שמואל וכיון שהיו רואין את מעשיו היו אומרים אין זה שמואל וכיון שנולד זה ורואין את מעשיו אומרין כמדומין אני שזה הוא עכ"ל. וסיים העיון יעקב להכי אמרה אל הנער הזה התפללתי הזה דייקא שזה הוא שיצא עליו הקול ואשר יאמר עליו כי הוא זה.

ונראה להוסיף מה ששמעתי בשם מרן הרב שטינמן שליט"א, שהרבה נשים רצו לזכות בבן צדיק כזה כשמואל ולכן גם הן נתנו לבניהם השם שמואל, ועכ"ז לא זכו שיוולד אצלם שמואל הנביא. מדוע רק חנה זכתה, אלא ביאר, כל הנשים לא עשו כלום בכדי לזכות לבן צדיק כשמואל, הסתפקו רק בקריאת השם שמואל וחשבו שבזה יועיל להם, אולם חנה כסדר עמדה והתפללה לזכות שאותו בן צדיק שמואל הנביא יצא ממנה, ובגלל שהתפללה ע"ז כל הזמן, זכתה למעשה ששמואל הנביא יצא ממנה.

בחידושי הגר"א על ברכות הקשה מנין ידעה שזה הוא הנער שהתפללה עליו. ועוד, מה אכפת לה אם עלי יתן לה נער אחר רביה מיניה כמו שהבטיח, וביאר, שכיון שחנה התפללה שיהא לה בן לא ארוך ולא גוץ נמצא שדעתה היה שיהא בינוני בכל דבריו. וכיון שעלי רצה ליתן לה ילד אחר רבה מיניה, בעל כרחך לא יהא בינוני ויהיה עין הרע שולט בו, לכך אמרה אל הנער הזה התפללתי. והוסיפו שם עוד שכתב הגר"א שסתם שיתן לה בן אחר כמו הראשון בודאי אינו כדאי לה צער מיתתו זה זה ועיבור לידה וגידול השני אם לא יהיה עדיף מן הראשון, ולכך אמר לה שיתן לה רבה מיניה, והיא אמרה לו אל הנער הזה דוקא, ולכן אינו כדאי לה החילוף ושישאר הנער הזה. 

בשיעורי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל על ברכות עמוד שמא' מביא קושית האחרונים הרי שמואל קטן היה ולאו בר עונשין ואיך שייך לומר שחייב מיתה בידי שמים מדין המורה הלכה בפני רבו. ותירץ, שכאן רצה להעניש את שמואל לא מדין האיסור אלא בודאי היה צער לעלי שנוכח שלא ידע את ההלכה, ואף בזיון היה לו בזה ולכן נענש שמואל מחמת הצער שגרם לעלי ולא מחמת העבירה.

מביאים שם בהערות שעצם הפגיעה בכבוד הרב היא הממיתה בעצמה כמבואר במהרש"א, וזהו כדברי הגר"ח שמואלביץ זצוק"ל שאש שורפת ולא מבחינה בין גדול לקטן, כי בין אדם לחבירו זה אש וכ"ש בשעה שזה פוגע בכבוד הרב.

בספר הערות ממרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל על מסכת ברכות עמוד רעח' הביאו נוסח אחר שתירץ, שאף שלא עונשים קטן במיתה בידי שמים, מ"מ משום ערכו רצה לעונשו, והיינו דמה שאין עונשים קטן אין זה משום שאינו עובר עבירה אלא שהוא חטא קלוש יותר עבורו, ולדידיה משום גדלותו בחכמה רצה להענישו .

לפי"ז מבואר היטב דברי רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א בתשובתו שתפילתו הועילה שלא יענישו אותו על החלק שנוגע לו.

בספר ומתוק האור בראשית ח"ב עמוד קנב' שואל שאלה עצומה, שאם עלי יכל למחול על כבודו, מעיקרא מדוע לא מחל גם בלא בקשת חנה, ותירץ, ידוע שהסבא של שמואל היה קורח כמבואר ברש"י במדבר טז' ז' שראה קורח ששלשלת גדולה עתיד לצאת ממנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרן. כאשר ראה עלי ששמואל מורה הלכה בפני רבו, התעורר בלבו מחשבה, שמא הוא מושפע מהסבא קורח שהיה בעל מחלוקתו. שאם בגיל שנתיים מורה הלכה בפני רבו, מי יודע מה יעשה לכשיגדל, ולכך ביקש עלי להורגו, עד שחנה אמרה לו, שמואל הזה לא קשור לסבא קורח, שהרי היתה עקרה ששברה את שלשלת הדורות הקודם, ואין קשר בין שמואל לקורח, ואז קיבל עלי את טענתה, והשאיר את שמואל שגדל ששקול שמואל כמשה ואהרן.   

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד