חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תורת בין אדם לחבירו

בגנות מידת הגאווה
מאת הרה"ג אליהו רוט זצ"ל מנהל רוחני בישיבת בית שמעיה, בשיעור בספר מסילת ישרים, שמע בשילוב טקסט.
13/06/2012

להאזנה בחלון נפרד לחץ כאן

אמנם, כמו שדברנו במצות שהיה הצורך להנקות בם יותר, דהיינו, ממה שרגילות בני האדם ליכשל, כן נדבר במדות הראשיות באריכות עיון יותר, מפני רגילותנו בם, והם: הגאוה, הכעס, הקנאה והתאוה. הן כל אלה מדות רעות אשר רעתם ניכרת ומפורסמת, אין צריך לה ראיות, כי הנה רעות בעצמן ורעות בתולדותיהן, כי כולן חוץ משורת השכל והחכמה, וכל אחת כדאי לעצמה להביא את האדם אל עבירות חמורות.

על הגאוה מקרא מלא מזהיר ואומר (דברים ח): ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך. על הכעס אמרו ז"ל: כל הכועס יהיה בעיניך כאלו עובד עבודה זרה. על הקנאה והתאוה שנינו בהדיא (אבות פ"ד): הקנאה והתאוה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אמנם, העיון המצטרך בם הוא להמלט מהם ומכל ענפיהם, כי כולם כאחד סורי הגפן נכריה. ונתחיל לדבר בם ראשון ראשון.

הנה כלל ענין הגאוה הוא זה, שהאדם מחשיב עצמו בעצמו, ובלבבו ידמה כי לו נאוה תהלה. ואמנם, זה יכול לימשך מסברות רבות מתחלפות, כי יש מי שיחשיב עצמו בעל שכל, ויש מי שיחשיב עצמו נאה, ויש שיחשיב עצמו נכבד, ויש שיחשיב עצמו גדול, ויש שיחשיב עצמו חכם. כללו של דבר, כל אחד מן הדברים הטובים שבעולם אם יחשוב האדם שישנה בו, הרי הוא מסוכן מיד ליפול בשחת זה של גאוה. אך אחרי שקבע האדם בלבו היותו חשוב וראוי לתהלה, לא תהיה התולדה היוצאת מן המחשבה הזאת אחת בלבד, אלא תולדות רבות ומשונות תצאנה ממנה ואפילו הפכיות נמצא בהן ונולדות מסבה אחת ושתיהן לדבר אחד מתכונות.

הנה ימצא גאה אחד שיחשוב בלבו שכיון שהוא ראוי לתהלה והוא מיוחד ורשום במעלתו כפי מחשבתו, ראוי לו גם כן שיתנהג בדרך מיוחד ורשום בכבוד רב, בין בלכתו, בין בשבתו, בין בקומו, בדיבורו ובכל מעשיו לא ילך אלא בנחת גדול, עקבו בצד גודלו, לא ישב אלא אפרקדן, לא יקום אלא מעט מעט כנחש, לא ידבר עם הכל אלא עם נכבדי העם, וגם ביניהם לא ידבר אלא מאמרים קצרים כמאמרי התרפים, וכל שאר מעשיו.

בתנועותיו, בפעולותיו, במאכלו ובמשתיו, במלבושיו ובכל דרכיו יתנהג בכבדות גדול כאילו כל בשרו עופרת וכל עצמיו אבן או חול.

וימצא גאה אחר שיחשוב שלפי שהוא ראוי לתהלה ורב המעלות, צריך שיהיה מרגיז הארץ ושהכל ירעשו מפניו כי לא יאות שיהרסו בני האדם לדבר עמו ולבקש ממנו דבר, ואם יעפילו לעלות אליו יבהלם בקולו וברוח שפתיו יהומם בענות להם עזות, ופניו זועפות בכל עת ובכל שעה. ויש גאה אחר שיחשוב בלבו שכבר הוא כל כך גדול ומכובד על שאי אפשר לכבוד שיתפרש ממנו ואינו צריך לו כלל, ולהראות הדבר הזה יעשה מעשים כמעשה העניו ויפריז על מדותיו להראות שפלות גדול וענוה עד אין חקר, ולבו מתנשא בקרבו לאמר, אני כל כך רם וכל כך נכבד, שכבר איני צריך לכבוד, ואין לי אלא לוותר עליו, שכבר רב הוא אצלי.

וימצא גאה אחר, שרוצה להיות נרשם הרבה במעלותיו ולהתיחד בדרכיו, עד שלא די לו שיהללוהו כל העולם על המעלות אשר הוא חושב שיש בו, אלא שרוצה שעוד ירבו להוסיף בתהלתו שהוא העניו שבענוים ונמצא, זה מתגאה בענוותו ורוצה בכבוד על מה שמראה עצמו בורח ממנו. והנה גאה כזה ישים עצמו תחת קטנים ממנו הרבה או תחת נבזים שבעם, שיחשוב להראות בזה תכלית הענוה, וכבר לא ירצה בשום תואר מתוארי הגדולה וימאן בכל העילויים ולבו אומר בקרבו, אין חכם ועניו כמוני בכל הארץ.

ואמנם, גאים כאלה אף על פי שלכאורה מראים עצמם ענוים, לא יבצרו מכשולות להם, שבלי ידיעתם תהיהקרא עוד
הנושא אשה לשם ממון
9/02/2012
דעלך סני...זו היא כל התורה! (שבת לא.)
ואהבת לרעך...זהו כלל גדול בתורה! (ירושלמי נדרים פ"ט)


נספח לקונטרס

לא הייתי מעז לצטט את הדברים האלו אשר לפניכם ולתת להם בכך פרשנות אלא לאחר מסמך שקיבלתי מת"ח לאחר הדפסת הקונטרס, וזה לשונו. בספר הזכרון "חזון חיים" על הגר"ח קרייזוירט זצ"ל, מובא בשמו של הרב מטשיבין זצ"ל, ששהה בבוכרה בברחו מפני אימת הצורר, שגדולי המקובלים בבוכרה לימדוהו, שסיבת החורבן הנורא והגלות המתמשכת, הינה עיקוב בנות רבות מלהינשא, עקב חוסר יכולת הוריהם העניים לתת נדוניה כנדרש!.. לא מצאתי את הספר, אך ידוע לכל שהגאון מטשיבין לא נחשד באמונות ודמיונות זרות... ועי' ספר השם עמוד קיח וז"ל "ולעתיד יגיד לצדיקים כל המחשבות כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים (עמוס ג, ז), וסוד ה' ליראיו (תהלים כה, יד), ואת ישרים סודו (משלי ג, לב)."
וע"כ הביא דברים מבהילים מספרה המיוחד במינו מאת ניצולת שואה חרדית ששמו "בת חמש עשרה הייתי" ואלו דבריה בעמ' 95 ...רכוש תושבי הגטו עבר לרשותם בהדרגה, רכוש שנאסף בעמל רב משך שנים ארוכות, על ידי בנות בוגרות שהזדקנו ללא שזכו להינשא, בגלל צרת הנדוניה. בתקופה ההיא שלטו ברמה תביעות נוקשות לתשלום סכומי כסף גבוהים לנישואי הבנות, הורים רבים לא יכלו לעמוד בכך, בגלל תנאי הקיום הקשים והפרנסה המצומצמת, בנות אלו נאלצו למכור כעת עבור פת לחם, כל מה שאספו בשנות הציפיה לנשואיהן... ובעמ' 298 לאחר סיום הזוועות ...כפי שהזכרתי כבר, היו רוב הבנות הניצולות באיבראן' בנות מבוגרות... ובעמ' 303 ...כבר בימים הראשונים פתחנו את ביתנו לאורחים, בין פליטי המלחמה ששבו מפתחי הגיהינום, היו אלמנים בודדים רבים, הם מצאו בביתנו מקלט זמני חם, יום יום סעדו על שולחננו יותר מעשרה גברים בודדים בגיל הביניים, שמשפחותיהם הושמדו, אט-אט התאוששו מיגונם והקימו משפחות חדשות, הם נשאו לנשים את הבחורות המבוגרות, כעת עלה ערכן וכל רווקה "זקנה" הפכה למבוקשת....עכ"ד. הנסתרות לה'... ישרים דרכי ה'.....

קובץ בפורמט PDF לעיון והורדה

לתועלת העניין נצרך לי לקבל תגובות והע/ארות, סותרות, מתקנות, ובונות...
(לא רק מס' טל' משום הסתר מוחלט של הכותב מטע"מ) בתא קולי שמס' 050-4108383
או לדואר אלקטרוני. shfichutdamim1@gmail.com
וכן אפשר לקבל קונטרס זה ע"י בקשה בכתובות אלו.
הזכויות ניתנים למעתיק ולמפרסם

קונטריס "דעל סני" לעיון והורדה קונטריס "דעל סני" לעיון והורדהקרא עוד
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד