חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פרשת כי תשא

שאלה:
בפרשת השבוע פרשת כי תשא ישנו מנהג המיוחד לבני ק"ק תימן המקיימים עד היום תקנת חז"ל לתרגם קריאת התורה בציבור [וכפי דעת רבינו הרמב"ם ועוד הרבה ראשונים שתקנה זו לא בטלה אף בזמנינו שלכאורה בטל הטעם ואכמ"ל], והוא שלא לתרגם פרשת מעשה העגל השני כפי הדין המובא במשנה ובגמרא (מגילה, ס"פ הקורא עומד כה, א-ב) וברמב"ם (פי"ב מהלכות תפלה הי"ב). מה שיטות הגאונים והראשונים בזה?
תשובה:
ישנם ה' שיטות בדין מעשה העגל השני הנקרא ולא מתרגם:
[א]  משמעות דברי רש"י שהעמיד הטעם משום ויצא העגל הזה, דרק ה' פסוקים הראשונים בכלל.   [ב]  שיטת רב האיי וכדמשמע בירושלמי לפי דרכו של מהרי"ץ, דהטעם משום כבודו של-אהרן ולכך מלבד ה' פסוקים אלו אף חלקו של קרא דויגוף אינו מתרגם.  [ג]  הרי"ף ורבינו העלו דמלבד ה' פסוקים הראשונים גם כל פסוק דויגוף אינו מתרגם וכן הוא מנהגנו ק"ק תימן.   [ד] יש הגורסים ברי"ף דכל הפרשה עד ויגוף אינו מתרגם, וכן מבואר ברבינו ירוחם.   [ה] שיטת הגאונים שלא לתרגם כל עניין מעשה העגל השני כ"א פסוקים, [ומיעטו קרא דויעמוד משה שאינו מעניין מעשה העגל או עונשו].
כל הנ"ל רק תמצית המאמר שפורסם, שאר פרטי דיני המקראות שאינם מתרגמים, מבוארים בס"ד בקונטריס תרגום קריאת התורה, יזכני המב"ה להוציאו לאורה בקרוב, אכי"ר.
הצב"י אביחי שרעבי יצ"ו 05041-39964   AVISH964@GMAIL.COM
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד